Opłaty za czynności organów administracji miar.

Monitor Polski

M.P.1994.68.607

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 9 grudnia 1994 r.
w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) zarządza się, co następuje:
1.
Za czynności organów administracji miar, związane z legalizacją lub uwierzytelnieniem przyrządów pomiarowych, pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2.
Za inne czynności organów administracji miar, nie wymienione w ust. 1, pobiera się opłaty według stawki godzinowej, licząc po 15,00 zł za godzinę pracy pracownika administracji miar.
3.
Do czynności, o których mowa w ust. 2, zalicza się:
1)
sprawdzenie (kalibrację) lub wzorcowanie przyrządów pomiarowych,
2)
czynności związane z zatwierdzaniem typu przyrządów pomiarowych,
3)
wytwarzanie i sprawdzenie materiałów odniesienia (wzorców właściwości chemicznych i fizycznych),
4)
dokonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,
5)
czynności związane z udzielaniem akredytacji laboratoriom pomiarowym,
6)
czynności związane z uznaniem za równoważne kontrolom metrologicznym odpowiednich kontroli przyrządów pomiarowych, wykonanych przez zagraniczne instytucje metrologiczne,
7)
inne zlecone czynności, w tym przeprowadzanie szkoleń metrologicznych.
4.
Na poczet kosztów związanych z czynnościami, o których mowa w ust. 3 pkt 5, pobiera się od ubiegającego się o akredytację laboratorium pomiarowego opłatę zaliczkową w wysokości 2000,00 zł, wnoszoną po ocenie kompletności wniosku o akredytację. Ostateczna wysokość opłat ustalana jest według faktycznie poniesionych kosztów akredytacji.
Opłaty za czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 7, pobierają: Główny Urząd Miar, okręgowe urzędy miar i obwodowe urzędy miar, zwane dalej urzędami miar. Za czynności wymienione w § 1 ust. 3 pkt 5 i 6 opłaty pobiera wyłącznie Główny Urząd Miar.
1.
W razie wykonywania czynności wymienionych w § 1 poza siedzibą urzędu miar, niezależnie od opłat określonych w zarządzeniu, zgłaszający zwraca koszty związane z delegowaniem pracowników urzędu miar i osób spoza administracji miar, zgodnie z przepisami w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
2.
W razie wykonywania czynności wymienionych w ust. 1 na rzecz kilku zgłaszających, koszty delegowania pobiera się od wszystkich zgłaszających, w częściach proporcjonalnych do opłat pobieranych za wykonane czynności.
Za czynności organów administracji miar, wymienione w § 1 ust. 1, wykonane poza granicami kraju, pobiera się opłaty określone w załączniku do zarządzenia. Zgłaszający zwraca również koszty delegowania pracowników urzędu miar zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granice kraju oraz załatwia we własnym zakresie przesyłkę (tam i z powrotem) przyrządów pomiarowych i ponosi koszty związane z udostępnieniem stanowisk kontrolnych.
Za ponowienie legalizacji lub uwierzytelnienia przyrządu pomiarowego nie używanego, zgłoszonego przez sprzedawcę tego przyrządu przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej lub pierwotnego uwierzytelnienia, pobiera się opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w załączniku za sprawdzenie danego rodzaju przyrządu pomiarowego.
1.
Opłaty za sprawdzenie przyrządu pomiarowego pobiera się bez względu na wynik sprawdzenia tego przyrządu.
2.
W razie nieprzyjęcia na podstawie oględzin zewnętrznych przyrządu pomiarowego, zgłoszonego do kontroli metrologicznej, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty określonej w załączniku za sprawdzenie danego rodzaju przyrządu pomiarowego, jeżeli przyrząd pomiarowy został zgłoszony do urzędu miar, albo w wysokości 40%, jeżeli przyrząd pomiarowy został zgłoszony do legalizacji lub uwierzytelnienia poza urzędem miar.
Za ponowne sprawdzenie przyrządu pomiarowego, dokonane na skutek odwołania się od odmowy przyjęcia do legalizacji, uwierzytelnienia lub zatwierdzenia typu, opłaty nie pobiera się, jeżeli decyzja o odmowie okazała się niesłuszna.
1.
Jeżeli pracownik urzędu miar delegowany w ustalonym terminie, na żądanie zgłaszającego, do dokonania czynności poza urzędem miar nie mógł przystąpić do pracy, ponieważ przyrządy pomiarowe zgłoszone do legalizacji lub uwierzytelnienia nie miały zatwierdzonego typu albo były niezgodne z zatwierdzonym typem bądź w wyniku oględzin zewnętrznych stwierdził, że wszystkie zgłoszone przyrządy były nieodpowiednio przygotowane lub nie oczyszczone, albo zgłaszający nie dostarczył potrzebnych środków i nie udzielił pomocy lub w inny sposób uniemożliwił wykonanie zleconych czynności, pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł za każdego delegowanego pracownika.
2.
Niezależnie od opłaty wymienionej w ust. 1 zgłaszający zwraca koszty delegowania pracowników urzędu miar według zasad określonych w § 3.
1.
Za sprawdzenie przyrządu pomiarowego w miejscu jego ustawienia, za które nie została określona opłata w kolumnie 4 załącznika, pobiera się opłatę wynoszącą 125% opłaty określonej w kolumnie 3 załącznika.
2.
Za sprawdzenie przyrządu pomiarowego w punkcie legalizacyjnym, za które nie została określona opłata w kolumnie 5 załącznika, pobiera się opłatę wynoszącą 80% opłaty określonej w kolumnie 3 załącznika.
Za sprawdzenie przyrządu pomiarowego, dokonane na wniosek zgłaszającego, poza urzędem miar w czasie poza normalnymi godzinami pracy urzędu oraz w dniach wolnych od pracy zgłaszający uiszcza dodatkową opłatę w wysokości poniesionych kosztów z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
1.
Za wystawienie świadectwa legalizacji lub uwierzytelnienia przyrządu pomiarowego oraz za opracowanie tablicy redukcyjnej nie pobiera się opłat, jeżeli są to jedyne dowody dokonanej czynności.
2.
Za wystawienie, na życzenie zgłaszającego lub użytkownika, świadectw lub innych dokumentów będących dodatkowymi dowodami dokonanych czynności oraz za wystawienie duplikatów wcześniej wydanych świadectw lub dokumentów pobiera się opłatę w wysokości 10,00 zł za każdy egzemplarz.
1.
Zgłaszający przyrząd pomiarowy do legalizacji lub uwierzytelnienia poza urzędem miar powinien zapewnić niezbędne środki, urządzenia techniczne i pomoc przy dokonywaniu tych czynności.
2.
Zgłaszający przyrząd pomiarowy do legalizacji albo uwierzytelnienia poza urzędem miar, jeżeli nie ma własnych przyrządów pomiarowych niezbędnych do dokonania tych czynności, ponosi koszty transportu przyrządów pomiarowych, stanowiących własność urzędu, do miejsca dokonywania legalizacji lub uwierzytelnienia i z powrotem.
1.
Za wypożyczenie przyrządów pomiarowych od urzędu miar w celu dokonania sprawdzenia własnych przyrządów pomiarowych pobiera się opłatę, za każdą dobę, w wysokości 100% opłaty określonej w załączniku za sprawdzenie w urzędzie miar danego rodzaju przyrządu pomiarowego.
2.
W razie zwrócenia urzędowi miar przyrządów, o których mowa w ust. 1, w stanie zanieczyszczonym albo uszkodzonym, wypożyczający ponosi rzeczywiste koszty oczyszczenia albo naprawy zwracanych przyrządów.
3.
W razie niezwrócenia urzędowi miar przyrządów, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, pobiera się opłatę za ich przetrzymanie po 20,00 zł za każdą dobę, licząc od dnia następnego po wyznaczonym terminie zwrotu.
4.
Jeżeli przetrzymywanie przyrządów, o których mowa w ust. 1, zostało spowodowane okolicznościami niezależnymi od wypożyczającego, organ administracji miar może zwolnić wypożyczającego od opłaty wymienionej w ust. 3.
5.
W razie zagubienia wypożyczonych przyrządów lub ich zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym ich naprawę, wypożyczający zwraca równowartość 200% aktualnej ceny nabycia tych przyrządów.
Za przechowywanie w urzędzie miar przyrządów pomiarowych, nie odebranych w wyznaczonym terminie, pobiera się opłatę za każdą dobę w wysokości 1% opłaty należnej za wykonaną czynność, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie odbioru.
Za czynności organów administracji miar pobiera się opłaty w wysokości obowiązującej w dniu przedstawienia przyrządu do dokonania określonej czynności.
Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar (Monitor Polski Nr 7, poz. 61).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

