Monitor Polski

M.P.1956.93.1037

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1956 r.

UCHWAŁA NR 677
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 1956 r.
w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż.

Na podstawie art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz na podstawie § 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie artykułów i usług, których ceny, opłaty lub stawki taryfowe albo wytyczne dla ich ustalenia określa Rada Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 125) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Opłaty za przemiał gospodarczy zbóż pobiera się w naturze lub w gotówce.
§  2.
1. Opłaty w naturze za przemiał gospodarczy zbóż wynoszą:
a) przy przemiale żyta na mąkę 60% - 10%
b) " " " " " 82% - 10%
c) " " " " " 98% - 7%
d) " " " pszenicy na mąkę 50% - 7%
e) " " " " " 72% - 7%
f) " " " " " 98% - 5%
g) "" jęczmienia lub innych zbóż na mąkę 67% - 10%
h) przy przerobie jęczmienia na kaszę 46% - 10%
i) " " " " " " 63% - 10%
j) przy przerobie gryki na kaszę nie prażoną - 5%
k) " " gryki na kaszę prażoną - 5%
l) " " prosa na kaszę - 6%
ł) " śrutowaniu żyta, jęczmienia, kukurydzy lub innych zbóż - 4%
m) przy śrutowaniu kukurydzy na śrutę z odciągnięciem 20% kaszki - 7%
n) przy śrutowaniu miałkim - 7%

odpowiedniego zboża dostarczonego do przemiału.

2. Opłaty w naturze za przemiał zboża należy pobierać w tym zbożu, które zostało dostarczone do przemiału, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3.
3. W razie dostarczenia do przemiału gospodarczego zboża pośledniego lub stęchłego opłaty za przemiał pobiera się w zbożu normalnej jakości.
§  3. Opłaty w gotówce za 100 kg zboża dostarczonego do przemiału gospodarczego wynoszą:
a) przy przemiale żyta na mąkę 60% i 82% 20 zł
b) " " " " " 98% 14 "
c) " " pszenicy na mąkę 50% i 72% 20 "
d) przy przemiale pszenicy na mąkę 98% 14 zł

e)" " jęczmienia lub innych zbóż na mąkę 67% 20 "

f) przy przerobie jęczmienia na kaszę 48% i 63% 20"
g) " " gryki i prosa na kaszę 20 "
h) " śrutowaniu żyta, jęczmienia, kukurydzy lub innych ziarn 7 "
i) przy śrutowaniu miałkim 14 "

j)" przemiale kukurydzy na śrutę z odciąganiem 20% kaszki 20 "

§  4.
1. Opłaty za przemiał zboża zlecony przez jednostki kierowane i nadzorowane przez Centralny Zarząd Przemysłu Młynarskiego wolno pobierać tylko w gotówce.
2. Jednostki i osoby nie wymienione w ust. 1 mogą uiszczać opłaty za przemiał zbóż - według swego wyboru - w naturze lub w gotówce.
§  5. Zezwala się punktom wymiany zboża na produkty przemiału, położonym w promieniu powyżej 7 km od młyna, na pobieranie oprócz opłat ustalonych za przemiał - dodatkowych opłat w wysokości 6 zł przy wymianie 100 kg zbóż.
§  6. Jednostki dokonujące gospodarczego przemiału zbóż obowiązane są przekazywać zboże pobrane tytułem opłat w naturze oraz wygospodarowane do punktów odbioru zboża.
§  7. Traci moc uchwała nr 283 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż oraz cen za zboże, pochodzące z tytułu opłat za przemiał gospodarczy i wpłat na rzecz Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych (Monitor Polski Nr A-56, poz. 761).
§  8. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Skupu.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1956 r.