Organizacja skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.

Monitor Polski

M.P.1968.10.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 1 marca 1968 r.
w sprawie organizacji skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skupie i obrocie hurtowym owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi (Monitor Polski Nr 10, poz. 60) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie dotyczy skupu dokonywanego przez uspołecznione przedsiębiorstwa (spółdzielnie) handlowe (skupu) oraz przetwórcze, zwane dalej "przedsiębiorstwami", wszystkich gatunków owoców i warzyw z produkcji krajowej w stanie nie przetworzonym, kwaszonek warzywnych, orzechów włoskich i laskowych, suszu owocowego i warzywnego oraz ziemniaków wczesnych, zwanych dalej "towarami".
2.
Zarządzenie nie dotyczy skupu płodów leśnych.
1.
Przedsiębiorstwa handlowe (skupu) mogą prowadzić skup w rejonie określonym w zarządzeniu o powołaniu przedsiębiorstwa (statucie spółdzielni), w szczególności na terenie przydzielonych baz produkcyjnych, oraz na targowiskach na obszarze województwa i miasta wyłączonego z województwa, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę.
2.
Przedsiębiorstwa przetwórcze oraz chłodnie składowe mogą prowadzić skup na terenach wyznaczonych im baz surowcowych (rejonów kontraktacji) gatunków owoców i warzyw, stanowiących dla nich surowiec do produkcji (składowania); pozostałe gatunki owoców, warzyw, a także ziemniaki wczesne na terenie tych baz skupują jednostki wymienione w ust. 1.
3.
Dokonywanie skupu poza terenami wymienionymi w ust. 1 i 2 wymaga zezwolenia właściwego dla miejsca skupu organu do spraw skupu prezydium powiatowej rady narodowej. Organ do spraw skupu prezydium powiatowej rady narodowej wydaje zezwolenie w formie decyzji.
4.
Przedsiębiorstwa dokonujące skupu na tym samym terenie obowiązane są ze sobą współpracować, a w szczególności uzgadniać poziom cen, stosownie do przepisów o ustalaniu i uzgadnianiu cen skupu.
1.
Przedsiębiorstwa skupują towary o jakości odpowiadającej obowiązującym normom jakościowym. Przedsiębiorstwa są obowiązane do odbioru towaru w ramach umów kontraktacji. Skup towarów nie objętych umowami kontraktacyjnymi oraz poza wyborem (tj. o jakości niższej od ustalonej normami) może być dokonywany jedynie w wypadkach, gdy przedsiębiorstwo skupujące towar zapewniło sobie uprzednio jego zbyt lub zagospodarowanie w inny sposób.
2.
Przedsiębiorstwa obowiązane są zapewnić kontrolę jakościową skupowanych towarów; pracownicy przedsiębiorstw dokonujący bezpośrednio skupu powinni posiadać kwalifikacje towaroznawców w zakresie skupowanych towarów.
3.
Przedsiębiorstwa prowadzące punkty skupu stałe i sezonowe obowiązane są informować producentów o:
1)
wymaganiach jakościowych obowiązujących w skupie,
2)
cenach skupu poszczególnych wyborów, przez uwidacznianie takich cen na tablicach w punktach skupu.
1.
Skup może być dokonywany tylko bezpośrednio od producentów.
2.
Skup może być dokonywany:
1)
na terenach wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 - w stałych albo sezonowych punktach skupu lub magazynach, zgłoszonych organowi do spraw skupu prezydium powiatowej rady narodowej zgodnie z przepisem § 5,
2)
na terenach wymienionych w § 2 ust. 3 - w stałych lub sezonowych punktach skupu, na których uruchomienie właściwy organ do spraw skupu prezydium powiatowej rady narodowej udzielił zezwolenia,
3)
na terenach wymienionych w § 2 ust. 1 - ponadto we własnych punktach sprzedaży detalicznej lub na targowiskach.
3.
Stałe i sezonowe punkty skupu mogą na terenie swego działania dokonywać skupu poza siedzibą (np. na stacjach kolejowych lub w gospodarstwach producentów).
4.
Osoby, które w imieniu przedsiębiorstwa dokonują skupu na targowiskach, powinny być zaopatrzone w zaświadczenie stwierdzające, że są upoważnione do dokonywania skupu.
1.
Przedsiębiorstwa prowadzące skup na terenach wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 obowiązane są, w terminie do dnia 1 marca, zgłosić organowi do spraw skupu prezydium powiatowej rady narodowej wykazy punktów skupu stałych i sezonowych, które będą prowadzić skup na danym terenie w roku bieżącym i pierwszym kwartale roku następnego. Wykaz powinien zawierać:
1)
oznaczenie jednostki prowadzącej punkt skupu,
2)
adres i rejon działania punktu skupu,
3)
przedmiot skupu,
4)
okres działania punktu skupu,
5)
stan sieci punktów skupu w roku ubiegłym.
2.
Wnioski o uruchomienie stałego lub sezonowego punktu skupu na terenach wymienionych w § 2 ust. 3 przedsiębiorstwa mogą składać w terminie do dnia 15 marca.
Przedsiębiorstwa skupu obowiązane są prowadzić dokumentację skupu zawierającą co najmniej następujące dane:
1)
imię i nazwisko oraz adres producenta,
2)
nazwę, wybór, ilość, cenę jednostkową i wartość skupionego towaru.
Uprawnienia do zakupywania od producentów towarów wymienionych w § 1 przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej określają przepisy o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o organach do spraw skupu prezydiów powiatowych rad narodowych, rozumie się przez to również organy do spraw skupu prezydiów miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.