Opłaty uiszczane przez dzierżawców przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie za zwierzynę łowną pozyskaną na terenach obwodów łowieckich.

Monitor Polski

M.P.1962.73.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ ROLNICTWA
z dnia 30 sierpnia 1962 r.
w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie za zwierzynę łowną pozyskaną na terenach obwodów łowieckich.

Na podstawie art. 16 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
1.
Dzierżawca obwodu łowieckiego uiszcza przedsiębiorstwu lasów państwowych za pozyskane na terenach obwodów łowieckich jelenie, daniele i sarny - opłaty, stanowiące 50% przeciętnej wartości tych zwierząt, ustalonej na podstawie cen płaconych za nie przez placówki upoważnione do skupu dziczyzny.
2. 1
Opłaty określone w ust. 1 wynoszą:

za jelenia-byka o wadze do 80 kg - 500 zł

za jelenia-byka o wadze od 81 kg do 120 kg - 750 zł

za jelenia-byka o wadze ponad 120 kg - 1.000 zł

za jelenia-łanię - 450 zł

za jelenia-cielę - 250 zł

za daniela-byka - 375 zł

za daniela-łanię - 300 zł

za daniela-cielę - 150 zł

za sarnę-rogacza - 150 zł

za sarnę-kozę - 100 zł

za sarnę-koźlę - 50 zł.

Dzierżawca obwodu łowieckiego uiszcza na rzecz wydzierżawiającego za pozyskane na terenach obwodów łowieckich dziki i zwierzynę drobną część przeciętnej wartości tej zwierzyny, która wynosi:

dla dzika o wadze do 40 kg - 60 zł

dla dzika o wadze od 41 do 100 kg - 150 zł

dla dzika o wadze ponad 100 kg - 400 zł

dla rysia - 200 zł

dla zająca - 8 zł

dla królika - 3 zł

dla borsuka - 5 zł

dla wydry - 300 zł

dla kuny leśnej - 50 zł

dla tchórza - 20 zł

dla lisa strzelonego w czasie od 1 listopada do 30 marca - 10 zł

dla głuszca-koguta - 50 zł

dla cietrzewia-koguta - 5 zł

dla bażanta-koguta - 5 zł

dla kaczki krzyżówki - 3 zł

dla innego ptactwa łownego - 2 zł.

W razie przekazania dzierżawcy obwodu łowieckiego hodowli i ochrony zwierzyny w kompleksach lasów państwowych większych od 200 ha uiszcza on opłaty określone w § 1 ust. 2, obniżone o 50%.
1.
Przy obliczaniu określonej w § 1 ust. 2 i § 2 opłaty za jelenia-byka lub dzika wagę tych zwierząt ustala się na podstawie kwitu przyjęcia ubitej zwierzyny, wydanego przez placówkę upoważnioną do skupu dziczyzny.
2.
Jeżeli dzierżawca obwodu łowieckiego nie przedstawi kwitu określonego w ust. 1, uiszcza on za jelenia-byka kwotę 1.000 zł, a za dzika 400 zł.
Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 października 1959 r. w sprawie opłat za pozyskaną zwierzynę łowną na terenach obwodów łowieckich, uiszczanych przez dzierżawcę przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie (Monitor Polski Nr 87, poz. 461).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 maja 1963 r. (M.P.63.47.235) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1963 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 lipca 1963 r. (M.P.63.57.296) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 1963 r.