§ 2. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 2. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  2.
1.
Wojewódzki zakład weterynarii działa na obszarze województwa.
2.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach wojewódzki zakład weterynarii może wykonywać niektóre zadania na obszarze innych województw.
3.
Zakres zadań wojewódzkiego zakładu weterynarii na obszarze innych województw określają w drodze porozumienia zainteresowani wojewodowie.