Opłaty za czynności urzędów probierczych.

Monitor Polski

M.P.1994.68.608

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 9 grudnia 1994 r.
w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249) zarządza się, co następuje:
Za czynności urzędów probierczych pobiera się opłaty określone w załączniku do zarządzenia.
1.
Za wykonanie czynności nie określonych w załączniku do zarządzenia pobiera się opłaty w wysokości uzależnionej od czasu zużytego na ich wykonanie i od wartości materiałów zużytych w czasie wykonywania tych czynności.
2.
Za podstawę ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się:
1)
stawkę 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika wykonującego czynności probiercze,
2)
wartość zużytych materiałów w cenie ich nabycia.
Opłaty za czynności urzędów probierczych pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat za czynności określone w § 2, które pobiera się najpóźniej przy odbiorze wyrobu.
1.
W razie wykonywania czynności urzędów probierczych poza siedzibą urzędu, niezależnie od opłat określonych w zarządzeniu, zgłaszający zwraca koszty delegowania pracowników urzędu probierczego, zgodnie z przepisami w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
2.
W razie wykonywania czynności wymienionych w ust. 1 na rzecz kilku zgłaszających, koszty delegowania pobiera się od wszystkich zgłaszających, w częściach proporcjonalnych do opłat pobieranych za wykonane czynności.
Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych (Monitor Polski Nr 7, poz. 60).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIK

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI URZĘDÓW PROBIERCZYCH

§  1. 1
 
1.
Za zbadanie wyrobów z metali szlachetnych oraz materiałów dentystycznych z tych metali, niezależnie od zastosowanej metody badania, pobiera się następujące opłaty za każdy gram zbadanego przedmiotu:
1)
platynowego, palladowego albo złotego - 0,60 zł,
2)
srebrnego albo srebrnopalladowego - 0,06 zł.
2.
Za zbadanie srebrnych wyrobów korpusowych oraz srebrnych sztućców, niezależnie od zastosowanej metody badania, pobiera się 0,04 zł za każdy gram zbadanego przedmiotu.
§  2.
Za zbadanie złota listkowego metodą przybliżoną pobiera się za każdy gram zbadanego złota (łącznie z opakowaniem) opłatę 0,30 zł.
§  3.
Przy obliczaniu opłat wymienionych w § 1 i 2 każdy rozpoczęty gram zbadanego przedmiotu uważa się za cały gram.
§  4.
1.
Za stopienie złomu metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty:
1)
platyny albo palladu o masie do 10 g - 1,20 zł,

- za każde następne rozpoczęte 10 g - 0,50 zł,

2)
złota o masie do 10 g - 1,00 zł,

- za każde następne rozpoczęte 10 g - 0,40 zł,

3)
srebra o masie do 50 g - 0,35 zł,

- za każde następne rozpoczęte 10 - 0,10 zł.

2.
Za zbadanie stopionego złomu metali, o których mowa w ust. 1, metodą przybliżoną pobiera się opłaty w wysokości zależnej od masy badanego przedmiotu, obliczane w sposób określony w § 1.
§  5.
Za zbadanie stopionego złomu, surowców, półfabrykatów lub odpadów produkcyjnych z metali szlachetnych metodą analizy chemicznej pobiera się następujące opłaty za każdą analizę:
1)
platyny, palladu albo złota - 16,00 zł,
2)
srebra - 4,50 zł.
§  6.
Za zbadanie kopert zegarkowych, wykonanych z metali szlachetnych, metodą przybliżoną pobiera się następujące opłaty za każdą zbadaną sztukę:
1)
platynową, palladową lub złotą - 6,00 zł,
2)
srebrną - 2,50 zł.
§  7.
Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali szlachetnych zaopatrzonych w polską cechę probierczą i potwierdzenie tej cechy pobiera się następujące opłaty za każdy zbadany przedmiot:
1)
z platyny, złota albo palladu - 1,20 zł,
2)
ze srebra - 0,40 zł.
§  8.
Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali nieszlachetnych pokrytych powłoką z metali szlachetnych albo z wyglądu przypominających wyroby z metali szlachetnych i oznaczenie ich znakiem "MET" pobiera się za każdy zbadany przedmiot 0,30 zł.
§  9.
Za zbadanie każdej oddzielnej próbki cieczy probierczej pobiera się opłatę w wysokości 1,20 zł.
§  10.
Za wystawienie świadectwa badania, jeżeli nie stanowi jedynego dowodu dokonanej czynności, pobiera się opłatę w wysokości 5,00 zł.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 marca 1995 r. (M.P.95.19.237) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1995 r.