ZAŁĄCZNIK  1

TABELA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI MIAR, ZWIĄZANE Z LEGALIZACJĄ LUB UWIERZYTELNIENIEM PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

PozycjaRodzaj przyrządów pomiarowychWysokość opłaty w złotych w zależności od miejsca wykonania czynności
w urzędziew miejscu ustawieniaw punkcie legalizacyjnym
12345
APrzyrządy do pomiaru długości i kąta
Wzorzec końcowy (płytka wzorcowa) sprawdzany metodą porównawczą stykową:
1- o długości do 100 mm3,00
2- o długości powyżej 100 mm do 500 mm11,00
Powierzchniowy wzorzec kąta:
3- płytka kątowa przywieralna6,00
4- płytka kątowa Johanssona8,00
5Kątownik 90o stalowy krawędziowy lub powierzchniowy o długości dłuższego ramienia do 200 mm8,00
6Kątownik 90o stalowy walcowy o długości do 315 mm29,00
7Komplet płaskorównoległych płytek interferencyjnych19,00
8Płaska płytka interferencyjna o średnicy do 100 mm5,50
9Porównawczy wzorzec chropowatości powierzchni6,00
Kreskowy wzorzec długości:
10- do 100 mm45,00
11- powyżej 100 mm do 300 mm64,00
12Wałeczek pomiarowy4,50
Przyrząd suwmiarkowy o górnej granicy zakresu pomiarowego:
13- do 250 mm8,00
14- powyżej 250 mm do 630 mm11,00
Przyrząd mikrometryczny o górnej granicy zakresu pomiarowego:
15- do 100 mm11,00
16- powyżej 100 mm do 300 mm17,00
17Przedłużacz średnicówki mikrometrycznej lub głębokościomierza mikrometrycznego5,00
18Czujnik zegarowy zębaty26,00
Czujnik dźwigniowy, dźwigniowo-zębaty, sprężynowy, optyczny lub elektryczny:
19- bez podstawy26,00
20- z podstawą32,0038,00
21Przyrząd czujnikowy do sprawdzania wzorca końcowego (płytki wzorcowej)45,0051,00
Mikroskop pomiarowy:
22- warsztatowy mały90,00105,00
23- warsztatowy duży140,00
24- uniwersalny205,00
25Mikroskop (podwójny) do pomiaru chropowatości powierzchni58,0077,00
Projektor pomiarowy z ekranem:
26- o średnicy do 400 mm96,00
27- o średnicy powyżej 400 mm140,00
Długościomierz:
28- poziomy89,00
29- pionowy72,00
30Kątomierz uniwersalny lub optyczny18,00
Poziomnica:
31- stała ramowa, optyczna lub koincydencyjna36,00
32- liniałowa18,00
Przymiar wstęgowy o górnej granicy zakresu pomiarowego:
33- do 20 m5,50`3,50
34- powyżej 20 m do 50 m8,005,00
35- powyżej 50 m12,008,50
Przymiar sztywny:
36- klasy dokładności I9,005,50
37- klasy dokładności II i III5,004,00
Przymiar:
38- sztywny do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników6,004,00
39- półsztywny5,00
40-bławatny2,001,00
41składany1,50
42Średnicomierz do drewna6,004,00
Uwaga: Za wyznaczenie błędu działek częściowych przymiaru pobiera się opłatę w wysokości 0,80 zł za każdą działkę
Przyrząd do pomiaru długości:
43- drutu32,00
44- kabla32,00
45- tkanin51,00
46- materiałów taśmowych, papierowych, opatrunkowych itp.30,00
47Komplet sit do klasyfikacji jęczmienia browarnego12,007,50
48Pipeta do badania opadu krwi0,300,20
Planimetr:
49- do pomiaru pola powierzchni skór11,00
50- biegunowy18,00
51Maszyna do pomiaru pola powierzchni skór45,00
BPrzyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów
Ciśnieniomierz użytkowy sprężynowy o górnej granicy zakresu wskazań do 60 MPa:
1- klasy 4 lub mniejszej dokładności2,00
2- klasy 2,5 lub większej dokładności2,50
Ciśnieniomierz użytkowy sprężynowy o górnej granicy zakresu wskazań powyżej 60 MPa do 600 MPa:
3- klasy 4 lub mniejszej dokładności4,50
4- klasy 2,5 lub większej dokładności6,50
Manometr do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi:
5- hydrostatyczny1,000,80
6- sprężynowy1,501,00
7- elektroniczny2,001,50
Ciśnieniomierz kontrolny sprężynowy pojedynczy o górnej granicy zakresu wskazań:
8- do 60 MPa13,008,00
9- powyżej 60 MPa do 600 MPa14,009,00
Uwagi:
1. Za sprawdzenie ciśnieniomierza sprężynowego z dodatkową podziałką (np. temperatury) pobiera się opłatę o 30% wyższą.
2. Za wzorcowanie ciśnieniomierza umożliwiające zmianę podziałki lub naniesienie nowej pobiera się opłatę o 50% wyższą od opłaty za sprawdzenie takiego samego ciśnieniomierza bez podziałki lub z podziałką niewłaściwą.
3. Za sprawdzenie ciśnieniomierza z dodatkową podziałką w czasie legalizacji pierwotnej pobiera się opłatę o 10% wyższą.
4. Za sprawdzenie ciśnieniomierza z zastosowaniem komory rozdzielającej (np. do tlenu, amoniaku) pobiera się opłatę o 30% wyższą.
5. Za sprawdzenie ciśnieniomierza z nastawnymi włącznikami elektrycznymi pobiera się opłatę 3-krotnie wyższą.
6. Za sprawdzenie ciśnieniomierza sprężynowego podwójnego zwykłego albo kontrolnego pobiera się opłatę o 50% wyższą jak za sprawdzenie ciśnieniomierza pojedynczego.
7. Za sprawdzenie manometru do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, w czasie legalizacji pierwotnej, metodą uproszczoną, pobiera się opłatę o 30% mniejszą.
Manometr obciążnikowo-tłokowy z jednym zespołem pomiarowym, o jednej wartości przekroju czynnego, z kompletem obciążników składającym się z nie więcej niż 18 obciążników klasy dokładności nie wyższej niż 0,05, o górnej granicy zakresu wskazań:
10- do 60 MPa100,0070,00
11- powyżej 60 MPa do 250 MPa140,00
Wyznaczenie tylko przekroju czynnego zespołu pomiarowego manometru obciążnikowo-tłokowego wymienionego:
12- w pozycji 1077,0057,00
13- w pozycji 11100,00
14Komplet obciążników składający się z nie więcej niż 18 obciążników18,0014,00
15Każdy dodatkowy obciążnik1,000,70
16Mikromanometr hydrostatyczny kompensacyjny ze śrubą mikrometryczną13,0010,00
Ciśnieniomierz kontrolny hydrostatyczny sprawdzony lub wywzorcowany nie więcej niż w 16 punktach:
17-metodą pośrednią89,00
18- metodą bezpośrednią26,0038,00
Uwagi:
1. Za sprawdzenie każdego następnego punktu ponad 16 pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5% opłaty dla danej metody.
2. Za wywzorcowanie obciążnika pobiera się opłatę 3,20 zł.
Pojemnik:
19- dokładniejszy9,007,00
20-zwyczajny jednomiarowy1,000,80
21Pływakowy miernik objętości mleka2,502,00
22Miernik zużycia paliw ciekłych4,503,00
Beczka stosowana jako naczynie pomiarowe:
23- do 105 dm3 2,001,50
24- powyżej 105 do 210 dm3 2,502,00
25- powyżej 210 do 520 dm3 5,003,50
Uwaga:

