Monitor Polski

M.P.1953.A-57.725

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 9 czerwca 1953 r.
w sprawie opłat za czynności urzędowe organów terenowych państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 24, poz. 162) zarządza się, co następuje:
§  1. Opłaty za czynności urzędowe organów terenowych państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej w prezydiach rad narodowych pobiera się, do czasu ustalenia nowej tabeli opłat, według zasad określonych w zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 11 maja 1951 r. (Monitor Polski Nr A-46, poz. 608) oraz w tabeli opłat stanowiącej załącznik do tegoż zarządzenia, w wysokości podwyższonej o 20%.
§  2. Powstałe w wyniku podwyższenia wysokości opłat, określonego w § 1, końcówki 0,5 grosza i wzwyż zaokrągla się w górę do 1 grosza, a poniżej 0,5 grosza odrzuca się.
§  3. Zamówienia stron, przyjęte do księgi zamówień i całkowicie wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, podlegają opłatom według tabeli opłat, stanowiącej załącznik do zarządzenia z dnia 11 maja 1951 r., wymienionego w § 1.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.