Opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Monitor Polski

M.P.1992.34.244

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

UCHWAŁA
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 3 października 1992 r.
w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Na podstawie art. 58 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206) uchwala się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Uchwała reguluje opłatę za czynności adwokackie w postępowaniu administracyjnym, spółdzielczym i w innych postępowaniach pozasądowych, a także za wszelkie czynności jednorazowe adwokackie nie objęte rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości (Dz. U. Nr 48, poz. 220).
§  2.
1.
Wynagrodzenie adwokata ustala się na podstawie stawek określonych w rozdziałach 2-4, chyba że wynagrodzenie zostanie określone w innej wysokości w umowie.
2.
Wysokość wynagrodzenia adwokata - członka zespołu adwokackiego, zwanego dalej "zespołem" określa umowa między zespołem reprezentowanym przez kierownika zespołu a klientem.
3.
Przy określaniu wysokości wynagrodzenia adwokata bierze się pod uwagę charakter i stopień zawiłości sprawy, wymagany nakład pracy, a także poziom kwalifikacji zawodowych adwokata.
§  3.
1.
Opłaty należą się za ogół czynności związanych z prowadzeniem sprawy w danej instancji bez względu na wynik sprawy.
2.
W razie nie usprawiedliwionego odwołania pełnomocnictwa lub w razie zrzeczenia się pełnomocnictwa przez adwokata z winy klienta, należą się opłaty za prowadzenie sprawy w instancji, w której odwołanie nastąpiło, oraz za prowadzenie sprawy w instancji poprzedniej, jeżeli adwokat brał w niej udział.
3.
W przypadku przewidzianym w ust. 2 należy się 50% ustalonej opłaty oraz zwrot wydatków, jeżeli adwokat nie występował jeszcze w danej sprawie.
4.
W innym wypadku należą się opłaty za faktycznie wykonane czynności.
5.
Jeżeli wskutek orzeczenia instancji wyższej doszło do ponownego rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, należy się 75% opłaty za ponowne prowadzenie sprawy w tej instancji.
§  4.
1.
Wysokość wynagrodzenia adwokata, nie przewidzianego w uchwale, ustala się, przyjmując za podstawę wynagrodzenie w sprawach o najbardziej zbliżonym charakterze.
2.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach można zwolnić klienta w całości lub w części od obowiązku uiszczenia opłaty.
3.
Decyzja w sprawie zwolnienia w myśl ust. 2 musi być podjęta na piśmie i odnotowana w karcie ewidencyjnej.
§  5.
1.
W razie zlecenia przez podmiot gospodarczy prowadzenia sprawy lub dokonania czynności adwokackich za granicą przed innym organem niż sąd, wynagrodzenie adwokata może być wyższe o 200% od stawek określonych w niniejszej uchwale.
2.
W razie gdy zleca sprawę do przeprowadzenia osoba zagraniczna, opłata za czynności adwokackie pobierana jest w wysokości odpowiedniej do stosowanej w kraju, w którym osoba ta zamieszkuje.
§  6.
Niezależnie od opłat wymienionych w § 2 ust. 1 można przyjąć od klienta do rozliczenia określone kwoty na pokrycie następujących wydatków:
1)
opłat skarbowych,
2)
kosztów delegacji rozliczanych na zasadach przysługujących pracownikom za czas podróży służbowych na obszarze kraju,
3)
kosztów przepisywania i kopiowania akt, z tytułu odpłatnego zlecenia tych czynności,
4)
innych celowych udokumentowanych wydatków.
§  7.
1.
W razie wyjazdu adwokata do innej miejscowości w kilku sprawach, koszt przejazdu, noclegu i dietę dzieli się stosunkowo.
2.
W razie dokonywania czynności przez adwokata, który mieszka stale poza swoją siedzibą, nie należą się koszty przejazdu i noclegu oraz dieta, jeżeli czynności dokonane zostały w miejscu zamieszkania tego adwokata lub w miejscowości, w której ma siedzibę on lub zespół adwokacki.
§  8.
1.
Klienci zespołów uiszczają wynagrodzenie i dokonują wpłaty kwot przyjętych do rozliczenia do kasy zespołu bądź bezpośrednio, bądź za pomocą obowiązujących w obrocie sposobów uiszczenia należności.
§  9.
Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do adwokata wykonującego zawód indywidualnie lub wspólnie z innym adwokatem.