Za sprawdzenie beczki o pojemności ponad 520 dm3 należy pobierać opłatę jak za zbiorniki jednomiarowe

Kolba:

szklana z jedną kreską klasy dokładności "B":

26- do 250 cm3 0,500,40
27- ponad 250 cm3 0,800,60
bez zaworu o pojemności:
28- do 2 dm3 3,503,00
29- powyżej 2 dm35,504,50
metalowa II rzędu o pojemności:
30- do 20 dm3 8,006,00
31- powyżej 20 dm3 do 100 dm312,008,00
32- powyżej 100 dm316,0012,00
Pipeta:
33- laboratoryjna jednomiarowa klasy dokładności "B"0,400,30
34- laboratoryjna wielomiarowa klasy dokładności "B"0,500,40
35- do bakteriologicznego badania mleka 0,400,30
36- do butyrometrycznego badania mleka pełnego lub śmietany0,400,30
37Biureta zwykła lub mikrobiureta według Banga klasy dokładności "B":1,000,80
Cylinder pomiarowy wzorcowany na wlew klasy dokładności "B"
38- do 250 cm3 1,00
39- powyżej 250 cm3 1,50
40Tłuszczomierz (butyrometr)0,400,20
41Menzura wirówkowa do oznaczania zanieczyszczeń w ropie i przetworach naftowych1,50
Uwaga:

Za sprawdzenie kolby, cylindra pomiarowego, pipety jednomiarowej i wielomiarowej albo biurety lub mikrobiurety klasy dokładności "A" pobiera się opłatę o 30% wyższą.

Zbiornik pomiarowy stały:

wzorcowany metodą objętościową na całej wysokości użytecznej:

42- do 2 m3 38,00
43- powyżej 2 m3 do 5 m3 76,00
44- powyżej 5 m3 do 50 m3 - 76,00 zł i po 7,60 zł za każdy rozpoczęty m3 powyżej 5 m3
45- powyżej 50 m3 do 110 m3 - 418,00 zł i po 5,10 zł za każdy rozpoczęty m3 powyżej 50 m3
46- powyżej 110 m3 (zbiorniki o stałym przekroju poziomym) 724,00 zł i po 7,60 zł za każde rozpoczęte 15 m3 ponad 110 m3 wzorcowany metodą geometryczną na całej wysokości użytecznej:
47- do 100 m3 320,00
48- powyżej 100 m3 do 500 m3 - 320,00 zł

i po 2,50 zł za każde rozpoczęte 10 m3

powyżej 100 m3

49- powyżej 500 m3 do 2000 m3 - 420,00 zł

i po 1,30 zł za każde rozpoczęte 10 m3

powyżej 500 m3

50- powyżej 2000 m3 do 20 000 m3 - 615,00 zł i po 2,50 zł za każde rozpoczęte 100 m3 powyżej 2000 m3
51- powyżej 20 000 m3 - 1065,00 zł i po 4,50 zł za każde rozpoczęte 1000 m3 powyżej 20 000 m3

Uwagi:

1. Za wzorcowanie całkowitej pojemności lub jednego ograniczenia pojemności zbiornika pomiarowego pobiera się opłatę o 50% mniejszą.

2. Za sprawdzenie zbiornika pomiarowego w celu ponownej jego legalizacji pobiera się opłatę o 50% mniejszą.

3. Za wzorcowanie zbiornika kontrolnego pobiera się opłatę 3-krotnie wyższą.

4. Za sprawdzenie każdej komory samochodowych cystern pomiarowych pobiera się taką samą opłatę jak za wzorcowanie całkowitej pojemności zbiornika lub jednego ograniczenia pojemności zbiornika wzorcowanego metodą objętościową.

52Przyrząd sześcianujący do wody77,00
Licznik do gazu (gazomierz):
53- mieszkaniowy2,502,00
54- przemysłowy o średnicy nominalnej do 100 mm40,0020,00
55- przemysłowy o średnicy nominalnej od 150 mm do 300 mm70,0030,00
56- laboratoryjny19,0014,00
Rotametr:
57- kontrolny56,00
58- użytkowy42,00
Licznik do wody (wodomierz):
59- skrzydełkowy lub komorowy4,003,00
60- śrubowy14,009,00
61- sprzężony32,0024,00
Licznik do cieczy innych niż woda o nominalnym natężeniu przepływu do 500 dm3/min. albo odmierzacz paliw ciekłych:
62- sprawdzenie wstępne10,00
63- sprawdzenie ostateczne40,00
Licznik objętości cieczy innych niż woda o nominalnym natężeniu przepływu powyżej 500 dm3/min. albo mieszalnikowy odmierzacz paliw ciekłych:
64- sprawdzenie wstępne14,00
65- sprawdzenie ostateczne40,00
Uwaga:

Za sprawdzenie licznika objętości do gazu skroplonego propan-butan pobiera się opłatę o 100% wyższą.

CPrzyrządy do pomiaru temperatury
1Termometr lekarski maksymalny - punkt pomiarowy0,200,10
2Termometr meteorologiczny - punkt pomiarowy2,00
Termometr szklany użytkowy sprawdzany metodą porównawczą - punkt pomiarowy w zakresie temperatur:
3- powyżej 0o C do 100o C 1,501,00
4- poniżej 0o C i powyżej 100o C 2,001,50
5- w 0oC 1,000,80
Uwaga:

Za sprawdzenie urządzenia dodatkowego (maksymalnego lub minimalnego) w termometrze szklanym pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł, z wyjątkiem termometru lekarskiego.

Termometr szklany kontrolny sprawdzany metodą porównawczą - punkt pomiarowy w zakresie temperatur:
6- powyżej 0oC do 100o C 2,00
7- poniżej 0oC i powyżej 100oC 3,50
8- w 0oC2,00
9- w punkcie potrójnym wody8,50
10Termometr szklany kontrolny sprawdzany metodą porównawczą z termometrem oporowym - punkt pomiarowy50,00
11Termometr manometryczny - punkt pomiarowy3,00
Uwagi:

1. Za sprawdzenie postarzenia termometru szklanego kontrolnego albo użytkowego pobiera się opłatę w wysokości 5,00 zł.

2. Za sprawdzenie depresji punktu zerowego termometru pobiera się opłatę w wysokości 2,50 zł.

12Pirometr optyczny monochromatyczny kontrolny sprawdzany metodą bezpośrednią - punkt pomiarowy25,00
13Pirometr optyczny monochromatyczny użytkowy - punkt pomiarowy23,00
14Lampa z taśmą wolframową - punkt pomiarowy30,00
Za wyznaczenie charakterystyki termoelementu kontrolnego typu S (Pt Rh10-Pt), typu R (PtRh13-Pt) i typu B (Pt Rh 30-PtRh6) - punkt pomiarowy:
15- metodą porównawczą45,00
16- metodą tyglową100,00
17- metodą drutową80,00
18Termoelement - sprawdzenie stabilności75,00
19Termoelement użytkowy - punkt pomiarowy12,00
20Termometr termoelektryczny (czujnik, miernik, przewody kompensacyjne) - jeden zakres pomiarowy50,00
Miernik STE - jeden zakres pomiarowy:
21- w systemie analogowym35,00
22- w systemie cyfrowym45,00
Termometr oporowy kontrolny - wyznaczenie charakterystyki czujnika wzorcowanego w punkcie stałym:
23- argonu200,00
24- rtęci, galu80,00
25- indu, cyny, cynku, aluminium i srebra100,00
26- potrójnym wody - bez starzenia100,00
27- potrójnym wody - ze starzeniem120,00
28Czujnik termometru oporowego użytkowy - punkt pomiarowy80,00
29Termometr oporowy (czujnik, miernik) - jeden zakres pomiarowy50,00
Miernik współpracujący z czujnikiem oporowym - jeden zakres pomiarowy:
30- w systemie analogowym35,00
31- w systemie cyfrowym45,00
Miernik temperatury (termistorowy, półprzewodnikowy itp.) - jeden zakres pomiarowy:
32- w systemie analogowym35,00
33- w systemie cyfrowym45,00
34Termometr kwarcowy100,00
DPrzyrządy do pomiaru masy
Wzorzec masy:

