Organizacja rynku warzywno-owocarskiego.

Monitor Polski

M.P.1958.17.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1967 r.

UCHWAŁA NR 46
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 1958 r.
w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego.

W celu:
- dalszego zwiększenia produkcji warzyw i owoców,

- zwiększenia materialnego zainteresowania rolników we wzroście produkcji warzyw i owoców,

- usprawnienia organizacji skupu warzyw i owoców,

- zapewnienia ludności miast zaopatrzenia w warzywa i owoce,

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

1.
Spółdzielnie ogrodnicze, państwowe przedsiębiorstwa handlu warzywami i owocami, spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie spożywców oraz inni uspołecznieni uczestnicy obrotu płodami ogrodniczymi (warzywa, owoce, ziemniaki wczesne, kwiaty, miód i wosk) mają jednakowe uprawnienia w skupie i sprzedaży.
2.
Uspołecznione przedsiębiorstwa i organizacje dokonujące obrotu warzywami i owocami powinny specjalizować się w organizacji i technice skupu (hurtu) bądź handlu detalicznego w zależności od potrzeb gospodarczych terenu działania.
3.
W celu usprawnienia odbioru masy towarowej od producentów oraz lepszego zaopatrzenia ludności miast w warzywa i owoce wszystkie uspołecznione organizacje handlowe powinny rozszerzać sieć skupu (magazynów hurtowych) i sprzedaży detalicznej zgodnie z potrzebami ustalonymi przez prezydia właściwych miejscowo powiatowych (miejskich) rad narodowych. Państwowe gospodarstwa rolne i spółdzielnie produkcyjne powinny organizować własne punkty sprzedaży detalicznej produktów ze swoich gospodarstw.
3a. 1
(uchylony).
4.
Dla zapewnienia ciągłości zaopatrzenia rynku wszyscy uspołecznieni uczestnicy obrotu mają obowiązek utrzymywania bieżących remanentów płodów ogrodniczych oraz gromadzenia rezerw na okres zimy w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb poszczególnych rynków i w zależności od dokonywanych obrotów, zgodnie z wytycznymi Ministra Handlu Wewnętrznego.
5.
Przedsiębiorstwa prywatne mają prawo skupu na targowiskach i we własnych punktach sprzedaży oraz sprzedaży warzyw i owoców w ramach posiadanych uprawnień handlowych.
1.
Zakłady przemysłu owocowo-warzywnego mogą zawierać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowy handlowe na dostawę warzyw i owoców z dowolnie wybranymi uczestnikami obrotu, przede wszystkim z uspołecznionymi jednostkami, ogłaszać przetargi na dostawę oraz organizować punkty skupu w zakładach.
2.
Uspołecznione zakłady przemysłu owocowo-warzywnego mogą również:
1)
organizować skup od producentów na zaopatrzenie własne w punktach skupu uruchamianych poza zakładami;
2)
kontraktować uprawę warzyw i owoców w ba.................... ..........rowcowych położonych w bezpośrednim zaplec.......... ..........dów oraz sezonowych punktów przerobowych .................... baz surowcowych uspołecznionych zakładów .................... owocowo-warzywnego zatwierdza prezydium ....................kiej rady narodowej na wniosek zainteresowanego .......... zakładu przemysłu owocowo-warzywnego;
3)
w rejonach baz surowcowych zakłady uspołecznionego przemysłu owocowo-warzywnego zachowują prawo pierwszeństwa w kontraktowaniu upraw warzyw i owoców przed innymi uczestnikami obrotu; przedsiębiorstwa skupu (spółdzielnie ogrodnicze, spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu i państwowe przedsiębiorstwa skupujące warzywa i owoce) obowiązane są uzgadniać z zainteresowanymi zakładami przemysłu owocowo-warzywnego rejony kontraktacji warzyw i owoców, rozmieszczenie i działalność punktów skupu w bazach surowcowych przemysłu owocowo-warzywnego.
Spółdzielnie produkcyjne, państwowe gospodarstwa rolne, spółdzielnie ogrodnicze, spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu oraz indywidualni producenci mają bez ograniczeń prawo dowozu i bezpośredniej sprzedaży warzyw i owoców, ziemniaków wczesnych, miodu i wosku, jak też sprzedaży przedsiębiorstwom detalicznym, zakładom żywienia zbiorowego lub bezpośrednio sklepom należącym do przedsiębiorstw i organizacji handlu detalicznego.
1.
Uspołecznione przedsiębiorstwa oraz kupcy prywatni stosują w obrocie płodami ogrodniczymi umowne ceny, wynikające z sytuacji rynkowej podaży i popytu.
2.
W uzasadnionych gospodarczo przypadkach Państwowa Komisja Cen w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego może ustalać dla handlu uspołecznionego i kupców prywatnych maksymalne ceny detaliczne oraz dla uspołecznionego przemysłu i handlu maksymalne ceny skupu w porozumieniu z Ministrami Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu.
1.
Uspołecznione organizacje skupu warzyw i owoców mają prawo prowadzić i rozwijać kontraktację warzyw i owoców w odpowiednim asortymencie gatunków i odmian w celu właściwego dostosowania wzrostu produkcji ogrodniczej, jej asortymentu i jakości do potrzeb gospodarczych kraju, lepszego powiązania uspołecznionych przedsiębiorstw i organizacji handlu z producentami, właściwego zaopatrzenia rynków deficytowych, eksportu i przemysłu.
2.
Umowy kontraktacyjne powinny przewidywać gwarancyjne ceny minimalne na dostawy warzyw i owoców kontraktowanych.
3.
Plany, rozmieszczenie i warunki kontraktacji warzyw i owoców uzgadniają właściwe centralne organy z Ministerstwem Rolnictwa.
Spółdzielnie ogrodnicze powinny wpływać na zwiększenie, polepszenie i rozszerzenie produkcji ogrodniczej przez:

-

organizowanie dostaw nasion, materiału szkółkarskiego, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin itp.,

-

organizowanie poradnictwa techniczno-produkcyjnego,

-

organizowanie zwalczania chorób i szkodników na plantacjach warzyw i w sadach,

-

nabywanie i wspólne eksploatowanie maszyn i narzędzi ogrodniczych,

-

rozwijanie budownictwa przechowalni warzyw i owoców, szklarni, inspektów itp.

Eksport nadwyżek płodów ogrodniczych po zapewnieniu planowych dostaw dla handlu zagranicznego dokonywany jest za zgodą Ministra Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego oraz Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu.
(uchylony).
Wykonanie niniejszej uchwały porucza się zainteresowanym ministrom, Państwowej Komisji Cen oraz zarządom głównym zainteresowanych jednostek spółdzielczych.
Traci moc uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego (Monitor Polski Nr 28, poz. 190).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 3a uchylony przez § 4 uchwały nr 108 z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych. (M.P.67.31.145) z dniem 3 czerwca 1967 r.
2 § 8 uchylony przez § 4 uchwały nr 108 z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych. (M.P.67.31.145) z dniem 3 czerwca 1967 r.