Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku rejestracji. - M.P.1950.A-88.1110 - OpenLEX

Organizacja i sposób rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontrola wykonania obowiązku rejestracji.

Monitor Polski

M.P.1950.A-88.1110

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1950 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 3 sierpnia 1950 r.
w sprawie organizacji i sposobu rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych oraz kontroli wykonania obowiązku rejestracji.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 285) zarządza się, co następuje:
1.
Artykuły powołane w zarządzeniu niniejszym bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 285).
2.
Ilekroć w zarządzeniu niniejszym jest mowa o maszynach bez bliższego określenia, rozumie się przez to maszyny przemysłowe i urządzenia techniczne, o których mowa w art. 1.
Rejestracji podlegają wszelkie maszyny zarówno czynne jak i nieczynne, z wyjątkiem maszyn, o których mowa w art. 2.
1.
Rejestracji dokonuje się przez złożenie władzy rejestracyjnej (art. 3 ust. 1) wypełnionej deklaracji, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.
Deklaracja powinna być wypełniona w czterech egzemplarzach, z których jeden, poświadczony przez władzę rejestracyjną, zostaje wydany zgłaszającemu maszyny i stanowi dowód dopełnienia obowiązku rejestracji.
3.
Właściwą władzę rejestracyjną w rozumieniu ust. 1 i art. 4 są referaty przemysłu prezydiów właściwych powiatowych rad narodowych, a w m.st. Warszawie i m. Łodzi wydziały przemysłu prezydiów rad narodowych tych miast.
Na jednej deklaracji należy wymienić maszyny stanowiące własność lub będące w posiadaniu albo dzierżeniu osoby dokonującej zgłoszenia, służące dla celów jednego rodzaju przemysłu.
1.
Właściwa władza rejestracyjna ustali i poda do wiadomości publicznej miejsce, terminy i kolejność składania deklaracji, jak również zapewni zainteresowanym odpowiednią ilość formularzy (druków) deklaracji.
2.
Zaopatrzenie się w formularze (druki) deklaracji należy do obowiązku zgłaszających maszyny do rejestracji.
1.
Zmiany okoliczności faktycznych dotyczących zarejestrowanych maszyn, o których mowa w art. 1 ust. 2, należy zgłaszać na piśmie władzy rejestracyjnej, podając dokładny zakres i przyczyny tych zmian.
2.
Za zmianę stopnia wykorzystania maszyny uważa się jej unieruchomienie lub zmniejszenie stopnia wykorzystania przez czas co najmniej jednego miesiąca.
1.
W przypadku zamierzonego zbycia lub oddania w użytkowanie zarejestrowanych maszyn należy złożyć władzy rejestracyjnej podanie ze wskazaniem osoby nowonabywcy lub przyszłego użytkownika oraz sposobu wykorzystania maszyn przez te osoby.
2.
Brak odpowiedzi władzy rejestracyjnej w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na dokonanie zbycia lub oddanie w użytkowanie.
1.
Kontrolę wykonania obowiązku rejestracji wykonuje władza rejestracyjna.
2.
Przedstawiciele tej władzy mają prawo wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się maszyny podlegające rejestracji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

ZAŁĄCZNIK 

Deklaracja do rejestracji maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych.

Stosownie do postanowień art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 285) zgłaszam niniejszym posiadane maszyny i urządzenia techniczne.
1)
Rodzaj zakładu przemysłowego, w którym mają zastosowanie rejestrowane maszyny .................... Nr statystyczny gałęzi, grupy i rodzaju przemysłu ..........................................
2)
Imię i nazwisko (firma) oraz adres posiadacza lub dzierżyciela maszyn ..............................
3)
Imię i nazwisko oraz adres właściciela maszyn ....................................................................
4)
Miejsce znajdowania się maszyn .......................... charakter miejsca ..................................
5)
Zestawienie rejestrowanych maszyn i urządzeń technicznych:
Lp.nazwa i rodzaj maszyn lub urządzeniacharakterystyka maszyn (typ, rok budowy, wyposażenie, wymiary robocze)stan maszyn lub urządzenia (dobry, średni, zły lub % zużycia, ewentualne braki lub uszkodzenia)stopień wykorzystania (nieczynne lub wykorzystane częściowo w stosunku %)
12345

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem ………………

................................................, dnia .................................. 1950 r.

……………………………...................

mię, nazwisko i podpis deklarującego

Deklarację przyjęto dnia ................................................. 1950 r.

pieczęć władzy dokonującej rejestracji

………………………….....................

podpis przyjmującego zgłoszenia

Objaśnienia dla wypełniających deklarację.

Do pkt 1 - Podać rodzaj zakładu przemysłowego np.: stolarnia mechaniczna, huta szkła wg klasyfikacji zakładów G.U.S. zawierającej wykaz gałęzi, grup i rodzajów przemysłu; o ile zakład jest czynny podać również Nr statystyczny, do którego dany zakład wg tej klasyfikacji został zaliczony.

Do pkt 2 - Wskazać osobę która bez względu na tytuł prawny posiada lub dzierży maszyny.

Do pkt 3 - Wskazać osobę właściciela, o ile maszyny nie są w jego posiadaniu.

Do pkt 4 - Poza wskazaniem miejsca (adresu), gdzie maszyny się znajdują, należy nadto określić charakter tego miejsca np.: warsztat, magazyn, podwórze itp.

Do pkt 5:

rubr. 2 - Podać nazwę zwykle używaną dla danej maszyny, np.: frezarka, automat do produkcji butelek, piła tarczowa do drzewa.

rubr. 3 - Określając typ należy podać: frezarka pionowa, pozioma lub uniwersalna, wytaczarka do cylindrów pozioma, frezarka grubościowa do drzewa. Rok budowy podać w miarę możności. Przy wyposażeniu wskazać np.: frezarka z aparatem podziałowym, tokarka z okularem itp. Określając wymiary robocze należy podać np.: przy tokarce wysokość kłów ponad łoże, długość toczenia; przy silnikach ilość obrotów, napięcie, moc; przy kotłach i kadziach pojemność itp.

rubr. 4 - Stan maszyn podać wg oceny szacunkowej w miarę możności w procentach. Braki i uszkodzenia podać dokładnie np.: brak 10 kół zmianowych i konika przy tokarni, pęknięty stół żeliwny w heblarce, brak koła pasowego u wiertarki.

rubr. 5 - Stosunek procentowy należy obliczyć uwzględniając ilość możliwych maszynogodzin przy jednej zmianie w ciągu miesiąca oraz faktyczną ilość wykorzystania maszynogodzin w miesiącu przyjmując przeciętną z 3-ch ostatnich miesięcy przed miesiącem, w którym weszła w życie ustawa o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. Np. przy danej maszynie zdolność produkcyjna wynosi przeciętnie 200 godzin, wykorzystano w 3-ch miesiącach 100, 60, 140 godzin, przeciętna za 3 miesiące wynosi 100 godzin - stopień wykorzystania wyniesie w stosunku do przeciętnej zdolności produkcyjnej 50%.