I rzędu:

1- do 200 g3,50
2- powyżej 200 g5,00
3II rzędu3,50
4III rzędu3,00
IV rzędu:
5- do 10 kg2,001,50
6- powyżej 10 kg do 25 kg3,002,00
7- powyżej 25 kg do 100 kg4,003,00
8- powyżej 100 kg do 2500 kg18,0013,00
9- powyżej 2500 kg25,00
10- wagon tarowy64,00
Odważnik:
11- analityczny - klasy dokładności 12,00
12- analityczny - klasy dokładności 21,501,00
13- techniczny - klasy dokładności 31,501,00
Odważnik:
handlowy dokładniejszy - klasy dokładności 4:
14- do 500 mg1,501,00
15- powyżej 500 mg do 200 g1,501,00
16- powyżej 200 g1,501,00
handlowy zwyczajny - klasy dokładności 5:
17- do 200 g1,000,80
18- powyżej 200 g do 5 kg1,000,80
19- powyżej 5 kg2,001,50
Uwagi:
1. Za wzorcowanie wzorca masy lub odważnika pobiera się opłatę o 100% wyższą.
2. Za sprawdzenie odważnika z podaniem wartości liczbowej błędu masy w świadectwie pobiera się opłatę o 50% wyższą.
Waga analityczna:
20- odważnikowa i odważnikowo-konikowa19,0013,00
21- odważnikowo-uchylna i odważnikowo-włącznikowo-uchylna28,0019,00
22- włącznikowo-uchylna i waga z równoważeniem elektronicznym49,0039,00
Uwaga:
Za sprawdzenie wagi analitycznej specjalnego przeznaczenia (np. rejestrującej, sedymentacyjnej) pobiera się opłatę według ustalonej stawki godzinowej.
Waga:
23- torsyjna9,0010,007,00
24- hydrostatyczna16,0012,00
Waga nieautomatyczna (klasy dokładności 2, 3 i 4):
bez podziałek (równoramienna, nierównoramienna):
25- prosta (jednodźwigniowa)6,508,004,00
26- złożona do 20 kg4,006,003,00
27- złożona powyżej 20 kg do 500 kg7,509,005,50
28- złożona powyżej 500 kg16,0019,0013,00
z podziałkami (przesuwnikowa, włącznikowa, uchylna, sprężynowa, elektroniczna):
29- do 20 kg9,5012,007,00
30- powyżej 20 kg do 200 kg14,0018,009,50
31- powyżej 200 kg do 500 kg21,0024,0013,00
32- powyżej 500 kg do 3000 kg28,0035,0023,00
33- powyżej 3000 kg do 10000 kg77,00
34- powyżej 10000 kg do 25000 kg96,00
35- powyżej 25000 kg do 50000 kg125,00
36- powyżej 50000 kg do 100000 kg155,00
37- powyżej 100000 kg195,00
38Waga wagonowa do ważenia w ruchu wagonów spiętych200% opłaty w zależności od udźwigu (poz. 34 do 36)
Waga samochodowa:
39fundamentowa do wyznaczenia dynamicznego obciążenia osi pojazdu115,00
40przenośna do wyznaczenia obciążenia koła (osi) pojazdu39,0031,00
Waga automatyczna:
odważająca (sumująca):
41- do 100 kg57,00
42- powyżej 100 kg do 500 kg77,00
43- powyżej 500 kg95,00
porcjująca (w tym dozownik objętościowy):
44- do 0,5 kg38,00
45- powyżej 0,5 kg do 2 kg57,00
46- powyżej 2 kg do 10 kg70,00
47- powyżej 10 kg90,00
przenośnikowa o wydajności maksymalnej:
48- do 200 t/h115,00
49- powyżej 200 t/h do 1000 t/h155,00
50- powyżej 1000 t/h195,00
kontrolna (sortująca):
51- do 5 kg50,00
52- powyżej 5 kg75,00
Uwagi:
1. Za sprawdzenie urządzenia dodatkowego wagi, zdalnie wskazującego masę, pobiera się 20% opłaty za sprawdzenie danej wagi (poz. od 29 do 52).
2. Za sprawdzenie dodatkowego urządzenia drukującego wagi pobiera się 40% opłaty za sprawdzenie danej wagi (poz. od 29 do 52).
3. Za sprawdzenie urządzenia dodatkowego wagi, wskazującego należność za ważony towar, pobiera się 50% opłaty za sprawdzenie danej wagi (poz. od 29 do 33).
4. Za sprawdzenie wagi specjalnego przeznaczenia (do określenia zawartości wody w maśle, skrobi w ziemniakach, zanieczyszczeń w okopowiznach) pobiera się opłatę o 50% wyższą od opłaty za sprawdzenie wagi z podziałkami o tym samym obciążeniu maksymalnym.
5. Za sprawdzenie wagi wywzorcowanej w jednostkach miar systemu angielskiego pobiera się opłatę o 50% wyższą od opłaty za sprawdzenie wagi odpowiedniego rodzaju i wielkości.
6. Za sprawdzenie zespołu pomiarowego wagi (podzielni przesuwnikowej, głowicy uchylnej lub sprężynowej albo urządzenia włącznikowego) pobiera się 30% opłaty za sprawdzenie danej wagi.
7. Za sprawdzenie wstępne wagi u producenta pobiera się 50% opłaty za sprawdzenie danej wagi.
8. Za sprawdzenie wag wielopomostowych wymienionych w poz. od 32 do 37 pobiera się opłatę o 30% wyższą dla wag dwupomostowych i o 50% wyższą dla wag trójpomostowych od opłaty za sprawdzenie danej wagi.
Gęstościomierz zbożowy do pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym w kg/hl:
53- kontrolny II rzędu36,00
54- kontrolny III rzędu27,00
55- użytkowy o pojemności 1/4 l18,0013,00
56- użytkowy o pojemności 1 l27,0018,00
Uwaga:
Do opłat określonych w poz. od 53 do 56 nie dolicza się opłaty za sprawdzenie wagi i odważników gęstościomierza.
EPrzyrządy do pomiaru siły i wytrzymałości materiałów
Obciążnik użytkowy klasy 1 lub 2:
1- do 100 N2,00
2- powyżej 100 N do 1000 N3,00
3- powyżej 1000 N4,00
Siłomierz kontrolny lub przetwornik siły:
4- do 1000 kN51,00
5- powyżej 1000 kN77,00
Siłomierz użytkowy:
6- do 50 kN19,00
7- powyżej 50 kN26,00
Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych jedno-, dwu- albo trzyzakresowa:
8- o pionowej osi korpusu do 500 N64,00
9- o pionowej osi korpusu powyżej 500 N83,00
10- o poziomej osi korpusu do 500 kN110,00
11- o poziomej osi korpusu powyżej 500 kN190,00
Uwagi:
1. Za sprawdzenie pierwotne siłomierza kontrolnego pobiera się opłatę o 30% wyższą.
2. Za sprawdzenie każdego dodatkowego punktu w zakresie pomiarowym siłomierza kontrolnego pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, z uwzględnieniem uwagi 1.
3. Za sprawdzenie siłomierza kontrolnego lub użytkowego albo siłomierza maszyny wytrzymałościowej w zakresie sił ściskających i rozciągających pobiera się opłatę o 80% wyższą.
4. Za sprawdzenie siłomierza użytkowego lub maszyny wytrzymałościowej z wykonaniem tablicy wzorcowania pobiera się opłatę o 100% wyższą.
5. Za sprawdzenie każdego dodatkowego zakresu pomiarowego ponad trzy zakresy siłomierza maszyny wytrzymałościowej pobiera się dodatkową opłatę o 30% wyższą.
6. Za sprawdzenie maszyny wytrzymałościowej z jednym przetwornikiem siły pobiera się opłatę określoną w poz. od 8 do 11 i po 51,00 zł za każdy dodatkowy przetwornik, z uwzględnieniem uwagi 5.
12Młot wahadłowy typu Charpy'ego (do prób udarności)90,00
Twardościomierz:
13- Brinella26,0028,00
14- Rockwella36,0049,00
