Monitor Polski

M.P.2011.93.955

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2011 r.
§  1.
1. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", obraduje na posiedzeniach zwyczajnych albo nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje się raz na kwartał.
3. Posiedzenia nadzwyczajne:
1) zwołuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;
2) mogą być zwoływane w przypadku możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.
4. Posiedzenia zwyczajne oraz nadzwyczajne Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.
5. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane przez wyznaczonego przez przewodniczącego członka Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj sytuacji kryzysowej.
6. Wyznaczając zastępcę przewodniczącego Zespołu lub członka Zespołu, o którym mowa w ust. 5, do zwołania posiedzenia Zespołu, przewodniczący Zespołu upoważnia go jednocześnie do zaproszenia na posiedzenie Zespołu:
1) organów, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej "ustawą",
2) osób, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy

- stosownie do potrzeb, w szczególności z uwzględnieniem rodzaju sytuacji kryzysowej lub zagadnień wymagających omówienia na posiedzeniu Zespołu.

7. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu przewodniczy temu posiedzeniu, chyba że na posiedzeniu jest obecny przewodniczący Zespołu.
8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, chyba że osoba zwołująca posiedzenie wskaże inne miejsce.