Monitor Polski

M.P.2014.926

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  8. Traci moc zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz. 955).