15- Vickersa45,0053,00
16- uniwersalny (metodami właściwymi dla Brinella, Rockwella, Vickersa)75% sumy opłat zastosowanych metod
Wzorzec twardości:
17- Brinella6,00
18- Rockwella4,00
19- Vickersa6,00
20- Poldi2,00
Wgłębnik diamentowy do twardościomierza1,00
21Rockwella14,00
22Vickersa14,00
23Wgłębnik diamentowy - sprawdzenie stanu powierzchni1,00
FPrzyrządy do pomiaru parametrów ruchu
1Radarowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów72,0059,00
2Prędkościomierz do kontroli prędkości w ruchu drogowym18,0013,00
3Taksometr32,0025,00
4Tachograf samochodowy28,0015,00
Tachometr:
5- jednozakresowy12,008,00
6- wielozakresowy23,0017,00
7Licznik obrotów i suwów14,0010,00
8Drogomierz (licznik długości drogi z kołami pomiarowymi)15,0011,00
9Prędkościomierz i drogomierz pojazdów samochodowych9,007,00
10 Drogomierz rolkowy stacyjny35,00
Zespół pomiarowy:
11- prędkościomierz, drogomierz - pojazd15,0010,00
12- tachograf - pojazd15,0010,00
13- taksometr - pojazd18,0012,00
Uwagi:
1. W opłatach wymienionych w kolumnach 3, 4 i 5 za sprawdzenie radarowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów, prędkościomierza do kontroli w ruchu drogowym i drogomierza rolkowego stacyjnego nie uwzględniono opłaty za użycie samochodu (pojazdu) wykorzystanego do sprawdzania tych przyrządów. Jeżeli zgłaszający nie zapewni samochodu (pojazdu), ponosi dodatkową opłatę wynikającą z użycia niezbędnego pojazdu.
2. Za sprawdzenie stanowisk wzorcowych i stanowisk kontrolnych do pomiarów prędkości i długości drogi pobiera się opłatę według stawki godzinowej.
3. Za wzorcowanie taksometru elektronicznego na nowe opłaty, w urzędzie lub w punkcie legalizacyjnym pobiera się opłatę w wysokości 6,00 zł.
GPrzyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych
Sprawdzane prądem stałym:
1Opornik wzorcowy w jednej temperaturze26,0015,50
2Wzorcowe źródło napięcia w jednej temperaturze30,00
3Dzielnik napięcia - każdy element6,502,50
Kompensator:
4- każda dekada32,0015,00
5- każdy dodatkowy element pomiarowy6,504,00
Mostek, dzielnik dekadowy lub opornik dekadowy:
6- każda dekada19,0012,00
7- każdy dodatkowy element pomiarowy6,502,50
Miernik napięcia, prądu, mocy, oporu i przesunięcia fazowego, sprawdzany prądem stałym lub przemiennym o zakresach pomiarowych do 1000 V, 100 A i 1000 MΩ :
z odczytem analogowym klasy 0,5 i większej dokładności:
8- pierwszy zakres pomiarowy25,0016,00
9- każdy dodatkowy zakres pomiarowy3,502,00
z odczytem cyfrowym o dokładności 0,05% wartości wskazanej i większej dokładności:
10- pierwszy zakres pomiarowy25,0016,00
11- każdy dodatkowy zakres pomiarowy9,008,00
12- charakterystyka częstotliwościowa16,008,00
Uwagi:
1. Za sprawdzenie watomierza lub fazomierza 3-fazowego pobiera się opłatę o 50% wyższą.
2. Za sprawdzenie miernika z odczytem analogowym klasy gorszej niż 0,5 lub cyfrowym o dokładności mniejszej niż 0,05% wartości wskazanej pobiera się opłatę o 50% niższą.
3. Za sprawdzenie miernika uniwersalnego i multimetru pobiera się opłatę jak za sprawdzenie miernika napięcia prądu i oporu.
Miernik wysokiego napięcia:
13- pierwszy zakres pomiarowy do 5000 V80,0040,00
14- pierwszy zakres pomiarowy powyżej 5000 V100,0050,00
15- każdy następny zakres pomiarowy20,0012,00
Uwaga:
W razie odmowy kontynuowania kontroli metrologicznej woltomierza wysokiego napięcia, wynikającej z negatywnej próby wytrzymałości izolacji, pobiera się 30% opłaty należnej za sprawdzenie pierwszego zakresu pomiarowego.
Kalibrator napięcia, prądu, mocy i oporu, sprawdzany prądem stałym lub przemiennym o zakresie częstotliwości do 100 kHz:
16- każdy zakres pomiarowy33,0025,00
17- charakterystyka częstotliwościowa16,0013,00
Uwaga:
Za sprawdzenie kalibratora o dokładności mniejszej niż 0,05% wartości wskazanej pobiera się opłatę o 50% niższą.
Komparator napięcia, prądu i mocy:
18- każdy zakres pomiarowy32,00
19- charakterystyka częstotliwościowa32,00
Przetwornik termoelektryczny napięcia, prądu i mocy:
20- pierwszy punkt pomiarowy38,00
21- każdy dodatkowy punkt pomiarowy4,00
Licznik energii elektrycznej:
22- prądu jednofazowego o mocy nominalnej do 10 kW klasy 2 i mniejszej dokładności10,002,00
23- prądu trójfazowego klasy 1 i mniejszej dokładności26,005,50
24- prądu trójfazowego klasy 0,5 i klasy 0,265,0015,00
25Urządzenie dodatkowe taryfowe maksymalne, rejestrujące, sumujące, impulsowe lub różnicowe, stanowiące integralną część licznika3,502,00
Licznik energii elektrycznej kontrolny klasy 0,5 i większej dokładności:
26- charakterystyka błędów zakresu podstawowego dla współczynnika mocy cos φ = 1, cos φ = 0,5 indukcyjnego oraz cos φ = 0,8 pojemnościowego155,0045,00
27-każda dodatkowa charakterystyka26,0020,00
Uwaga:
W razie odmowy kontynuowania kontroli metrologicznej licznika, wynikającej z negatywnej próby wytrzymałości izolacji, pobiera się 10% opłaty należnej za sprawdzenie.
Przekładnik prądowy o jednym zakresie pomiarowym na napięcie nominalne do 30 kV i na prąd nominalny:
28- do 100 A36,0010,00
29- powyżej 100 A do 1000 A51,0014,00
30- powyżej 1000 A89,0019,00
Uwaga:
Za sprawdzenie przekładnika prądowego o jednym zakresie pomiarowym na napięcie nominalne do 1 kV pobiera się opłaty o 50% niższe.
31Przekładnik napięciowy o jednym zakresie pomiarowym na napięcie nominalne do 30 kV51,0020,00
32Przekładnik prądowy lub napięciowy o jednym zakresie pomiarowym na napięcie nominalne powyżej 30 kV do 110 kV155,0051,00
33Przekładnik prądowy lub napięciowy na napięcie nominalne powyżej 110 kV255,00155,00
34Każdy dodatkowy zakres pomiarowy przekładnika18,007,00
Uwaga:
W razie odmowy kontynuowania kontroli metrologicznej przekładnika, wynikającej z negatywnej próby wytrzymałości izolacji, pobiera się 30% opłaty należnej za sprawdzenie jednego zakresu pomiarowego.
Mostek do pomiaru błędów przekładników:
35- pierwszy zakres pomiarowy prądu lub napięcia130,00
36- każdy następny zakres64,00
Obciążenie przekładników (skrzynka obciążeń):
37- pierwszy zakres pomiarowy13,00
38- każdy następny zakres6,50
