Oprocentowanie nie zagospodarowanych maszyn i urządzeń.

Monitor Polski

M.P.1970.28.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1970 r.

UCHWAŁA Nr 132
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1970 r.
w sprawie oprocentowania nie zagospodarowanych maszyn i urządzeń.

W związku ze stwierdzeniem znacznego nieuzasadnionego stanu zapasów maszyn i urządzeń, pozostających w magazynach inwestycyjnych, nie przewidzianych do zagospodarowania w najbliższym czasie, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przedsiębiorstwa podległe Ministrom: Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego, Górnictwa i Energetyki, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Łączności oraz Komunikacji sporządzą w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały, według stanu na dzień 30 czerwca 1970 r., wykazy maszyn i urządzeń, które znajdowały się w magazynach inwestycyjnych w dniu 31 grudnia 1969 r. i nie są przewidziane do przekazania do montażu w 1970 r. lub najpóźniej w I kwartale 1971 r.
2.
Wykazami, o których mowa w ust. 1, należy objąć maszyny i urządzenia o wartości jednostkowej ponad 200 tys. zł pochodzące z produkcji krajowej oraz maszyny i urządzenia o wartości jednostkowej ponad 100 tys. zł pochodzące z importu. W wykazach należy ująć odrębnie:
1)
w kwotach zbiorczych maszyny i urządzenia objęte normatywami czasowymi oddawania do montażu i eksploatacji i podlegające rygorom ustalonym w uchwale nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) oraz oddzielnie
2)
specyfikację maszyn i urządzeń nie objętych normatywami i nie podlegających rygorom wynikającym z uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r.
3.
Wykazy określone w ust. 2 przedsiębiorstwa przedłożą właściwym dla nich oddziałom banków finansujących inwestycje, jednostkom nadrzędnym i Głównemu Urzędowi Statystycznemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.
4.
Ministrowie przedłożą Prezesowi Narodowego Banku Polskiego i Głównemu Urzędowi Statystycznemu w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie uchwały zbiorcze zestawienie (w układzie według zjednoczeń) maszyn i urządzeń wymienionych w ust. 2.
1.
Przedsiębiorstwa zobowiązane są płacić do budżetu odsetki za zwłokę w zagospodarowaniu maszyn i urządzeń objętych wykazami określonymi w § 1 ust. 2 pkt 2 za czas od 1 października 1970 r. do dnia ich zamontowania lub upłynnienia w wysokości 8% w stosunku rocznym od wartości maszyn i urządzeń pochodzenia krajowego oraz 12% od wartości maszyn i urządzeń pochodzących z importu.
2.
Odsetki określone w ust. 1 przedsiębiorstwa odprowadzają do budżetu w okresach kwartalnych, w ciężar rachunku strat i zysków, a przedsiębiorstwa w budowie - w ciężar strat inwestycyjnych.
3.
Maszyny i urządzenia objęte wykazami określonymi w § 1 ust. 2 pkt 1 podlegają oprocentowaniu na dotychczasowych zasadach ustalonych w uchwale nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorstwa nie dokładają dostatecznej staranności w zagospodarowaniu lub upłynnieniu zapasów maszyn i urządzeń, banki mogą stosować odpowiednie środki oddziaływania kredytowego w formie podwyższonych odsetek od kredytów obrotowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.