Monitor Polski

M.P.1959.5.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

UCHWAŁA NR 524
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1958 r.
w sprawie organizacji służby skupu w aparacie rad narodowych.

Na podstawie art. 67 pkt 2 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Sprawy skupu i obowiązkowych dostaw, w zakresie objętym dotychczas działaniem pełnomocników do spraw skupu Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, przechodzą z dniem 1 stycznia 1959 r. do właściwości rad narodowych odpowiednich stopni.
§  2.
1. Zaleca się i wyraża zgodę na utworzenie wydziałów skupu w prezydiach wojewódzkich i powiatowych rad narodowych.
2. Zakres działania wydziałów skupu i ich organizację wewnętrzną ustalą prezydia właściwych rad narodowych na podstawie wytycznych Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz wytycznych prezydiów wojewódzkich rad narodowych, zgodnie z § 4 ust. 2 i § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 103).
§  3.
1. W związku z przekazaniem spraw skupu radom narodowym znosi się organy terenowe do spraw skupu Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu.
2. Pracownicy organów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem pracowników niezbędnych do obsługi administracyjno-budżetowej delegatur Inspekcji Zbożowej - przechodzą do pracy w prezydiach rad narodowych odpowiednich stopni.
3. Przekazaniu podlegają również etaty i fundusz płac w zakresie określonym w ust. 2.
§  4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministrowi Finansów.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.