§ 3. - Opłaty za czynności organów administracji probierczej.

Monitor Polski

M.P.1988.19.169

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1988 r.
§  3.
Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 17 grudnia 1986 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych (Monitor Polski z 1987 r. Nr 1, poz. 6).