Organizacja wewnętrzna Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Monitor Polski

M.P.1947.89.607

Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 czerwca 1947 r.
o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 25) w brzmieniu rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 81), z dnia 28 sierpnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 505) oraz z dnia 4 czerwca 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 237) zarządzam, co następuje:
Na czele Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego stoi Naczelny Dyrektor Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Naczelnego Dyrektora Polskiego Monopolu Tytoniowego oraz zastępcę Naczelnego Dyrektora mianuje Minister Skarbu.

Naczelny Dyrektor Polskiego Monopolu Tytoniowego kieruje działalnością Dyrekcji; decyduje samodzielnie we wszystkich sprawach, związanych z kierownictwem przedsiębiorstwa, a nie zastrzeżonych do decyzji Ministra Skarbu; jest przełożonym pracowników przedsiębiorstwa; określa zakres ich czynności i uprawnień do decydowania w sprawach, należących do zakresu działania Dyrekcji lub zakładów przedsiębiorstwa i odpowiada wobec Ministra Skarbu za działalność przedsiębiorstwa.
Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego dzieli się na Biura:
1.
Ekonomiczne,
2.
Administracyjne,
3.
Zaopatrzenia,
4.
Surowców,
5.
Produkcji,
6.
Zbytu,
7.
Finansowe.

Biura dzielą się na wydziały.

Na czele Biur stoją Dyrektorzy Biur.

Dyrektorzy Biur kierują działalnością powierzonych sobie Biur, decydują samodzielnie we wszystkich sprawach, związanych z kierownictwem tych Biur, a nie zastrzelonych do decyzji Naczelnego Dyrektora i są odpowiedzialni wobec Naczelnego Dyrektora za działalność Biur.

Na czele Wydziałów stoją Naczelnicy Wydziałów.

Naczelnicy Wydziałów kierują pracami powierzonych sobie Wydziałów, decydują w granicach udzielonych im pełnomocnictw i są bezpośrednio odpowiedzialni przed Dyrektorami Biur za należyte funkcjonowanie Wydziałów.

