§ 3. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku... - M.P.1950.A-88.1110 - OpenLEX

§ 3. - Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku rejestracji.

Monitor Polski

M.P.1950.A-88.1110

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1950 r.
§  3.
1.
Rejestracji dokonuje się przez złożenie władzy rejestracyjnej (art. 3 ust. 1) wypełnionej deklaracji, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.
Deklaracja powinna być wypełniona w czterech egzemplarzach, z których jeden, poświadczony przez władzę rejestracyjną, zostaje wydany zgłaszającemu maszyny i stanowi dowód dopełnienia obowiązku rejestracji.
3.
Właściwą władzę rejestracyjną w rozumieniu ust. 1 i art. 4 są referaty przemysłu prezydiów właściwych powiatowych rad narodowych, a w m.st. Warszawie i m. Łodzi wydziały przemysłu prezydiów rad narodowych tych miast.