Monitor Polski

M.P.2008.61.538

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.
§  6.
1. Informacje o przebiegu posiedzenia, informacje zawarte w ustaleniach, o których mowa w § 3 ust. 1, informacje zawarte w protokole rozbieżności, o którym mowa w § 3 ust. 2, lub informacje o opiniach i stanowiskach wyrażanych na tym posiedzeniu przez jego uczestników mogą być ujawniane wyłącznie w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.1)).
2. Prawo do informacji, o których mowa w ust. 1, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.