Monitor Polski

M.P.2014.926

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.
§  4.
1. Decyzje Zespołu zapadają w drodze uzgodnienia.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się pod nadzorem sekretarza Zespołu protokół posiedzenia Zespołu, zwany dalej "protokołem".
3. Protokół zawiera zestawienie decyzji podjętych na posiedzeniu Zespołu oraz zgłoszonych stanowisk odrębnych.
4. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu.
5. Sekretarz Zespołu przesyła protokół członkom Zespołu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnikom posiedzenia oraz organom i osobom wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.