Opłaty wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.

Monitor Polski

M.P.1952.A-75.1202

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 16 sierpnia 1952 r.
w sprawie opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.

W wykonaniu uchwały Nr 575 Prezydium Rządu z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia służby społeczno-oświatowej w muzeach oraz opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury j Sztuki zarządza się, co następuje:
Wprowadza się z dniem 1 września 1952 r. następujące opłaty wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki:

1. opłatę normalną w wysokości dwóch (2) złotych pobiera się za jednorazowy wstęp do następujących muzeów:

1) Muzeum Narodowego w Warszawie,

2) Muzeum Narodowego w Krakowie,

3) Muzeum Narodowego w Poznaniu,

4) Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu;

2. opłatę normalną w wysokości jednego (1) złotego pobiera się za jednorazowy wstęp do pozostałych muzeów;

3. opłatę ulgową w wysokości 50 gr pobiera się za jednorazowy wstęp do wszystkich muzeów od następujących osób za okazaniem legitymacji:

1) żołnierzy Wojska Polskiego,

2) funkcjonariuszy i pracowników Milicji Obywatelskiej,

3) młodzieży szkolnej i akademickiej,

4) członków stałych brygad Powszechnej Organizacji "Służba Polsce",

5) członków Związku Emerytów Państwowych,

6) członków Związku Inwalidów;

4. opłatę ulgową w wysokości 25 gr od osoby za jednorazowy wstęp do wszystkich muzeów pobiera się od wycieczek liczących co najmniej 10 osób.

1.
Wstęp do muzeów wymienionych w § 1 jest bezpłatny jednego dnia w tygodniu.
2.
Centralny Zarząd Muzeów na wniosek zainteresowanego muzeum ustala dzień w tygodniu, w którym wstęp do danego muzeum jest bezpłatny.
Wstęp do następujących muzeów jest bezpłatny:
1)
Muzeum Lenina w Krakowie,
2)
Muzeum Lenina w Poroninie,
3)
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka,
4)
Państwowego Muzeum na Majdanku,
5)
Muzeum Narodowego w Krakowie, Oddział - Dom Matejki,
6)
Muzeum w Nowym Sączu,
7)
Muzeum w Żywcu,
8) 1
Muzeum w Nałęczowie,
9)
Muzeum w Kętrzynie,
10)
Muzeum Pomorskiego w Gdańsku, Oddział Wdzydze - Chata Kaszubska,
11)
Muzeum w Zielonej Górze,
12)
Muzeum w Bolesławcu.
13) 2
Muzeum w Częstochowie.
1 § 3 pkt 8 zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 19 maja 1953 r. (M.P.53.A-100.1378) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 1953 r.
2 § 3 pkt 13 dodany przez § 2 zarządzenia z dnia 31 października 1952 r. w sprawie zwolnienia Muzeum w Częstochowie od pobierania opłat wstępu. (M.P.52.A-102.1578) z dniem 9 grudnia 1952 r.