Monitor Polski

M.P.1965.27.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 29 maja 1965 r.
w sprawie organizacji i trybu działania komisji do spraw koordynacji rozdziału mieszkań.

Na podstawie § 15 ust. 6 uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zasad przydziału mieszkań w latach 1966-1970 (Monitor Polski Nr 27, poz. 134), zwanej dalej "uchwałą", po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Prezydia rad narodowych miast i osiedli, na których terenie obowiązuje publiczna gospodarka lokalami, podejmą w terminie do dnia 15 czerwca 1965 r. uchwały o powołaniu komisji do spraw koordynacji rozdziału mieszkań, zwanych dalej "komisjami".
2. 1 Uchwały o powołaniu komisji podejmują również prezydia rad narodowych miast i osiedli, w których realizowane jest budownictwo rad narodowych, budownictwo zakładowe lub spółdzielcze, choćby w miastach tych i osiedlach nie obowiązywała publiczna gospodarka lokalami.
3. 2 W uchwałach o powołaniu komisji należy określić ich skład oraz tryb działania.
§  2.
1. W składzie komisji należy przewidzieć m. in.:
1) przewodniczącego prezydium rady narodowej miasta (osiedla) bądź jego zastępcę - jako przewodniczącego komisji,
2) przedstawiciela komitetu miejskiego (osiedlowego) PZPR,
3) przedstawicieli wojewódzkiej komisji związków zawodowych,
4) przedstawicieli oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Ponadto w skład komisji mogą wchodzić aktywiści Frontu Jedności Narodu oraz innych organizacji społecznych. Skład komisji powinien wynosić od 7 do 11 osób.

2. Przedstawicielami wojewódzkich komisji związków zawodowych w komisji mogą być miejscowi działacze instancji związkowych lub poszczególnych zakładów pracy.
3. Przedstawicielami oddziałów Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w komisji mogą być członkowie zarządów miejscowych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
4. Przed powzięciem uchwał o powołaniu komisji prezydia rad narodowych powinny uzgodnić z jednostkami wymienionymi w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ich przedstawicieli, którzy mają wejść w skład komisji.
§  3. W uchwałach o powołaniu komisji prezydia rad narodowych wyznaczą spośród członków komisji zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza komisji.
§  4. W uchwałach należy określić zakres działania komisji. Do zakresu działania komisji należy:
1) kwalifikowanie osób i ustalanie kolejności przydziału mieszkań pozostających w dyspozycji rad narodowych,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów i list przydziału mieszkań,
3) zatwierdzanie list osób mających otrzymać mieszkania w zakładowych domach mieszkalnych (w tym również z budownictwa resortowego),
4) zatwierdzanie list przydziału mieszkań dla członków spółdzielni, którzy mają otrzymać mieszkania w domach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
5) kwalifikowanie na podstawie wniosków zaopiniowanych przez zakłady pracy osób, które mają otrzymać kredyt bankowy na uzupełnienie spółdzielczego wkładu mieszkaniowego (budowlanego), określanie jego wysokości oraz warunków spłaty.
§  5.
1. Przy rozpatrywaniu wniosków osób, które ubiegają się o przydział mieszkań pozostających w dyspozycji rad narodowych, komisje kierują się zasadami przydziału mieszkań określonymi w uchwale.
2. Komisje kwalifikują osoby do przydziału mieszkań, biorąc pod uwagę ich dochód łącznie z dochodem wszystkich wspólnie zamieszkałych członów rodziny w granicach do 800 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na jedną osobę, jako podstawę umożliwiającą uzyskanie mieszkania pozostającego w dyspozycji rady narodowej. W zależności od indywidualnej oceny warunków poszczególnych wnioskodawców, np. liczebności rodziny, stanu zdrowia itp., komisje mogą kwalifikować do przydziału mieszkań również osoby, których dochód jest większy niż 800 zł, lecz nie przekracza 1.000 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na jedną osobę.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania przy przydziale mieszkań dla osób przenoszonych służbowo z innych miejscowości i przekazujących dotychczas zajmowane mieszkania zwolnione całkowicie i w dobrym stanie technicznym do dyspozycji prezydium właściwej rady narodowej.
4. Po rozpatrzeniu wniosku, w zależności od dokonanych ustaleń, komisja rozstrzyga o:
1) zakwalifikowaniu wnioskodawcy do przydziału mieszkania pozostającego w dyspozycji rady narodowej na lata 1966-1970 lub
2) odmowie przydziału mieszkania w latach 1966-1970.

W rozstrzygnięciu o zakwalifikowaniu do przydziału komisja wymienia osoby, które mają być objęte przydziałem, i ustala rodzaj budownictwa i wielkość lokalu.