Szczegółowe postanowienia, określające prawa Dyrektorów Biur i Naczelników Wydziałów do decydowania w sprawach, załatwianych przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego, wyda Naczelny Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego. Zarządzenie to wymaga zatwierdzenia przez Ministra Skarbu.
Do Biura Ekonomicznego należą:
1)
opracowywanie zasad polityki gospodarczej Polskiego Monopolu Tytoniowego na podstawie badań konsumcji, stanu rynku, poziomu cen i kosztów własnych; ogólna sprawozdawczość oraz nadzór nad naukową i prasową akcją wydawniczą;
2)
opracowywanie zasad i wytycznych dla poszczególnych Biur do sporządzania planów zaopatrzenia, produkcji, zbytu i planu finansowo-gospodarczego; koordynacja opracowywanych planów oraz ustalanie ostatecznej redakcji tych planów; kontrola wykonania planów; ustalanie wytycznych norm wydajności pracy;
3)
koordynacja inspekcji, przeprowadzanej przez poszczególne Biura;
4)
statystyka ekonomiczna i przemysłowa.
Do Biura Administracyjnego należą: sprawy ogólne, wynikające ze stosunku Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego do władz i instytucji państwowych, z wyjątkiem spraw, zastrzeżonych dla Biura Ekonomicznego; sprawy organizacji wewnętrznej Dyrekcji i sprawy organizacyjne, dotyczące tworzenia i kasowania zakładów monopolowych oraz statutów organizacyjnych tych zakładów; sprawy postępowania biurowego; sprawy osobowe pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego; sprawy płac; sprawy gospodarcze; sprawy straży pożarnej i przemysłowej; zarząd biblioteki; sprawy prawne i wszystkie sprawy, nie zastrzeżone dla innych Biur.
Do Biura Zaopatrzenia należą: zakup artykułów pomocniczych do produkcji; zakup maszyn i artykułów technicznych; zakup inwentarza biurowego, przedmiotów gospodarczych i materiałów biurowych; sprawy, dotyczące transportu; zakup środków transportowych, gospodarka taborem transportowym Monopolu, roboty budowane i obliczenia statyczne, remont i konserwacja budynków; instalacje budowlane, z wyjątkiem instalacji maszynowych w zakładach produkcji, kierowanie produkcją artykułów pomocniczych.
Do Biura Surowców należą: sprawy uprawy tytoniu; wykup i fermentacja krajowego surowca tytoniowego; doświadczalnictwo tytoniowe; sprawy nasienne; prace analityczno-badawcze w zakresie uprawy tytoniu; zakup surowca zagranicznego; sprawy, związane z kierownictwem zakładów uprawy tytoniu, nie zastrzeżone dla innych Biur.
Do Biura Produkcji należą: ustalanie norm dla produkcji i czuwanie nad ich przestrzeganiem; kierowanie produkcją wyrobów monopolowych; sprawy urządzeń ruchu w zakładach produkcji; ekspertyza surowców i wyrobów tytoniowych; prace o charakterze techniczno-badawczym; magazynowanie i konserwacja surowców; bezpieczeństwo pracy; sprawy, związane z kierownictwem wytwórni monopolowych, nie zastrzeżone dla innych Biur.
Do Biura Zbytu należą: organizacja sprzedaży; sprawy wynikające ze stosunku przedsiębiorstwa do sprzedawców wyrobów monopolowych; ustalanie zapotrzebowań sprzedaży; ustalanie cen w porozumieniu z Biurem Ekonomicznym; ustalanie opakowań; reklama handlowa; eksport wyrobów tytoniowych; sprawy ochrony rynku; sprzedaż odpadków tytoniowych; sprawy, związane z kierownictwem monopolowych zakładów sprzedaży, nie zastrzeżone dla innych Biur.
Do Biura Finansowego należą: sprawy operacji finansowych przedsiębiorstwa; układanie planów finansowo-gospodarczych i kasowych i czuwanie nad ich wykonaniem; regulacja zobowiązań; prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa; kasa; kalkulacja.
Do kompetencji każdego z Biur należy przeprowadzanie inspekcji w sprawach, wchodzących w zakres ich czynności.
Biuro Administracyjne dzieli się na następujące Wydziały:
1.
Wydział Ogólny,
2.
Wydział Osobowy,
3.
Wydział Prawny,
4.
Wydział Gospodarczy.
Do Wydziału Ogólnego należą:
a)
sprawy ogólne, wynikające ze stosunku Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego do władz i instytucji państwowych, a w szczególności do Ministerstwa Skarbu, z wyjątkiem spraw, należących do Biura Ekonomicznego;
b)
