§ 4. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 4. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  4.
Wojewodowie na wniosek dyrektorów wojewódzkich zakładów weterynarii mogą w ramach tych zakładów tworzyć:
1)
oddziały terenowe, grupując w nich w szczególności państwowe zakłady lecznicze dla zwierząt, ekipy dezynfekcyjne i weterynaryjne inspektoraty sanitarne,
2)
zakłady higieny weterynaryjnej i komórki granicznych lekarzy weterynarii w województwach nie wymienionych w § 3 pkt 6 i 7,
3)
komórki organizacyjne inne niż wymienione w § 3.