Opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.

Monitor Polski

M.P.1971.35.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 25 czerwca 1971 r.
w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i § 136 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się następujące opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych, napędzanych silnikiem zasilanym benzyną, gazem itp. paliwem, z wyjątkiem oleju napędowego, oraz od przyczep (naczep), należących do osób fizycznych - z zastrzeżeniem przepisów § 3 - i do jednostek gospodarki nie uspołecznionej:

1) 1 od motocykli lub innych pojazdów samochodowych z silnikiem o pojemności skokowej do 50 cm3 włącznie - 60 zł rocznie,

2) 2 od motocykli i motocykli o trzech kołach z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 50 cm3 oraz podobnych im pojazdów samochodowych o ciężarze własnym do 400 kg

- 150 zł rocznie,

3) od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej:

a) do 900 cm3 włącznie - 500 zł rocznie,

b) powyżej 900 cm3 do 1.250 cm3 włącznie - 750 zł rocznie,

c) powyżej 1.250 cm3 do 1.500 cm3 włącznie - 1.000 zł rocznie,

d) powyżej 1.500 cm3 do 1.800 cm3 włącznie oraz od samochodów marki "Warszawa" i "Pobieda" - 2.000 zł rocznie,

e) powyżej 1.800 cm3 z wyjątkiem samochodów marki "Warszawa" i "Pobieda" -

3.000 zł rocznie,

4) od samochodów osobowych napędzanych silnikiem nie charakteryzującym się pojemnością skokową - 3.000 zł rocznie,

5) od autobusów o liczbie miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy:

a) do 15 miejsc - 2.000 zł rocznie,

b) powyżej 15 do 30 miejsc - 4.000 zł rocznie,

c) powyżej 30 miejsc - 8.000 zł rocznie,

6) od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu lub naczepy:

a) do 2 t włącznie - 2.000 zł rocznie,

b) powyżej 2 do 4 t włącznie - 3.000 zł rocznie,

c) powyżej 4 do 6 t włącznie - 4.000 zł rocznie,

d) powyżej 6 do 8 t włącznie - 5.000 zł rocznie,

e) powyżej 8 do 10 t włącznie - 7.000 zł rocznie,

f) powyżej 10 ton - 9.000 zł rocznie,

7) od ciągników balastowych - 7.000 zł rocznie,

8) od samochodów specjalnych - 2.000 zł rocznie,

9) od należących do właścicieli gospodarstw rolnych ciągników typu rolniczego, przeznaczonych do robót rolnych i tylko okolicznościowo używanych na drogach publicznych do transportu narzędzi rolniczych, ziemiopłodów itp. - 500 zł rocznie,

10) od pozostałych ciągników - 1.000 zł rocznie,

11) od przyczep (naczep) - 55 zł w przypadkach określonych w § 7 ust. 2.

2.
Od pojazdów samochodowych napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym opłaty rejestracyjne, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem pkt 9, podwyższa się o 50%. Od pojazdów określonych w ust. 1 pkt 9, napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym, opłatę rejestracyjną pobiera się bez tej podwyżki.
3. 3
Od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 1500 cm3 opłaty rejestracyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, obniża się o 50%, jeżeli od roku wyprodukowania pojazdu do roku, w którym jest wnoszona należna opłata rejestracyjna, upłynęło 10 lat.
4. 4
Od samochodów osobowych wyprodukowanych przed 1945 r. opłaty rejestracyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, obniża się o 80%.
Ustala się następujące opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych i przyczep (naczep) oraz trolejbusów, należących do jednostek administracji państwowej, instytucji państwowych, jednostek gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych:
1)
od motocykli, motocykli o trzech kołach i podobnych im pojazdów samochodowych o ciężarze własnym do 400 kg oraz od przyczep (naczep) - 15 zł,
2)
od pozostałych pojazdów samochodowych nie wymienionych w pkt 1 oraz od trolejbusów - 30 zł,

- w wypadkach określonych w § 7 ust. 3.

1.
Ustala się następujące opłaty rejestracyjne od używanych do celów niezarobkowych pojazdów samochodowych, należących do inwalidów:
1)
od motocykli, motocykli o trzech kołach i podobnych im pojazdów samochodowych o ciężarze własnym do 400 kg - 15 zł,
2)
od samochodów osobowych - 30 zł

- w wypadkach określonych w § 7 ust. 3.

