Opłaty z tytułu kosztów scalenia gruntów.

Monitor Polski

M.P.1973.39.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 30 sierpnia 1973 r.
w sprawie opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się zryczałtowaną opłatę w kwocie 300 zł od 1 hektara gruntów z tytułu kosztów ich scalenia przeprowadzonego na wniosek właścicieli (samoistnych posiadaczy).
2.
Zryczałtowana opłata podlega zmniejszeniu o 100 zł w razie określenia przez uczestników scalenia uproszczonych zasad szacunku porównawczego gruntów lub uznania ich za równowarte.
1.
Po zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów naczelnik gminy (miasta i gminy) lub właściwy do spraw rolnych organ prezydium miejskiej rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu, rady narodowej miasta stanowiącego powiat bądź dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa dokonuje wymiaru opłat dla poszczególnych uczestników według stanu posiadania gruntów przed ich scaleniem na podstawie wykazu sporządzonego przez powiatowe biuro geodezji i urządzeń rolnych.
2.
Opłaty z tytułu kosztów scalenia gruntów uiszcza się na rachunek dochodów właściwego powiatowego biura geodezji i urządzeń rolnych w terminie wyznaczonym w decyzji, który nie może przypadać wcześniej niż po upływie jednego roku od daty jej wydania i nie później niż w ciągu trzech lat od tej daty.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ wymieniony w § 2 ust. 1 może zwolnić uczestnika postępowania scaleniowego od opłaty z tytułu kosztów scalenia gruntów albo rozłożyć ją na raty, płatne w ciągu trzech lat od daty decyzji.
Jeżeli po zakończeniu postępowania scaleniowego z kompleksu gruntów rolniczej spółdzielni produkcyjnej wydziela się grunt na rzecz byłego członka tej spółdzielni tytułem jego udziału, za czynność tę pobiera się opłatę taryfową jak za techniczne czynności państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów (Monitor Polski Nr 14, poz. 95).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1973 r.