5. W razie potrzeby komisja może obradować w dwóch zespołach. Obradom zespołów przewodniczy przewodniczący komisji lub jego zastępca.
6. Przy kwalifikowaniu osób, które mają otrzymać kredyt bankowy na uzupełnienie spółdzielczego wkładu mieszkaniowego, oraz określaniu jego wysokości i warunków spłaty w posiedzeniach komisji powinien uczestniczyć przedstawiciel Banku Inwestycyjnego.
7. Do ważności rozstrzygnięć komisji konieczna jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy oraz co najmniej 3 członków. Rozstrzygnięcia zapadają większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. Rozstrzygnięcia komisji powinny zawierać uzasadnienia oraz podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji.
9. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszani przedstawiciele zainteresowanych zakładów pracy - w sprawach dotyczących zatwierdzania list przydziału mieszkań w zakładowych domach mieszkalnych oraz zainteresowanych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego - w sprawach dotyczących zatwierdzania list przydziału mieszkań dla członków spółdzielni.
10. Obsługę biurową komisji prowadzi organ do spraw lokalowych prezydium właściwej rady narodowej.
11. Organy do spraw lokalowych powiadamiają wnioskodawców o rozstrzygnięciach komisji.
§  6.
1. Komisje w terminie do dnia 30 listopada 1965 r., opierając się na zasadach przydziału mieszkań określonych w uchwale, przeprowadzą weryfikację osób:
1) które są objęte planem przydziału mieszkań na lata 1961-1965, jednak mieszkań w tym okresie nie otrzymają,
2) dla których przydziały mieszkań miały nastąpić po 1965 r.
2. Weryfikacji osób wymienionych w ust. 1 należy dokonać na podstawie wniosków znajdujących się w organach do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych. Osoby, które nie odpowiadają kryteriom uchwały, powinny być zawiadamiane o tym, że nie mogą otrzymać mieszkania będącego w dyspozycji prezydium rady narodowej. Jednocześnie należy powiadomić osoby wymienione w § 7 ust. 1, które nie mogą otrzymać mieszkania będącego w dyspozycji prezydium rady narodowej wyłącznie z powodu przekroczenia kryterium dochodów - o możliwości skierowania ich do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego. Od osób tych należy jednocześnie zażądać oświadczenia o gotowości przystąpienia do spółdzielni. Od osób, które w wyniku weryfikacji wniosków znajdujących się w organach do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych kwalifikują się do przydziału mieszkań będących w dyspozycji prezydiów rad narodowych, należy zażądać uzupełnienia danych dotyczących liczebności ich rodzin i wysokości dochodów. W zależności od uzyskanych aktualnych danych komisje podejmą ostateczne rozstrzygnięcia.
3. Komisje rozpatrzą również wnioski o przydział mieszkań, złożone przed dniem 1 czerwca 1965 r., które nie zostały przed tym dniem rozpatrzone.
§  7.
1. Osoby, które odpowiadają warunkom określonym w § 1 ust. 1 uchwały i otrzymały przed dniem 1 czerwca 1965 r. na piśmie przyrzeczenie otrzymania mieszkania, a które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji nie będą mogły otrzymać mieszkań pozostających w dyspozycji rad narodowych tylko ze względu na wysokość dochodów i wyrażą zgodę na przystąpienie na członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, komisje powinny w terminie do dnia 31 grudnia 1965 r. skierować do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, przesyłając jednocześnie ich wnioski zarządom właściwych spółdzielni.
2. Osoby, których wnioski wpłynęły przed dniem 1 czerwca 1965 r., a w wyniku ich rozpatrzenia według nowych zasad przydziału mieszkań nie będą mogły otrzymać mieszkań pozostających w dyspozycji rad narodowych, należy powiadomić w terminie wymienionym w ust. 1 o odmownym załatwieniu ich wniosków przez komisje. Osoby te modą ubiegać się o przydział mieszkania spółdzielczego na ogólnych zasadach.
§  8.
1. Komisje rozpatrzą ponownie wnioski osób zajmujących mieszkania w domach przeznaczonych do wyburzenia.
2. Do osób wymienionych w ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 7 ust. 1. Osoby, które nie zostaną skierowane do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego przed dniem 31 grudnia 1965 r., będą mogły ubiegać się o przydział mieszkania spółdzielczego w ramach rezerw przewidzianych dla osób mieszkających w domach przeznaczonych do wyburzenia.
3. Osoby, które mieszkają w domach przeznaczonych do wyburzenia, a które mimo dochodów przekraczających wysokość ustaloną w § 4 ust. 1 uchwały nie wyrażą zgody na przystąpienie na członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, mogą być zakwalifikowane do przydziału mieszkania pozostającego w dyspozycji rad narodowych w zasadzie tylko ze starego budownictwa (§ 4 ust. 2 uchwały).