Wynagrodzenie adwokata za czynności w postępowaniu administracyjnym, spółdzielczym lub w innych postępowaniach pozasądowych

§  10. 1
Wynagrodzenie adwokata wynosi za każdą instancję w sprawach:
1)
lokalowych, dotyczących lokali mieszkalnych - od 20 zł do 100 zł,
2)
lokalowych, dotyczących lokali użytkowych - od 20 zł do 250 zł,
3)
dotyczących należności pieniężnych albo praw majątkowych, jeżeli wartość ich została określona przez organ, przed którym toczy się sprawa, lub jest oczywista; przy wartości przedmiotu sprawy:
a)
do 30 zł - od 6 zł do 12 zł,
b)
od 30,01 zł do 100 zł - od 10 zł do 30 zł
c)
od 100,01 zł do 500 zł - od 20 zł do 100 zł
d)
od 500,01 zł do 1000 zł - od 100 zł do 200 zł,
e)
od 1000,01 zł do 10.000 zł - od 200 zł do 2000 zł,
f)
ponad 10.000 zł - od 2000 zł do 5000 zł,
4)
karno-administracyjnych, w tym i w sprawach przed kolegium do spraw wykroczeń - od 10 zł do 80 zł,
5)
w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych - od 5 zł do 50 zł,
6)
w innych sprawach - opłatę za czynności adwokackie określa się stosując przepis § 4 ust. 1.

Wynagrodzenie adwokata za czynności jednorazowe

§  11. 2
Wynagrodzenie adwokata za czynności jednorazowe wynosi:
1)
za udzielenie porady prawnej - 15 zł,
2)
za sporządzenie pisma upominawczego - 20 zł,
3)
jeżeli udzielenie porady lub sporządzenie pisma upominawczego było połączone ze zbadaniem akt, ksiąg wieczystych lub rejestrów sądowych - 40 zł,
4)
za sporządzenie pisemnej opinii prawnej - od 20 zł do 200 zł,
5)
za sporządzenie pozwu, aktu oskarżenia lub zażalenia - od 10 zł do 20 zł,
6)
za sporządzenie rewizji lub wniosku o wznowienie postępowania - od 10 zł do 50 zł,
7)
za sporządzenie innego pisma urzędowego - od 10 zł do 50 zł,
8)
za:
a)
sporządzenie projektu umowy, uczestniczenie w pertraktacjach związanych z jej zawarciem,
b)
sporządzenie projektu statutu, uchwały, regulaminu lub innego aktu prawnego, uczestniczenie w rozmowach, naradach i posiedzeniach związanych z ich uchwaleniem i zatwierdzeniem

wynagrodzenie ustala się, uwzględniając charakter czynności i nakład pracy adwokata oraz wysokość opłaty w sprawach w najbardziej zbliżonym charakterze.

§  12. 3
Wynagrodzenie adwokata za czynności jednorazowe ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynosi:
1)
za udzielenie porady prawnej - 5 zł,
2)
za sporządzenie wniosku, odwołania lub podania o rewizję nadzwyczajną - 10 zł, a jeżeli czynność była połączona ze zbadaniem akt - 20 zł.

Opłaty za działalność mediacyjną

§  13.
Adwokatowi należy się pełna opłata odnosząca się do danej czynności, jeżeli swoim działaniem doprowadził do rozstrzygnięcia, które uczyniło zbędnym dokonywanie odpowiedniej czynności adwokackiej.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  14.
W sprawach będących w toku przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się aż do ich zakończenia w danej instancji dotychczasowe przepisy.
§  15.
Traci moc uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 kwietnia 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości (Monitor Polski Nr 16, poz. 108).
§  16.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 5 listopada 1994 r. (M.P.94.60.536) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1995 r.
2 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 5 listopada 1994 r. (M.P.94.60.536) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1995 r.
3 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 5 listopada 1994 r. (M.P.94.60.536) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1995 r.