Monitor Polski

M.P.1970.10.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1977 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 12 marca 1970 r.
w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją tych praktyk.

Na podstawie § 9 ust. 4, § 10 oraz § 13 uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1970 r. w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 7, poz. 64) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kierownicy przedsiębiorstw zobowiązanych do zatrudniania studentów odbywających praktyki robotnicze przedstawiają właściwym terenowo wojewódzkim zespołom koordynacyjnym do spraw studenckich praktyk robotniczych, zwanym dalej "zespołami koordynacyjnymi", w terminie do dnia 20 marca każdego roku propozycje frontu pracy, z uwzględnieniem przewidywanej liczby zatrudnienia studentów z podziałem na mężczyzn i kobiety, terminów rozpoczęcia turnusów, charakteru prac oraz określenia warunków socjalno-bytowych.
2. Szkoły wyższe przedstawiają w terminie do dnia 10 kwietnia każdego roku zespołom koordynacyjnym liczbę studentów przewidzianych do odbycia praktyk robotniczych, z uwzględnieniem podziału na mężczyzn i kobiety.
3. Zespoły koordynacyjne dokonują w terminie do dnia 20 kwietnia każdego roku rozdziału zgłoszonych przez szkoły wyższe studentów między poszczególne przedsiębiorstwa, które zgłosiły propozycje frontu pracy. W razie braku pełnego frontu pracy dla zgłoszonych przez szkoły wyższe studentów, zespoły koordynacyjne zapewniają miejsca pracy dla tych studentów w porozumieniu z zespołami koordynacyjnymi innych województw, uwzględniając dotychczasowe powiązania szkół wyższych z przedsiębiorstwami położonymi na terenie tych województw.
4. Zespoły koordynacyjne po dokonaniu rozdziału studentów (ust. 3) zgłaszają Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku posiadane nadwyżki miejsc pracy dla studentów bądź ich niedobór w stosunku do zgłoszeń szkół wyższych.
5. Szkoły wyższe w terminie do dnia 15 maja każdego roku przeprowadzają, przy współudziale zespołu koordynacyjnego, kontrole miejsc pracy oraz warunków socjalno-bytowych w przedsiębiorstwach, w których mają być zatrudnieni studenci, oraz podpisują umowy z tymi przedsiębiorstwami.
6. Szkoły wyższe składają w terminie do dnia 25 maja każdego roku zespołom koordynacyjnym informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli miejsc pracy studentów oraz liczbie podpisanych umów z przedsiębiorstwami, w których mają być zatrudnieni studenci.
7. Zespoły koordynacyjne składają Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku ocenę stanu przygotowań do rozpoczęcia studenckich praktyk robotniczych.
8. Zespoły koordynacyjne zobowiązane są do nadzoru nad przebiegiem wszystkich organizowanych na ich terenie praktyk robotniczych w zakresie właściwego zatrudnienia studentów oraz zapewnienia im odpowiednich warunków socjalno-bytowych.
§  2. Zatrudnienie studentów odbywających praktyki robotnicze w przedsiębiorstwach budowlanych powinno być ewidencjonowane i rozliczane oddzielnie. Przekroczenie w tych przedsiębiorstwach planu zatrudnienia ustalonego w narodowym planie gospodarczym dla resortu, wynikające z zatrudnienia studentów odbywających praktyki robotnicze, uznaje się za usprawiedliwione.
§  3.
1. 1 Studentom wyjeżdżającym na praktyki robotnicze bilety kredytowane na przejazd koleją lub autobusem zwykłym, jeżeli jest jedynym środkiem lokomocji, do miejsca pobytu studenckiego hufca pracy wydają terenowe organy administracji państwowej właściwe dla miejsca stałego zamieszkania studenta lub siedziby szkoły wyższej. Bilety kredytowane mogą być wydawane również przez terenowe organy administracji państwowej właściwe dla miejsca pobytu studenta.
2. 2 Po przepracowaniu okresu określonego umową zakład pracy wypłaca studentom równowartość kosztu przejazdu do stałego miejsca zamieszkania lub siedziby uczelni najkrótszą trasą, II klasą pociągu osobowego lub autobusem zwykłym, jeżeli autobus jest jedynym środkiem lokomocji.
3. Zakład pracy zapewnia przewóz studentów, przybywających do odbycia praktyki i powracających po jej zakończeniu, od stacji kolejowej do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania do stacji kolejowej.
§  4.
1. 3 Zakład pracy obowiązany jest zapewnić zakwaterowanie komendantom hufców pracy i studentom, odbywającym praktyki robotnicze poza miejscem stałego zamieszkania w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do pracy. Koszty zakwaterowania komendantów i studentów ponosi zakład pracy.
2. W razie codziennego dojazdu do pracy studenta odbywającego praktykę robotniczą zakład pracy pokrywa koszty tego dojazdu najtańszym publicznym środkiem lokomocji.
3. Opłata za zakwaterowanie studentów odbywających praktyki robotnicze w domach studenckich lub internatach wynosi 10 zł za pierwszą i po 4 zł za każdą następną dobę. Opłatę tę ponosi zakład pracy.
§  5.
1. Koszty wynagrodzeń studentów odbywających praktyki robotnicze, koszty zakwaterowania, dopłaty do wyżywienia, koszty przejazdów studentów i wynagrodzenia zastępców komendantów hufców - obciążają koszty tej produkcji przedsiębiorstw, przy której studenci są zatrudnieni, według ogólnych zasad.
2. Sposób ewidencji tych kosztów powinien umożliwić ich wyodrębnienie i ustalenie odpowiednich danych sprawozdawczych.
3. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą w szczególnie uzasadnionych wypadkach uznać za gospodarczo uzasadnione i nie powodujące skutków dla obliczania funduszu zakładowego (innych funduszów o podobnym charakterze) i funduszu premiowego koszty poniesione w związku z zakwaterowaniem i dopłatami do wyżywienia studentów odbywających praktyki robotnicze.
§  6. 4 Zakłady pracy zatrudniające studentów odbywających praktyki robotnicze zapewniają studentom wyżywienie składające się z 4 posiłków dziennie. Wysokość stawki na wyżywienie jednej osoby, obejmującej koszt surowców, ustala się na 30,50 zł dziennie. Odpłatność studenta za wyżywienie wynosi 22 zł dziennie. Różnicę między faktycznymi kosztami wyżywienia a odpłatnością studenta pokrywa zakład pracy.
§  7. 5
1. Zastępca komendanta studenckiego hufca pracy otrzymuje z zakładu pracy, zatrudniającego studentów odbywających praktyki robotnicze, z tytułu swej funkcji dodatek do uzyskanego przez siebie wynagrodzenia w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia uczestników studenckiego hufca pracy.
2. Wynagrodzenie zastępcy komendanta studenckiego hufca pracy bez dodatku, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe od przeciętnego wynagrodzenia uczestnika studenckiego hufca pracy.
§  8. Zespoły koordynacyjne składają Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac w terminie do dnia 1 listopada każdego roku oceny przebiegu studenckich praktyk robotniczych.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 czerwca 1977 r. (M.P.77.17.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lipca 1977 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 czerwca 1977 r. (M.P.77.17.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lipca 1977 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 czerwca 1971 r. (M.P.71.33.212) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 czerwca 1971 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 czerwca 1977 r. (M.P.77.17.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lipca 1977 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 czerwca 1971 r. (M.P.71.33.212) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 czerwca 1971 r.