Monitor Polski

M.P.2008.61.538

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.
§  7. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego lub członek Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2, może z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego członka Zespołu zarządzić niejawny charakter posiedzenia Zespołu.