§  9. Wnioski o przydział mieszkania, które wpłyną po dniu 1 czerwca 1965 r., mogą być przez komisje kwalifikowane pozytywnie pod warunkiem istnienia możliwości zapewnienia odpowiednich ilości mieszkań dla zainteresowanych wnioskodawców.
§  10.
1. Komisje rozpatrzą i zatwierdzą w terminie do dnia 15 grudnia 1965 r. opracowane na lata 1966-1970 projekty planów przydziału mieszkań pozostających w dyspozycji rad narodowych według kategorii potrzeb określonych w § 1 ust. 1 uchwały.
2. W planach przydziału mieszkań należy przewidzieć zrealizowanie w pierwszej kolejności przydziałów na rzecz osób, które były zakwalifikowane do przydziału w latach 1961-1965, a które mieszkań w tym okresie nie otrzymały, o ile odpowiadają one określonym w uchwale warunkom do uzyskania mieszkań pozostających w dyspozycji rad narodowych.
3. W planach przydziału mieszkań należy zapewnić:
1) do 2% lokali w budynkach nowo wznoszonych w ramach budownictwa rad narodowych - do dyspozycji przewodniczącego prezydium rady narodowej miasta (osiedla),
2) odpowiednią liczbę mieszkań określaną corocznie przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia - na cele wymienione w § 18 uchwały.
4. Na potrzeby osób niezbędnych w danej miejscowości ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub kwalifikacje zawodowe można przeznaczyć nie więcej niż 5% lokali przewidzianych do uzyskania w latach 1966-1970 (§ 8 uchwały).
5. Po zatwierdzeniu planu kwalifikowanie dalszych osób do przydziału mieszkań w latach 1966-1970 jest dopuszczalne tylko w wypadkach, gdy istnieje możliwość przydzielenia mieszkań tym osobom.
§  11.
1. W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku komisje rozpatrzą i zatwierdzą opracowane na podstawie planów przydziału mieszkań roczne listy osób, które w następnym roku mają otrzymać mieszkania.
2. Zatwierdzone przez komisje projekty list powinny być na okres 2 tygodni podane do publicznej wiadomości przez ich wywieszenie w siedzibach prezydiów właściwych rad narodowych miast (dzielnic), osiedli i gromad - w celu zgłoszenia do nich uwag lub zastrzeżeń. Zgłoszone uwagi i zastrzeżenia powinny być rozpatrzone przez komisje.
3. Osoby, które zgłosiły uwagi lub zastrzeżenia do projektów list, należy powiadomić o sposobie ich wykorzystania.
4. Osoby otrzymujące przydziały mieszkań z rezerwy (§ 10 ust. 3 pkt 1) oraz z nie przewidzianych uzysków, jeżeli nie są objęte listą roczną, powinny być umieszczone na listach odrębnych.
§  12.
1. Rady zakładowe lub powołane przez nie komisje mieszkaniowe opracowują projekty list pracowników, którzy mają otrzymać mieszkania w zakładowych domach mieszkalnych. Projekty tych list powinny być wywieszone przez okres 2 tygodni na terenie zakładów pracy w celu umożliwienia zgłoszenia do nich uwag lub zastrzeżeń. Dyrekcje zakładów bądź wyznaczone przez nie komórki przedstawiają komisjom do zatwierdzenia projekty list wraz z wnioskami oraz zgłoszonymi uwagami i zastrzeżeniami, które nie zostały w projektach list uwzględnione.
2. Przy rozpatrywaniu projektów list, o których mowa w ust. 1, komisje stosują przepisy § 11 oraz § 19 ust. 2 uchwały.
3. Do rozstrzygnięć komisji dotyczących zatwierdzania list osób, które mają otrzymać mieszkania w zakładowych domach mieszkalnych, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2, 3, 7 i 8.
§  13.
1. Powołane przez zarządy spółdzielni budownictwa mieszkaniowego komisje społeczne opracowują projekty list członków spółdzielni, którzy mają otrzymać mieszkania w domach tych spółdzielni. Projekty list powinny być wywieszone przez okres 2 tygodni w siedzibach zarządów spółdzielni, a w odniesieniu do spółdzielczego budownictwa zakładowego i resortowego również w zakładach pracy - w celu umożliwienia zgłoszenia do nich uwag lub zastrzeżeń. Zarządy spółdzielni przedstawiają projekty list do zatwierdzenia komisjom wraz ze zgłoszonymi do nich uwagami i zastrzeżeniami, które nie zostały w projektach list uwzględnione.
2. Przy rozpatrywaniu projektów list, o których mowa w ust. 1, komisje kierują się przepisami §§ 23 i 25 uchwały nr 122 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 27, poz. 133).
3. Przedstawione projekty list powinny być rozpatrzone i zatwierdzone przez komisje w terminie 1 miesiąca. Komisje odmówią zatwierdzenia list w odniesieniu do osób, które nie odpowiadają kryteriom określonym w uchwale wymienionej w ust. 2. Nie stanowi to przeszkody do przydzielenia mieszkań osobom umieszczonym w części list zatwierdzonej przez komisje.
§  14. Komisje składają prezydiom właściwych rad narodowych sprawozdania ze swej działalności co najmniej 2 razy w roku.
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 lipca 1966 r. (M.P.66.42.213) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 sierpnia 1966 r.
2 § 1 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 lipca 1966 r. (M.P.66.42.213) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 sierpnia 1966 r.