Monitor Polski

M.P.2014.926

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  6.
1. W celu realizacji zadań Zespołu jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek sekretarza Zespołu albo członka Zespołu może tworzyć zespoły robocze złożone z organów i osób, o których mowa w art. 8 ust. 2-5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
2. Przewodniczący Zespołu wyznacza osobę kierującą zespołem roboczym oraz określa jego skład, zadania, tryb i miejsce pracy.
3. Przewodniczący Zespołu może zlecać sporządzanie opinii lub ekspertyz.