Opłaty za czynności organów administracji probierczej.

Monitor Polski

M.P.1989.1.5

Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI, MIAR I JAKOŚCI
z dnia 5 stycznia 1989 r.
w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości (Dz. U. Nr 11, poz. 82 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co następuje:
Za czynności organów administracji probierczej pobiera się opłaty określone w załączniku do zarządzenia.
Opłaty za czynności probiercze i gemmologiczne pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat określonych w § 18 załącznika, które pobiera się najpóźniej przy odbiorze wyrobu.
Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 maja 1988 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej (Monitor Polski Nr 19, poz. 169).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ

§  1.
Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali szlachetnych oraz materiałów dentystycznych z tych metali pobiera się następujące opłaty za każdy gram zbadanego przedmiotu:

1) platynowego albo palladowego zł 150,

2) złotego zł 120,

3) srebrnego zł 20,

4) srebrno-palladowego zł 20.

§  2.
Za zbadanie metodą przybliżoną złota listkowego pobiera się za każdy gram zbadanego złota, łącznie z opakowaniem, opłatę zł 50.
§  3.
Za stopienie i zbadanie złomu metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty:
1)
za stopienie:
a)
platyny albo palladu o masie do 10 gramów zł 800,

za każde następne rozpoczęte 10 gramów zł 250,

b)
złota o masie do 10 gramów zł 600,

za każde następne rozpoczęte 10 gramów zł 200,

c)
srebra o masie do 50 gramów zł 200,

za każde następne rozpoczęte 10 gramów zł 50,

2)
za zbadanie stopionego złomu pobiera się opłaty określone w § 1 albo w § 6 w zależności od zastosowanej metody.
§  4.
Przy obliczaniu opłat każdy rozpoczęty gram zbadanego przedmiotu uważa się za cały.
§  5.
Za zbadanie metodą przybliżoną kopert zegarkowych wykonanych z metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty za każdą zbadaną sztukę:
1)
platynową albo palladową zł 600,
2)
złotą zł 500,
3)
srebrną zł 300.
§  6.
Za zbadanie metodą analizy chemicznej surowców albo półfabrykatów z metali szlachetnych pobiera się następujące opłaty za każdą analizę:
1)
platyny albo palladu zł 1.800,
2)
złota zł 1.600,
3)
srebra zł 700,
4)
innych składników, również metali nieszlachetnych, za każdy składnik zł 700.
§  7.
Za zbadanie i oznaczenie zawartości metalu szlachetnego w odpadach produkcyjnych pobiera się następujące opłaty:
1)
za jeden składnik zł 1.800,
2)
za każdy następny składnik zł 800.
§  8.
Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali szlachetnych zaopatrzonych w polską cechę probierczą pobiera się następujące opłaty za każdy zbadany przedmiot:
1)
z platyny albo palladu zł 200,
2)
ze złota zł 150,
3)
ze srebra zł 70.
§  9.
Za zbadanie metodą przybliżoną wyrobów z metali nieszlachetnych pokrytych powłoką z metali szlachetnych lub z wyglądu przypominających wyroby z metali szlachetnych pobiera się za każdy zbadany przedmiot zł 40.
§  10.
Za zbadanie cieczy probierczych i wystawienie świadectwa badania albo świadectwa ekspertyzy pobiera się następujące opłaty:
1)
za sprawdzenie każdej oddzielnej próbki cieczy probierczej zł 500,
2)
za świadectwo badania albo ekspertyzy zł 250.
§  11.
Za badanie cech fizycznych kamieni szlachetnych, ozdobnych, syntetycznych i imitacji, z wyjątkiem pereł i diamentów jubilerskich, pobiera się następujące opłaty:
1)
za oznaczenie masy zł 300,
2)
za określenie wymiarów kamienia oprawionego albo nie oprawionego zł 150,
3)
za określenie rodzaju i formy szlifu zł 150,
4)
za oznaczenie gęstości zł 900,
5)
