§ 11. - Organizacja i zasady działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacje wymagane od pracowników tych stacji.

Monitor Polski

M.P.1996.83.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1996 r.
§  11.
Organizację wewnętrzną terenowej i portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej określa regulamin ustalony przez kierownika po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i zatwierdzony przez kierownika wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.