§ 4. - Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  4.
Główny Inspektor Sanitarny może powierzyć wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wykonanie na stałe lub na czas określony niektórych zadań na obszarze większym niż jej terytorialny zakres działania.