sprawy organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego; sprawy tworzenia i kasowania zakładów monopolowych na wniosek właściwych Biur oraz statutów organizacyjnych tych zakładów;
c)
prenumerata wydawnictw i ogłoszeń;
d)
sprawy postępowania biurowego;
e)
pracownia graficzna, kancelaria, biblioteka, archiwum i muzeum;
f)
ewidencja druków;
g)
sprawy, nie zastrzeżone do kompetencji innych jednostek składowych Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego;
h)
sekretariat Naczelnego Dyrektora.
Do Wydziału Osobowego należą: sprawy osobowe pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, a w szczególności: sprawy umów zbiorowych, przyjmowania i zwalniania ze służby, sprawy uposażeniowe, emerytalne, dyscyplinarne i ewidencyjne; sprawy Rad Zakładowych.
Do Wydziału Prawnego należą:
a)
udzielanie opinii prawnych i współdziałanie w sporządzaniu wszelkich aktów prawnych;
b)
załatwianie spraw, będących przedmiotem postępowania sądowego;
c)
sprawy rejestru handlowego i pełnomocnictw;
d)
regulowanie hipotek nieruchomości;
e)
sprawy egzekwowania należności Polskiego Monopolu Tytoniowego;
f)
opracowywanie na podstawie materiałów, dostarczonych przez właściwe Biura, projektów ustaw i rozporządzeń;
g)
opracowywanie spraw podatkowych.
Do Wydziału Gospodarczego należą:
a)
sprawy wydatków na cele gospodarcze i opieki społecznej, czuwanie nad zapewnieniem przedsiębiorstwu potrzebnych pomieszczeń, zarząd nieruchomościami i pomieszczeniami Polskiego Monopolu Tytoniowego oraz sprawy zabezpieczenia mienia Polskiego Monopolu Tytoniowego; drobne remonty budynków;
b)
sprawy gospodarcze, nie należące do innych jednostek organizacyjnych Polskiego Monopolu Tytoniowego, a w szczególności gospodarka sprzętem ruchomym, odzieżą ochronną i opałem; sprawy dotyczące straży pożarnej i przemysłowej;
c)
sprawy administracyjno-porządkowe i nadzór nad niższymi funkcjonariuszami;
d)
sprawy społeczne, a w szczególności sprawy sanitarne i higieny pracy, opieka lekarska, sprawy kulturalno-oświatowe, wychowania fizycznego, stołówek i spółdzielni pracowniczych, opieki nad pracownikiem, matką i dzieckiem;
e)
zarząd centralnym magazynem Polskiego Monopolu Tytoniowego.
Biuro Zaopatrzenia dzieli się na następujące Wydziały:
1.
Wydział Zakupów,
2.
Wydział Transportowy,
3.
Wydział Budowlany.
Do Wydziału Zakupów należą:
a)
zakup artykułów pomocniczych;
b)
zakup przedmiotów gospodarczych, inwentarza biurowego i przyborów biurowych, zakup środków transportowych;
c)
zakup urządzeń fabrykacyjnych oraz urządzeń i przyborów, potrzebnych do fermentacji i uprawy tytoniu;
d)
zakup maszyn i części zamiennych oraz artykułów technicznych;
e)
sprawy produkcji opakowań, druków fabrykacyjnych itp.
Do Wydziału Transportowego należą: ustalanie potrzeb w zakresie taboru przewozowego oraz materiałów pędnych, zarząd własnymi środkami przewozowymi; wszystkie inne sprawy transportowe oraz kontrola rachunków kosztów przewozu.
Do Wydziału Budowlanego należą:
a)
remont i konserwacja budynków;
b)
budowa względnie nadzór nad budową pomieszczeń, obliczenia statyczne;
c)
instalacje budowlane, z wyjątkiem instalacji maszynowych w zakładach produkcji.
Biuro Surowców dzieli się na następujące Wydziały:
1.
Wydział Uprawy Tytoniu,
2.
Wydział Surowca Krajowego,
3.
Wydział Surowca Zagranicznego.
Do Wydziału Uprawy Tytoniu należą:
a)
organizacja i technika uprawy tytoniu;
b)
sprawy suszarnictwa tytoniowego;
c)
ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami;
d)
sprawy doświadczalnictwa i nasiennictwa;
e)
sprawy kierownictwa zakładów uprawy tytoniu, nie zastrzeżone dla innych Biur;
f)
wydawnictwa z dziedziny uprawy tytoniu.
Do Wydziału Surowca Krajowego należą:
a)
organizacja i realizacja wykupu surowca tytoniowego;
b)
fermentacja surowca tytoniowego;
c)
gospodarka sprzętem wykupowym i fermentacyjnym;
d)
nadzór nad laboratoriami przy zakładach uprawy tytoniu.
Do Wydziału Surowca Zagranicznego należą wszelkie sprawy, związane z zakupem surowca zagranicznego.
Biuro Produkcji dzieli się na następujące Wydziały:
1.
Wydział Wyrobów tytoniowych.
2.
Wydział Techniczny.
3.
Wydział Badań i Norm.
Do Wydziału Wyrobów Tytoniowych należą:
a)
