§ 5. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 5. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  5.
1.
Do zakresu działania wojewódzkiego zakładu weterynarii należy organizowanie i wykonywanie działalności w zakresie prewencji, profilaktyki, lecznictwa i ochrony weterynaryjnej zwierząt oraz sprawowanie nadzoru sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego nad środkami żywności pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:
1)
zwalczanie chorób zwierzęcych,
2)
organizowanie akcji o charakterze specjalnym,
3)
organizowanie i wykonywanie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami gospodarskimi w państwowych gospodarstwach rolnych, państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, jednostkach organizacyjnych zrzeszonych w Centralnych Związkach Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Kółek Rolniczych oraz nad zwierzętami gospodarskimi w zespołach rolników indywidualnych, w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
4)
przeprowadzanie odkażania miejsc postoju i spędu zwierząt, środków transportu i innych obiektów,
5)
wykonywanie nadzoru sanitarnego nad środkami żywności pochodzenia zwierzęcego oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad tymi środkami przeznaczonymi na eksport,
6)
przeprowadzanie badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
7)
wykonywanie zadań z zakresu nadzoru weterynaryjnego nad zwierzętami w obrocie i nad artykułami pochodzenia zwierzęcego oraz przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej na stacjach granicznych (w portach morskich i lotniczych),
8)
przeprowadzanie badań laboratoryjnych i innych badań rozpoznawczych oraz prowadzenie przez zakłady higieny weterynaryjnej badań w zakresie zagadnień weterynaryjnych ważnych dla danego terenu,
9)
propagowanie weterynaryjnych akcji profilaktycznych, szerzenie oświaty sanitarno-weterynaryjnej.
2.
Do zakresu działania wojewódzkich zakładów weterynarii mających komórki organizacyjne w miastach, w których mieszczą się wydziały weterynaryjne akademii rolniczych, zakłady Instytutu Weterynarii lub szkoły przygotowujące średni personel weterynaryjny, mogą być ponadto na ich wniosek włączone niektóre zadania związane ze szkoleniem lub doskonaleniem pracowników służby weterynaryjnej, studentów i uczniów.