§ 12. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 12. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  12. 1
Traci moc uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych (Monitor Polski Nr 10, poz. 66).
1 § 12 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 18 września 1975 r. o sprostowaniu błędów (M.P.75.29.184) z dniem 23 września 1975 r.