Oddział C - Postanowienia dotyczące wydziałów budowlanych. - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.25.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1969 r.

C.

Postanowienia dotyczące wydziałów budowlanych.

§  10.
Wydziały budowlane (WB) mogą być organizowane przez jednostki działające według zasad rozrachunku gospodarczego na podstawie decyzji kierownika jednostki.
§  11.
1.
WB wykonuje roboty budowlano-montażowe wykorzystując środki produkcyjne (trwałe i obrotowe) przedsiębiorstwa. Wynagrodzenia personelu WB obciążają fundusz płac przedsiębiorstwa.
2.
Przekroczenie przez przedsiębiorstwo funduszu płac w związku z wykonaniem ponadplanowych robót przez WB dopuszczalne jest w wypadkach i na warunkach określonych szczególnymi przepisami.
§  12.
1.
Roboty budowlano-montażowe wykonane w ramach inwestycji i kapitalnych remontów, o ile szczególne przepisy nie stanowią inaczej, rozliczane są według cen obowiązujących w budownictwie. Rozliczenie następuje na podstawie faktur wewnętrznych. Rozliczenia wykonanych robót mogą być dokonywane według poszczególnych zakresów robót wyodrębnionych w kosztorysie lub dla których określono cenę jednostkową.
2.
Inne roboty i usługi wykonywane w ramach inwestycji i kapitalnych remontów rozliczane są według cen wynikających z obowiązujących cenników lub według kosztów własnych, z doliczeniem planowej stawki zysku, z tym że tak obliczona kwota dla robót i usług objętych cennikami nie może być wyższa od ceny wynikającej z obowiązujących cenników.
3.
Pozostałe roboty i usługi wykonane na rzecz jednostki macierzystej (nie zaliczone do inwestycji i kapitalnych remontów) rozlicza się według kosztu własnego i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie w zakresie prowadzenia rachunku kosztów.