§ 3. - Organizacja, zakres działania oraz tryb funkcjonowania komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami.

Monitor Polski

M.P.1957.66.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  3.
1.
Członków komisji powołuje prezydium właściwej narodowej:
a)
przewodniczącego - ze swego grona;
b)
sekretarza i członków komisji - spośród pracowników prezydium;
c)
członków nie będących pracownikami prezydium:

-

przedstawiciela Milicji Obywatelskiej na wniosek właściwej komendy Milicji Obywatelskiej,

-

przedstawiciela związków zawodowych na wniosek wojewódzkiej komisji porozumiewawczej związków zawodowych,

-

przedstawicieli organizacji społecznych, na wniosek właściwych organizacji społecznych działających na danym terenie (np. Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Liga Kobiet).

2.
Liczbę członków komisji ustala w zależności od potrzeb prezydium właściwej rady narodowej z zastrzeżeniem przewidzianym w § 1 ust. 3 uchwały wymienionej na wstępie instrukcji.