39Przyrząd do pomiaru indukcji magnetycznej wzorcowanej polem magnetycznym stałym - każdy zakres pomiarowy indukcji lub natężenia pola magnetycznego89,00
40Przyrząd do pomiaru indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego, stosowanego do pomiaru pola magnetycznego stałego, działającego na zasadzie magnetycznego rezonansu jądrowego - każdy punkt pomiarowy41,00
41Wzorzec strumienia magnetycznego o wartości nominalnej od 1 μWb/A do 100 mWb/A - każdy punkt pomiarowy51,00
42Przyrząd do pomiaru strumienia magnetycznego w polu stałym (strumieniomierz lub weberomierz) - każdy zakres pomiarowy89,00
Cewka wzorcowa stała indukcyjności własnej w zakresie częstotliwości:
43- akustycznej12,00
44- powyżej 20 kHz18,00
45Cewka wzorcowa indukcyjności własnej regulowana skokowo - każdy punkt pomiarowy3,50
46Cewka wzorcowa indukcyjności własnej regulowana w sposób ciągły - każdy punkt pomiarowy5,00
47Kondensator wzorcowy stały13,00
48Kondensator wzorcowy regulowany skokowo - każdy punkt pomiarowy3,50
49Kondensator wzorcowy regulowany w sposób ciągły - każdy punkt pomiarowy5,00
50Cewka wzorcowa i miernik dobroci32,00
Mostek RLC:
51- zakres podstawowy każdej wielkości mierzonej19,00
52- każdy następny punkt pomiarowy3,00
Wzorcowe źródło napięcia, kalibrator napięcia i generator o częstotliwości pracy do 1 MHz:
53- napięcie wyjściowe - każdy punkt pomiarowy2,50
54- tłumik wyjściowy - każdy punkt pomiarowy2,50
55- częstotliwość - każdy punkt pomiarowy0,50
56- współczynnik zniekształceń nieliniowych - każdy punkt pomiarowy0,50
57- parametru przebiegów niesinusoidalnych - każdy punkt pomiarowy2,00
Wzorcowe źródło napięcia, kalibrator napięcia i generator o częstotliwości pracy powyżej 1 MHz:
58- napięcie wyjściowe - każdy punkt pomiarowy5,00
59- tłumik wyjściowy - każdy punkt pomiarowy5,00
60- częstotliwość - każdy punkt pomiarowy0,50
61współczynnik zniekształceń nieliniowych - każdy punkt pomiarowy0,50
62- parametry modulacji - każdy punkt pomiarowy3,50
63- parametry przebiegów niesinusoidalnych - każdy punkt pomiarowy3,50
Odbiornik pomiarowy wielkiej częstotliwości i miernik napięcia selektywny:
64- wskazanie napięcia - pierwszy punkt pomiarowy26,00
65- wskazanie napięcia - każdy następny punkt pomiarowy5,00
66- tłumik wejściowy - każdy punkt pomiarowy5,00
67- skala częstotliwości - każdy punkt pomiarowy0,50
68- selektywność20,00
69- szerokość pasma przenoszenia20,00
Miernik napięcia przemiennego o częstotliwości ponad 100 kHz:
70- pierwszy punkt pomiarowy27,00
71- każdy następny punkt pomiarowy5,00
Miernik mocy o częstotliwości ponad 100 kHz:
72- pierwszy punkt pomiarowy29,00
73- każdy następny punkt pomiarowy5,50
Przetwornik termoelektryczny napięcia, prądu i mocy wielkiej częstotliwości oraz mikropotencjometr:
74- pierwszy punkt pomiarowy58,00
75- każdy następny punkt pomiarowy9,00
Wzorzec, miernik i analizator impedancji:
76- współosiowa linia pomiarowa 50 Ω i 75 Ω - każdy punkt pomiarowy10,00
77- przyrząd i element pomocniczy do pomiaru impedancji - każdy punkt pomiarowy8,00
Miernik tłumienia oraz stały i regulowany wzorzec tłumienia:
78- tłumik stały26,00
79- miernik tłumienia i tłumik regulowany - każdy punkt pomiarowy5,50
80Miernik zniekształceń nieliniowych100,00
81Miernik mocy wyjściowej90,00
82Megomierz elektroniczny50,00
83Miernik natężenia pola elektrycznego od 1 V/m i powyżej77,00
84Miernik natężenia pola elektrycznego poniżej 1 V/m64,00
85Miernik gęstości strumienia mocy mikrofalowej - każdy punkt pomiarowy2,50
86Wzorzec kontrolny pola elektromagnetycznego89,00
HPrzyrządy do pomiaru wielkości chemicznych i fizykochemicznych
Areometr szklany użytkowy do pomiaru gęstości cieczy:
1- każdy punkt podziałki areometrycznej0,300,20
2- każdy punkt podziałki termometrycznej0,300,20
Areometr szklany użytkowy do pomiaru wielkości fizycznej będącej funkcją gęstości (np. stężenia, temperatury krzepnięcia itp.):
3- każdy punkt podziałki areometrycznej0,500,40
4- każdy punkt podziałki termometrycznej0,300,20
Areometr szklany kontrolny do pomiaru gęstości cieczy:
5- każdy punkt podziałki areometrycznej1,50
6- każdy punkt podziałki termometrycznej1,00
Areometr szklany kontrolny do pomiaru wielkości fizycznej będącej funkcją gęstości (np. stężenia, temperatury krzepnięcia itp.):
7- każdy punkt podziałki areometrycznej2,00
8- każdy punkt podziałki termometrycznej1,00
Wiskozymetr kapilarny:
9- użytkowy Ubbelohdego30,00
10- użytkowy Pinkiewicza30,00
użytkowy Vogel-Ossaga:
11- kapilara30,00
12- zbiornik3,00
13Wiskozymetr Englera35,00
14Wiskozymetr Forda90,00
15Wiskozymetr użytkowy Hoepplera z kompletem 6 kulek520,00
Uwagi:
1. Jeżeli sprawdzenie wiskozymetru Hoepplera obejmuje mniej niż 6 kulek, to za sprawdzenie wiskozymetru z każdą kulką pobiera się opłatę:
- 79,00 zł w zakresie lepkości od 1 do 2000 mPa * s,
- 110,00 zł w zakresie lepkości powyżej 2000 mPa * s.
2. Za sprawdzenie wiskozymetrów kontrolnych Ubbelohdego, Pinkiewicza i Hoepplera pobiera się opłatę o 50% wyższą od opłat przewidzianych za sprawdzenie wiskozymetrów użytkowych.
16Psychrometr aspiracyjny Assmanna (z termometrem szklanym)30,00
17Higrometr włosowy, higrograf lub termohigrograf30,00
Wilgotnościomierz elektryczny do ciał stałych:
18- rezystancyjny do zboża i nasion oleistych20,00
19- rezystancyjny do drewna27,00
20Pehametr lub konduktometr46,00
21Symulator pH76,00
22Elektroda pehametryczna szklana20,00
23Elektroda odniesienia12,00
24Refraktometr ręczny36,00
25Refraktometr użytkowy typu Abbego77,00
26Refraktometr użytkowy typu Pulfricha155,00185,00
27Refraktometr użytkowy zanurzeniowy z jednym pryzmatem43,00
Uwagi:
1. Za sprawdzenie każdego następnego pryzmatu refraktometru zanurzeniowego pobiera się opłatę w wysokości 13,00 zł.
2. Za sprawdzenie kontrolnych refraktometrów Abbego, Pulfricha i zanurzeniowego z jednym pryzmatem pobiera się opłatę 0 25% wyższą od opłat dla refraktometrów użytkowych.
28Czujnik konduktometryczny - wyznaczenie stałej40,00
Użytkowy polarymetr albo sacharymetr:
29- wizualny58,00
30- fotoelektryczny195,00240,00
