Organizacja i zakres działania biur, referatów i rzeczoznawców pomiarów.

Monitor Polski

M.P.1946.139.259

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1946 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU POMIARÓW KRAJU
z dnia 28 listopada 1946 r.
o organizacji i zakresie działania biur, referatów i rzeczoznawców pomiarów.

Na podstawie § 2 ust 5 i 6 oraz § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1945 r., o organizacji i zakresie działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 112) w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy § 2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1945 r., o organizacji i zakresie działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju (Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 112) stosuje się do wszystkich miast wydzielonych z powiatowych związków samorządowych.
2.
Biura pomiarów przy zarządach miejskich w miastach określonych w ust. 1 powołane są do spełniania na terenie danego miasta zadań, przewidzianych w § 4 przytoczonego w ustępie 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
1.
O konieczności utworzenia referatów pomiarów bądź powołania rzeczoznawców pomiarów przy zarządach miejskich miast niewydzielonych lub zarządach gminnych decyduje G. U. Pom. Kraju na wniosek wojewodów (wydziałów pomiarów urzędów wojewódzkich).
2.
Organizacja i zakres działania organów pomiarowych przy zarządach miejskich miast niewydzielonych z powiatowych związków samorządowych i zarządów gminnych określi specjalna instrukcja G. U. Pom. Kraju, wydana w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych.
1.
Pracownicy zatrudnieni w biurach (referatach) pomiarów przy Zarządach Miejskich (Gminnych) bądź rzeczoznawcy pomiarów są pracownikami samorządowymi.
2.
Obsadę etatów stanowisk kierowniczych biur referatów pomiarów przy Zarządach Miejskich (Gminnych) rzeczoznawców pomiarów personelu technicznego dokonują zarządy miejskie (gminne) w porozumieniu z wojewodami (wydziałami pomiarów Urzędów Wojewódzkich) lub Starostami (referatami pomiarów Starostw), którym administracyjnie podlegają.
3.
Na kierowników biur (referatów) pomiarów przy Zarządach Miejskich (Gminnych) względnie rzeczoznawców pomiarów mogą być powoływane wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, które określi zarządzenie Prezesa G. U. Pom. Kraju. Do stanowiska kierownika biura (referatu) pomiarów przy Zarządach Miejskich przywiązany jest tytuł służbowy Mierniczy Miejski.
4.
Personel biur pomiarów przy zarządach Miejskich miast, o których mowa w § 1 ust. 1, podlega pod względem osobowym i służbowym prezydentom miast, pod względem rzeczowym i fachowym Wojewodom (wydziałom pomiarów Urzędów Wojewódzkich).
5.
Personel referatów pomiarów przy Zarządach Miejskich (Gminnych) i rzeczoznawcy pomiarów podlegają pod wzglądem służbowym Burmistrzom miast lub Wójtom, a pod względem fachowym właściwym Starostom Powiatowym (referatom pomiarów Starostw).
1.
Koszty związane z organizacją biur, referatów względnie rzeczoznawców pomiarów pokrywa G. U. Pom. Kraju, a utrzymanie tych organów po ich zorganizowaniu należy do gmin.

Wydatki na utrzymanie biur, referatów, względnie rzeczoznawców pomiarów gminy pokrywać będą z osiąganych wpływów z opłat za czynności urzędowe tych organów, przy czym w wypadku nie osiągnięcia przez poszczególne gminy wpływów w wysokości wystarczającej na pokrycie powyższych wydatków deficyty pokrywać będzie G. U. Pom. Kraju. Dochód za czynności urzędowe biur (referatów) względnie rzeczoznawców pomiarów przy Zarządach Miejskich (gminnych) stanowi dochód tychże gmin.

2.
Wydatki ponoszone, przez starostwa (referaty pomiarów Starostw Powiatowych) w związku z czynnościami służby mierniczej z zakresu działania samorządu terytorialnego dokonywanymi dla osiedli w myśl przepisów § 4 we wstępie powołanego rozporządzenia, zostaną ustalone i rozłożone przez Wojewodów (Wydziały pomiarów w porozumieniu z wydziałami samorządowymi Urzędów Wojewódzkich) na zainteresowane zarządy miejskie (gminne).
1.
Przy uwierzytelnianiu planów i dokumentów, mierniczych sporządzanych przez biura (referaty) pomiarów przy Zarządach Miejskich (Gminnych) jako organów G. U. Pom. Kraju mają zastosowanie przepisy § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1946 r., o uwierzytelnianiu planów i dokumentów mierniczych (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 167).
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.