ustalanie programów fabrykacyjnych na podstawie zapotrzebowań Biura Zbytu i w porozumieniu z Biurem Ekonomicznym;
b)
ustalanie składu mieszanek fabrykacyjnych czuwanie nad ich przestrzeganiem;
c)
kierowanie produkcją wyrobów tytoniowych w wytwórniach, czuwanie nad przestrzeganiem ustanowionych dla tej produkcji norm;
d)
magazynowanie i konserwacja surowców tytoniowych;
e)
sprawy bezpieczeństwa pracy;
f)
sprawy kierownictwa zakładów produkcji i magazynów surowców, niezastrzeżone dla innych Biur.
Do Wydziału Technicznego należą:
a)
sprawy urządzeń maszynowych i ruchu mechanicznego w wytwórniach, montaż, uruchomianie, konserwacja i remonty oraz kontrola pracy maszyn;
b)
zarządzanie przydziału maszyn w wytwórniach;
c)
prowadzenie badań nad zużyciem maszyn i wydawanie opinii w sprawach ich dyskwalifikacji;
d)
zarządzanie warsztatami, produkcją tych warsztatów oraz warsztatami samochodowymi;
e)
urządzenia i konserwacja oraz remonty transmisji, transporterów, instalacji odkurzających, nawilżających, pneumatyczno-podawczych, wszelkiego rodzaju suszni i suszarek oraz urządzeń, związanych z technicznym przebiegiem procesów fabrykacyjnych; nadto konserwacja i remont innych instalacji w zakładach produkcji.
Do Wydziału Badań i Norm należą:
a)
przeprowadzanie badań i ustalanie norm dla wszystkich procesów i czynników produkcji, a w szczególności norm i procesów fabrykacyjnych, wydajności pracy maszynowej i ręcznej oraz norm zużycia surowca i materiałów pomocniczych;
b)
badanie z punktu widzenia postępu technicznego metod fabrykacyjnych i urządzeń technicznych;
c)
opracowywanie technicznych warunków dostawy surowców i artykułów pomocniczych;
d)
centralne laboratorium Polskiego Monopolu Tytoniowego oraz nadzór nad laboratoriami w wytwórniach;
e)
przeprowadzanie ekspertyzy surowców i wyrobów tytoniowych.
Biuro Zbytu dzieli się na następujące Wydziały:
1.
Wydział Organizacji Zbytu,
2.
Wydział Handlowy.
Do Wydziału Organizacji Zbytu należą:
a)
sprawy organizacji, kontroli i ewidencji sieci sprzedaży;
b)
ustalanie prowizji dla sprzedawców i sprawy udzielania sprzedawcom kredytów;
c)
sprawy ochrony rynku;
d)
sprawy, związane z kierownictwem zakładów sprzedaży Polskiego Monopolu Tytoniowego, nie zastrzeżone dla innych Biur.
Do Wydziału Handlowego należą:
a)
ustalanie potrzeb rynku i związanych z nim zapotrzebowań wyrobów tytoniowych w porozumieniu z Biurem Ekonomicznym;
b)
zaopatrywanie placówek sprzedaży w wyroby tytoniowe;
c)
ustalanie gatunków wyrobów tytoniowych i opakowań tych wyrobów; ustalanie cen;
d)
reklama handlowa;
e)
eksport i import wyrobów tytoniowych;
f)
sprzedaż odpadków tytoniowych.
Biuro Finansowe dzieli się na następujące Wydziały:
1.
Wydział Budżetowy,
2.
Wydział Rozrachunków,
3.
Wydział Buchalterii,
4.
Wydział Kalkulacji.
Do Wydziału Budżetowego należą:
a)
opracowywanie planów finansowo-gospodarczych i kasowych i czuwanie nad ich wykonaniem;
b)
czuwanie nad stanem kapitałów oraz zarządzanie środkami obrotowymi i funduszami przedsiębiorstwa;
c)
sprawy operacji kredytowych;
d)
opiniowanie i kontrola umów z punktu widzenia finansowego;
e)
kasa.
Do Wydziału Rozrachunków należą:
a)
kontrola i regulowanie zobowiązań i należności kontrahentów;
b)
obliczanie należności i zobowiązań pracowników;
c)
obliczanie i przekazywanie świadczeń emerytalnych;
d)
przyjmowanie oraz kontrola depozytów, kaucyj itp.
Do Wydziału Buchalterii należy: prowadzenie rachunkowości Polskiego Monopolu Tytoniowego oraz sporządzanie bilansu i rachunku strat i zysków.
Do Wydziału Kalkulacji należy kalkulacja kosztów własnych Polskiego Monopolu Tytoniowego.
Naczelny Dyrektor Polskiego Monopolu Tytoniowego ustali w drodze zarządzenia wewnętrznego organizację i szczegółowy wykaz czynności poszczególnych komórek Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego, określając ściśle ich wzajemny stosunek i zasady współdziałania. Zarządzenie to wymaga zatwierdzenia przez Ministra Skarbu.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z tym dniem traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego (Monitor Polski Nr 23, poz. 310) wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.