§ 2. - Organizacja, zakres działania oraz tryb funkcjonowania komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami.

Monitor Polski

M.P.1957.66.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  2.
Do zakresu działania komisji należy:

-

kontrola sprzedaży towarów, specjalnie zaś kontrola sprzedaży posiadanych zapasów towarowych, pobieranych cen, sposobu przechowywania i jakości towarów oraz rzetelności miar i wag;

-

wykrywanie przestępstw spekulacyjnych oraz nadużyć w handlu i przy świadczeniu usług, przede wszystkim przez ujawnienie nielegalnych handlarzy, ich agentów i innych spekulantów;

-

kontrola przestrzegania w zakładach handlowych i przemysłu gastronomicznego oraz w innych punktach sprzedaży przepisów o obrocie towarowym;

a w szczególności kontrola:

1)
czy nie są sprzedawane i wykupywane towary w celu dalszej ich odsprzedaży z zyskiem oraz czy na targach, jarmarkach i innych miejscach przeznaczonych do sprzedaży nie sprzedaje się z zyskiem towarów zakupionych w handlu detalicznym;
2)
czy nie zachodzą przypadki nielegalnego skupu żywca albo nielegalnego handlu mięsem lub zbożem;
3)
czy towary przeznaczone na sprzedaż nie są ukrywane przed nabywcami i czy nie odmawia się ich sprzedaży;
4)
czy nie żąda się lub nie pobiera za towary cen wyższych od obowiązujących;
5)
czy przy sprzedaży towarów nie oszukuje się na ilości, wadze, mierze, gatunku i czy nie zachodzą przypadki posługiwania się przy sprzedaży nierzetelną miarą lub wagą;
6)
czy posiadane i sprzedawane towary nie mają widocznych cech zepsucia lub uszkodzenia;
7)
czy przechowywanie i sprzedaż towarów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8)
czy placówki handlu są należycie i terminowo zaopatrywane w towary pierwszej potrzeby;
9)
czy towary sprzedawane w placówkach handlowych posiadają oznaczenie ceny, jakości i pochodzenia tych towarów;
10)
czy na towar znajdujący się w sklepie jest odpowiedni dokument dostawy i czy pracownicy sklepu nie sprzedają towarów nie będących własnością sklepu;
11)
czy nie pobiera się za zawodowe świadczenia usług opłat wyższych od obowiązujących lub czy nie zachodzą przypadki nieuzasadnionej odmowy świadczeń usług;
12)
czy plany i rozdzielniki towarowe na sklepy, szczególnie towarów atrakcyjnych i pierwszej potrzeby, są prawidłowo sporządzone, a dostawy towarowe nie stoją w rażącej dysproporcji z planami i rozdzielnikami;
13)
czy ilość zakupionego towaru, szczególnie od dostawców prywatnych, odpowiada rzeczywistym potrzebom kontrolowanej uspołecznionej placówki handlowej.