Opłaty za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Monitor Polski

M.P.1993.21.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 kwietnia 1993 r.
w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68) zarządza się, co następuje:
 
1.
Opłata za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 - 3 tys. zł.
2.
Opłata za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych wyłącznie w zakresie preparatów galenowych lub ziołowych wynosi 1 tys. zł.
3.
Opłata za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych w przypadku posiadania koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych wyłącznie w zakresie preparatów galenowych lub ziołowych wynosi 2 tys. zł.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1994 r. (M.P.94.68.606) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.