Monitor Polski

M.P.2008.61.538

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2008 r.
§  5.
1. Do zadań sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu;
2) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;
3) zapewnienie wymiany informacji związanych z realizacją zadań Zespołu;
4) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Rządu dotycząca przygotowywania projektów komunikatów prasowych z posiedzeń Zespołu, w zakresie treści uzgodnionej z przewodniczącym Zespołu.
2. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, zatwierdzany przez przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - przez wyznaczonego przez niego zastępcę przewodniczącego lub członka Zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3. Sekretarz Zespołu, w uzgodnieniu z przewodniczącym, sporządza sprawozdanie z prac Zespołu za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
4. Sekretarz Zespołu przedkłada przewodniczącemu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni od dnia jego sporządzenia.
5. Przewodniczący przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, do zatwierdzenia Radzie Ministrów najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.