Postanowienia ogólne. - Oddział A - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych... - M.P.1969.25.193 - OpenLEX

Oddział A - Postanowienia ogólne. - Organizacja i finansowanie robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.25.193

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1969 r.

A.

Postanowienia ogólne.

§  2.
1.
Państwowe jednostki organizacyjne, działające według zasad rozrachunku gospodarczego (zjednoczenia, przedsiębiorstwa i inne jednostki) mogą organizować wykonawstwo robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym własnymi siłami przez:
1)
tworzenie stałych zespołów działających jako:
a)
zakłady na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, zwane dalej samodzielnymi oddziałami wykonawstwa inwestycyjnego (SOWI),
b)
wydziały pomocnicze, zwane dalej wydziałami budowlanymi (WB),
2)
powierzenie wykonawstwa tych robót innym swoim komórkom organizacyjnym.
2.
Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 wykonują roboty budowlano-montażowe na rzecz jednostki macierzystej, a gdy tą jednostką jest centrala zjednoczenia - również na rzecz jednostek zrzeszonych w zjednoczeniu. W razie powstania przejściowych rezerw produkcyjnych, jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, na podstawie decyzji jednostki macierzystej i za zgodą organów powołanych do koordynacji rozdziału robót budowlano-montażowych, mogą przyjmować zlecenia na wykonanie robót również od innych państwowych jednostek organizacyjnych.
3.
Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą wykonywać dla potrzeb własnych lub potrzeb jednostki macierzystej:
1)
pomocniczą produkcję prefabrykatów oraz produkcję warsztatową związaną z wykonywaniem robót budowlano-montażowych,
2)
inne usługi związane z realizacją robót budowlano-montażowych.