Monitor Polski

M.P.2011.93.955

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2011 r.
§  4.
1. Zespół w ramach realizacji zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jednomyślnie podejmuje ustalenia.
2. Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół ustaleń, zawierający pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Zespołu.
3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu zatwierdza protokół ustaleń i przedstawia go niezwłocznie Radzie Ministrów.
4. Protokół ustaleń przechowuje się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.