Uwaga:
Za sprawdzenie kontrolnego polarymetru albo sacharymetru wizualnego i fotoelektrycznego pobiera się opłatę o 25% wyższą.
31Rurka polarymetryczna52,00
32Kwarcowa płytka kontrolna do polarymetru lub sacharymetru110,00
Wytworzenie i sprawdzenie:
ciekłego wzorca gęstości (densymetrycznego) (30 cm3) w 7 temperaturach w zakresie od 20oC do 50oC:
33- metodą piknometryczną100,00
34- z użyciem gęstościomierza oscylacyjnego35,00
wzorca wiskozymetrycznego (250 cm3) o lepkości kinematycznej od 1 do 2000 mm2/s
35- w temperaturze 20oC19,00
36- w temperaturze 20oC i 50oC 38,00
37- w temperaturze 20oC, 50oC i 80oC57,00
Uwaga:
Za sprawdzenie w temperaturze innej niż 20oC, 50oC i 80oC, lecz w zakresie od 20oC do 80oC pobiera się opłatę według stawki godzinowej.
wzorca lepkości (wiskozymetrycznego) (100 cm3) o lepkości kinematycznej od 2000 mm2/s do 60000 mm2/s:
38- w temperaturze 20oC32,00
39- w temperaturze 20oC i 50oC96,00
40- w temperaturze 20oC, 50oC i 80oC96,00
Uwaga:
Za sprawdzenie w temperaturze innej niż 20oC, 50oC i 80oC, lecz w zakresie od 0oC do 200oC pobiera się opłatę według stawki godzinowej.
41wzorca wiskozymetrycznego (100 cm3) o lepkości dynamicznej powyżej 60000 mPa*s w jednej żądanej przez nabywcę temperaturze od 0oC do 300oC86,00
Uwaga:
Za sprawdzenie w dowolnej temperaturze w zakresie od 0oC do 300oC pobiera się opłatę według stawki godzinowej.
42klinicznego wzorca pH w roztworze wodnym (500 cm3)11,00
wzorca pH w roztworze wodnym (100 cm3):
43- klasy 19,00
44- klasy 28,00
45- klasy 36,00
46wzorca pH w roztworze wodnoorganicznym (100 cm3)10,00
47wzorca przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów (konduktometrycznego)9,00
48wzorca aktywności jonów9,00
Uwaga:
Przy zamawianiu opakowania zawierającego 250 cm3 wzorca pobiera się opłatę w wysokości 200%, a przy zamówieniu opakowania zawierającego 500 cm3 pobiera się opłatę 400% opłat z poz. 43-48.
49ciekłego wzorca współczynnika załamania światła (refraktometrycznego) klasy 1 metodą goniometryczną przy 3 długościach fal i w 3 temperaturach (10 cm3)77,00
50ciekłego wzorca współczynnika załamania światła (refraktometrycznego) klasy 2 do sprawdzania refraktometrów użytkowych przy jednej długości fali i w 3 temperaturach (10 cm3)30,00
uniwersalnego ciekłego wzorca współczynnika załamania światła (refraktometrycznego) klasy 2 do sprawdzania refraktometrów kontrolnych w 36 punktach (przy 6 długościach fal i w 6 temperaturach) (10 cm3) wykonanego z:
51- substancji organicznej57,00
52- wody2,50
Uwaga:
Przy zamawianiu powyżej 50 szt. identycznych wzorców pobiera się opłatę ze zniżką 50%.
stałego wzorca współczynnika załamania światła (refraktometrycznego) - płytki płaskorównoległej 20 x 8 x 4,5 mm:
53- klasy 1120,00
54- klasy 284,00
55ciekłego (50 cm3) lub stałego (100 g) wzorca kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji (polarymetrycznego lub sacharymetrycznego)93,00
ciekłego wzorca spektrofotometrycznego:
56- liczb falowych na zakres IR w ampułce jednorazowego użycia13,00
57- długości fal na zakres VIS w ampułce wielokrotnego użycia45,00
58- długości fal na zakres UV-VIS w ampułce wielokrotnego użycia67,00
59- długości fal na zakres VIS-NIR w ampułce wielokrotnego użycia66,00
60- długości fal na zakres UV-VIS-NIR w ampułce wielokrotnego użycia83,00
61- absorbancji przy jednej długości fali w zakresie UV lub VIS w ampułce jednorazowego użycia12,00
Uwaga:
Za każdą następną długość fali pobiera się opłatę według stawki godzinowej.
kompletu stałych wzorców spektrofotometrycznych w oprawkach do bezpośredniego użycia:
62- liczb falowych na zakres IR za komplet 2 wzorców o różnej grubości folii76,00
63- transmitancji na zakres VIS za komplet 6 wzorców szklanych o stopniowanej transmitancji440,00
64wzorca zawartości składników w roztworze wodnym o stężeniu masowym 1 mg/cm3 do atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA)6,50
65wzorca napięcia powierzchniowego na granicy faz "ciecz-gaz" w 4 temperaturach od 20oC do 50oC (30 cm3)32,00
66wzorca do różnicowej analizy termicznej DTA (3g-10 g)47,00
Stały wzorzec spektrofotometryczny:
67- długości fal na zakres UV-VIS lub VIS70,00
68- liczb falowych na zakres IR64,00
69- transmitancji na zakres UV-VIS lub VIS przy 7 długościach fal46,00
Uwaga:
Za każdą następną długość fali pobiera się opłatę według stawki godzinowej.
Wytworzenie i sprawdzenie:
jednoskładnikowego wzorca o stężeniu 1 mg/cm3 w roztworze wodnym do analizy instrumentalnej:
70- 10 cm3 7,00
71- 50 cm3 30,00
72- 100 cm3 48,00
zestawu do wyznaczania w wodzie zawartości:
73- jednego jonu83,00
74- wolnego chloru48,00
zestawu do wyznaczania fizykochemicznych właściwości wody:
75- wzorca twardości ogólnej wody (100 cm3)16,00
76- wzorca barwy wody (200 cm3)13,00
77- wzorca ciekłego mętności wody (200 cm3)9,00
78- wzorca stałego mętności wody11,00
79- zestawu wraz z wzorcem do określania twardości ogólnej wody49,00
wzorca:
80- do chromatografii gazowej (5 cm3)25,00
81- do chromatografii cieczowej (1 cm3)33,00
82- termofizycznego ciekłego (10 cm3) - izooktan, benzen, n-heptan, p-ksylen27,00
83- termofizycznego stałego (30 g) - kwas bursztynowy, kwas benzoesowy, naftalen15,00
84- do analiz klinicznych (100 cm3) stężenia d-glukozy, d-mannitu, mocznika oraz jonów sodu i potasu10,00
85wzorca wieloskładnikowego w roztworze wodnym do analizy wód i ścieków (50 cm3)50,00
86wzorca trójskładnikowego o stężeniu 1 mg/cm3 każdego ze składników w roztworze wodnym do analizy instrumentalnej (10 cm3)25,00
87kompletu wzorców wieloskładnikowych w roztworze wodnym do analizy wód i ścieków (5 x 50 cm3)200,00
IPrzyrządy do pomiaru czasu i częstotliwości
1Zegar kwarcowy o dokładności III rzędu lub mniejszej105,00
2Chronometr okrętowy w temperaturze laboratoryjnej95,00
3Sekundomierz (stoper) mechaniczny7,00
4Sekundomierz (stoper) elektryczny11,00
5Sekundomierz (stoper) elektroniczny kieszonkowy lub naręczny11,00
Chronokomparator z działką elementarną:
6- nie mniejszą niż 1 s/d bez multimetru51,00
