Oddział D - Postanowienia dotyczące innych komórek. - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.25.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1969 r.

D.

Postanowienia dotyczące innych komórek.

§  13.
1.
Roboty budowlano-montażowe mogą być w przedsiębiorstwach państwowych wykonywane przez istniejące komórki produkcyjne lub usługowe przedsiębiorstwa nie powołane do stałego wykonywania robót budowlano-montażowych.
2.
Komórki te mogą bądź wykonywać roboty własnym personelem, bądź też - wykorzystując okresowe rezerwy siły roboczej w innych komórkach - organizować doraźne brygady robocze do wykonania robót.
3.
Zorganizowane na stałe brygady robocze do wykonywania robót budowlano-montażowych traktuje się jak wydziały pomocnicze; do stałych brygad mają zastosowanie przepisy §§ 10-12.
§  14.
1.
Koszty wykonawstwa robót wykonywanych przez komórki, o których mowa w § 13, a w szczególności koszty zużycia materiałów i robocizny, finansuje się w całości ze środków obrotowych. Wartość robót wykonanych w ramach inwestycji lub kapitalnych remontów podlega rozliczeniu (następnemu pokryciu) z funduszów (środków) przeznaczonych na inwestycje czy kapitalne remonty. Rozliczenie następuje według zasad określonych w § 12.
2.
Wynagrodzenia zaliczane do funduszu płac, a związane z wykonaniem robót budowlano-montażowych przez komórki, o których mowa w § 13, pokrywane są w granicach funduszu płac przedsiębiorstwa. Wypadki i warunki, w których fundusz płac może być przekroczony w związku z realizacją robót budowlano-montażowych, regulują odrębne przepisy.