Rozdział 3 - Wykonywanie robót budowlano-montażowych siłami obcymi. - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.25.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1969 r.

Rozdział  3.

Wykonywanie robót budowlano-montażowych siłami obcymi.

§  18.
Zlecanie robót budowlano-montażowych innym jednostkom gospodarki uspołecznionej nie będącym przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi, a dysponującym przygotowanym do tego aparatem (przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające stałe zespoły produkcji budowlano-montażowej, o których mowa w § 2, szkoły zawodowe itp.) następuje na podstawie umów. W tym wypadku mają zastosowanie zasady i warunki umów o wykonanie obiektów budownictwa oraz zasady ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za te obiekty.
§  19.
1.
Zlecanie robót budowlano-montażowych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej jest dopuszczalne na zasadach określonych przepisami o dostawach, robotach i usługach, dokonywanych na rzecz jednostek państwowych.
2.
Zasady umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej oraz zasady ustalania wynagrodzenia i dokonywania rozliczeń za te roboty ustalają odrębne przepisy.
§  20.
1.
Jednostki działające według zasad rozrachunku gospodarczego opłacają należności za materiały i wykonane przez nie uspołecznionych wykonawców roboty ze środków obrotowych, refundując je z właściwych funduszów inwestycyjnych i remontowych. Wypłaty dla jednostek fizycznych nie będących podatnikami podatku dochodowego lub obrotowego (po potrąceniu kosztów materiałowych) obciążają fundusz płac zleceniodawców.
2.
Jednostki i zakłady budżetowe pokrywają należności wykonawców będących jednostkami gospodarki nie uspołecznionej oraz należności osób fizycznych za wykonane roboty na podstawie umowy (zlecenia) bezpośrednio z bankowych rachunków środków na inwestycje i kapitalne remonty.