§ 1. - Organizacja, zakres działania oraz tryb funkcjonowania komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami.

Monitor Polski

M.P.1957.66.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.
§  1.
1.
Komisja do walki ze spekulacją i nadużyciami w handlu oraz przy świadczeniu usług, zwana w dalszym ciągu "komisją", działa przy prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, pod jego bezpośrednim nadzorem.
2.
Nadzór zwierzchni nad działalnością komisji sprawuje prezydium wojewódzkiej (lub równorzędnej) rady narodowej.