7- nie mniejszą niż 1 s/d z multimetrem lub mniejszą niż 1 s/d bez multimetru71,00
8- mniejszą niż 1 s/d z multimetrem92,00
Częstotliwościomierz cyfrowy:
9- pierwsze wejście pomiarowe56,00
10- każde następne wejście pomiarowe lub każda wkładka rozszerzająca7,00
Częstościomierz wskazówkowy lub wibracyjny:
11- do 20 punktów pomiarowych19,00
12- każdy następny punkt pomiarowy0,70
Częstościomierz-czasomierz cyfrowy:
13- pierwsze wejście pomiarowe częstotliwości i pierwsze wejście pomiarowe czasu70,00
14- każde następne wejście pomiarowe lub każda wkładka rozszerzająca7,00
Kwarcowy generator częstotliwości o dokładności III rzędu lub mniejszej:
15- bez syntezy częstotliwości56,00
16- z syntezą częstotliwości77,00
17- każdy zakres przestrajania ciągłego, dodatkowo5,00
18- parametry impulsowe, dodatkowo7,00
19- programowanie mikroprocesorowe, dodatkowo10,00
Generator częstotliwości bez stabilizacji kwarcowej:
20- pierwszy zakres częstotliwości42,00
21- każdy następny zakres częstotliwości3,00
22- parametry impulsowe, dodatkowo7,00
JPrzyrządy do pomiaru promieniowania optycznego
Luksomierz klasy 10 i mniejszej dokładności:
1- pierwszy zakres16,00
2- każdy następny zakres6,00
3- wyznaczenie współczynnika osłabienia filtru osłabiającego5,00
4- wyznaczanie korekcji cosinusowej16,00
5- wyznaczenie współczynnika korekcji barwowej dla jednego źródła światła3,50
Uwagi:
1. Za sprawdzenie luksomierza klasy 5 i większej dokładności pobiera opłatę o o 80% wyższą.
2. Za wzorcowanie luksomierza klasy 10 i mniejszej dokładności pobiera się opłatę o 100% wyższą od podanej w pozycji 1 i 2.
Miernik luminancji:
6- klasy 7,5 i większej dokładności100,00
7- klasy 10 i mniejszej dokładności75,00
8Wzorzec luminacji świetlnej40,00
Wzorzec fotometryczny II rzędu:
9- wyznaczenie temperatury barwowej lub temperatury barwowej najbliższej dla jednej lampy26,00
10- wyznaczenie współrzędnych chromatyczności dla jednej lampy26,00
11- wyznaczenie światłości dla jednej lampy32,00
12- wyznaczenie strumienia świetlnego dla jednej lampy30,00
13- stabilizowanie parametrów elektrycznych dla jednej lampy20,00
Uwaga:
Za wyznaczenie temperatury barwowej, współrzędnych chromatyczności, światłości i strumienia świetlnego dla wzorca I rzędu pobiera się opłatę wyższą o 120%.
14Wzorzec względnego rozkładu widmowego mocy promieniowania w obszarze widzialnym80,00
15Wzorzec rozkładu widmowego natężenia napromienienia w obszarze widzialnym100,00
16Wzorzec współczynnika odbicia sprawdzany z użyciem leukometru45,00
17Wzorzec współczynnika odbicia lub luminancji dla jednego źródła światła30,00
18Wzorzec widmowego współczynnika odbicia lub luminancji w obszarze widzialnym65,00
Wzorzec składowych trójchromatycznych i współrzędnych chromatyczności (wzorzec barwy) sprawdzany:
19- z użyciem kolorymetru trójchromatycznego dla jednego źródła światła40,00
20- metodą spektrofotometryczną dla jednego źródła światła75,00
Wzorzec widmowego współczynnika odbicia lub luminancji z PTFE
- wytworzenie:
21- o średnicy 60 mm140,00
22- o średnicy 45 mm120,00
Wzorzec składowych trójchromatycznych (wzorzec barwy) z PTFE
- wytworzenie:
23- o średnicy 60 mm150,00
24- o średnicy 45 mm130,00
25Wzorzec współczynnika przepuszczania lub gęstości optycznej współczynnika przepuszczania dla jednego źródła światła30,00
Wzorzec widmowego współczynnika przepuszczania lub gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania:
26- w obszarze widzialnym (od 380 do 780 nm, co 20 nm)65,00
27- w obszarze bliskiego nadfioletu (od 300 do 380 nm, co 10 nm)40,00
28- w obszarze bliskiej podczerwieni (od 800 do 1500 nm, co 50 nm)80,00
29Komplet wzorcowych filtrów optycznych do sprawdzania spektrokolorymetrów chemicznych250,00
30Komplet wzorcowych filtrów optycznych do sprawdzania spektrokolorymetrów chemicznych - wytworzenie350,00
31Wzorzec długości fali - filtr dydymowy, holmowy lub erbowy - wytworzenie80,00
32Wzorzec względnej czułości widmowej w obszarze widzialnym80,00
33Wzorzec bezwzględnej czułości widmowej dla jednej długości fali z obszaru widzialnego25,00
34Wzorzec bezwzględnej czułości widmowej dla jednej długości fali z obszaru bliskiej podczerwieni30,00
35Kolorymetr trójchromatyczny100,00
36Miernik chromatyczności80,00
37Monochromator pryzmatyczny lub siatkowy w obszarze długości fal od 300 do 1000 nm90,00100,00
38Spektrofotometr na zakres promieniowania nadfioletowego i widzialnego120,00140,00
39Miernik promieniowania nadfioletowego60,00
40Radiometr promieniowania optycznego100,00
Spektrokolorymetr chemiczny:
41- klasy 1100,00110,00
42- klasy 3 i 575,0085,00
KPrzyrządy do pomiaru wielkości akustycznych i drgań mechanicznych
Wzorcowe źródło ciśnienia akustycznego:
1- pistonfon33,00
2- kalibrator33,00
Przyrząd do sprawdzania słuchawek audiometrycznych:
3- sztuczne ucho z przedwzmacniaczem76,00
4- sprzęgacz akustyczny z przedwzmacniaczem76,00
5Przyrząd do sprawdzania słuchawek audiometrycznych kostnych (sztuczny mastoid)90,00
6Mikrofon pomiarowy40,00
Miernik poziomu dźwięku:
7- klasy dokładności 0 i 1115,00
8- klasy dokładności 2 i 390,00
Audiometr:
9- klasy dokładności 1, 2 i 3180,00120,00
10- klasy dokładności 4 i 5100,0065,00
11Dozymetr hałasu80,00
Filtr pasmowy:
12- oktawowy60,00
13- oktawowy i tercjowy90,00
Filtr pasmowy stanowiący wyposażenie miernika poziomu dźwięku:
14- oktawowy27,00
15- oktawowy i tercjowy45,00
16Wzorcowe źródło przyspieszenia, prędkości lub przemieszczenia drgań mechanicznych (kalibrator)19,00
Przetwornik drgań piezoelektrycznych:
17- wzorcowy50,00
18- użytkowy jednoosiowy47,00
19- użytkowy trójosiowy94,00
20Przetwornik drgań elektrodynamiczny o masie do 300 g47,00
21Przyrząd do pomiaru drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka (wibrometr)115,00
22Przyrząd do pomiaru drgań maszyn i diagnostyki drgań, współpracujący z przetwornikiem drgań piezoelektrycznym lub elektrodynamicznym o masie do 300 g51,00
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 marca 1995 r. (M.P.95.19.236) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1995 r.