za oznaczenie współczynnika załamania światła zł 600,
6)
za oznaczenie dwójłomności zł 150,
7)
za określenie pleochroizmu zł 150,
8)
za określenie luminescencji zł 150,
9)
za oznaczenie widma absorpcyjnego zł 750,
10)
za opisanie cech wewnętrznych i zewnętrznych kamienia na podstawie badań mikroskopowych zł 1.000,
11)
za określenie barwy przy użyciu filtrów selektywnych zł 150,
12)
za oznaczenie twardości zł 200.
§  12.
1.
Za wykonanie badań umożliwiających identyfikację kamienia szlachetnego lub ozdobnego, z wyjątkiem pereł i diamentów jubilerskich, pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 1.000.
2.
Za wykonanie pełnych badań kamienia szlachetnego lub ozdobnego, z wyjątkiem pereł i diamentów jubilerskich, umożliwiających ocenę jego jakości i sporządzenie opisu kamienia (świadectwa badania), który może być podstawą do określenia wartości, pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 3.200.
§  13.
1.
Za wykonanie badań umożliwiających identyfikację diamentu jubilerskiego albo jego imitacji pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 1.500.
2.
Za wykonanie pełnych badań diamentu jubilerskiego, umożliwiających ocenę jego jakości i sporządzenie opisu kamienia (świadectwa badania), który może być podstawą do określenia wartości, pobiera się następujące opłaty zryczałtowane:
1)
za kamienie o masie do 0,046 g (0,23 karata) zł 1.900,
2)
za kamienie o masie od 0,047 g do 0,095 g (od 0,24 do 0,47 karata) zł 4.100,
3)
za kamienie o masie od 0,096 g do 0,202 g (od 0,48 do 1,01 karata) zł 8.500,
4)
za kamienie o masie powyżej 0,202 g (1,01 karata) za każde następne 0,02 g (0,1 karata) zł 2.500.
§  14.
Za wykonanie badań identyfikacyjnych i określenie cech jakościowych diamentów jubilerskich o masie do 0,046 g (0,23 karata), występujących w liczbie powyżej 3 sztuk w jednym wyrobie, obniża się opłatę o 20%.
§  15.
Za wykonanie badań identyfikacyjnych i określenie cech jakościowych kamieni szlachetnych i ozdobnych, z wyjątkiem pereł i diamentów jubilerskich, o masie do 0,046 g (0,23 karata), występujących w liczbie powyżej 3 sztuk w jednym wyrobie, obniża się opłatę o 30%.
§  16.
1.
Za wykonanie badań umożliwiających identyfikację pereł albo ich imitacji pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości zł 1.300.
2.
Za wykonanie pełnych badań pereł naturalnych i hodowlanych (słono- i słodkowodnych) umożliwiających ocenę ich jakości i sporządzenie opisu (świadectwa badania), który może być podstawą do określenia wartości, pobiera się następujące opłaty zryczałtowane:
1)
do 3 sztuk pereł w wyrobie zł 2.500,
2)
od 4 do 10 sztuk pereł w wyrobie zł 3.700,
3)
od 11 do 20 sztuk pereł w wyrobie zł 5.200,
4)
od 21 do 30 sztuk pereł w wyrobie zł 9.100,
5)
powyżej 30 sztuk pereł w wyrobie zł 10.000.
§  17.
W razie delegowania, na wniosek zgłaszającego, pracowników urzędu probierczego albo oddziału urzędu probierczego do dokonania badań wyrobów lub półfabrykatów z metali szlachetnych poza siedzibą urzędu probierczego albo oddziału urzędu probierczego, zgłaszający ponosi koszt przejazdu, noclegów i diet delegowanych pracowników według obowiązujących przepisów o należnościach za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
§  18.
1.
Za wykonanie czynności nie określonych w § 1-16 pobiera się opłaty w wysokości uzależnionej od czasu zużytego na ich wykonanie i od wartości materiałów zużytych w czasie wykonywania tych czynności.
2.
Za podstawę ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się:
1)
stawkę 1.600 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika wykonującego czynności probiercze lub gemmologiczne,
2)
wartość zużytych materiałów w cenie ich nabycia.