2.
Od innych pojazdów samochodowych należących do inwalidów pobiera się - w zależności od rodzaju pojazdu - opłaty rejestracyjne według stawek ustalonych w § 1; w uzasadnionych wypadkach za zgodą Ministra Komunikacji opłaty te mogą być obniżane.
3.
W rozumieniu niniejszego zarządzenia za inwalidów uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych, mogą kierować pojazdem samochodowym pod warunkiem dostosowania go do rodzaju schorzenia lub kalectwa,
3)
inwalidów, którym zostały przyznane pojazdy samochodowe przez właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),
4)
inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - niezależnie od źródeł nabycia przez inwalidę pojazdu samochodowego.
1. 5
Ustala się następujące opłaty za korzystanie z tablic ze znakami próbnymi oraz za wydanie pozwolenia czasowego, dopuszczającego pojazd do ruchu:

1) za wydanie pozwolenia czasowego, dopuszczającego do ruchu pojazd zaopatrzony w tablice ze znakami próbnymi - 60 zł,

2) za korzystanie z kompletu składającego się z dwóch tablic samochodowych lub jednej tablicy motocyklowej przez okres do 4 dni - 40 zł,

3) za korzystanie z kompletu składającego się z dwóch tablic samochodowych lub jednej tablicy motocyklowej w okresie dłuższym niż określony w pkt 2, za każdy dzień powyżej tego okresu - 20 zł,

4) za jeden komplet, składający się z dwóch tablic samochodowych lub jednej tablicy motocyklowej, przydzielony wytwórniom i zakładom naprawczym pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwom handlu pojazdami oraz placówkom naukowo-badawczym w dziedzinie produkcji i eksploatacji pojazdów samochodowych, za każdy miesiąc - 50 zł.

2.
Opłatę wymienioną w ust. 1 pkt 3 pobiera się również w razie przetrzymania tablic ze znakami próbnymi poza okres ważności pozwolenia czasowego, jeżeli okres ten przekracza 4 dni.
3.
Opłaty wymienionej w ust. 1 pkt 1 nie pobiera się od jednostek administracji państwowej, instytucji państwowych, jednostek gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych oraz inwalidów.
1. 6
Ustala się następujące opłaty za nowe tablice rejestracyjne wydane w zamian tablic zagubionych lub zniszczonych oraz za zniszczoną lub zagubioną chociażby jedną tablicę ze znakami próbnymi:

1) za tablicę motocyklową i tablicę do przyczepy - 50 zł,

2) za tablicę do pozostałych pojazdów samochodowych i trolejbusów - 100 zł.

2.
Nie pobiera się opłat wymienionych w ust. 1 za tablice rejestracyjne wydawane przy rejestracji pojazdów.
3. 7
Za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub wtórnika pozwolenia czasowego, dopuszczającego pojazd do ruchu na drogach publicznych, opłata wynosi 40 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wtórnika.
1.
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 - od pojazdów samochodowych rejestrowanych w drugim półroczu opłata za dany rok wynosi 50% opłaty rocznej.
2.
Od nowych pojazdów samochodowych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3-10 i ust. 2, rejestrowanych po raz pierwszy, opłatę rejestracyjną za dany rok pobiera się w wysokości obliczonej w stosunku miesięcznym, począwszy od miesiąca, w którym następuje rejestracja pojazdu; miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.
1. 9
Roczną opłatę rejestracyjną uiszcza się bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku; opłaty od pojazdów samochodowych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3-10 i ust. 2 mogą być uiszczane w dwóch ratach półrocznych: 50% opłaty rocznej w terminie do dnia 31 stycznia i 50% opłaty rocznej w terminie do dnia 31 lipca każdego roku.
2.
Opłatę wymienioną w § 1 ust. 1 pkt 11 uiszcza się przy pierwszej i przy ponownych rejestracjach pojazdu.
3.
Opłaty wymienione w § 2 i § 3 ust. 1 uiszcza się przy pierwszej rejestracji pojazdu oraz przy ponownych rejestracjach, jeżeli wymagają one wydania tablic rejestracyjnych.
Opłaty rejestracyjne uiszcza się na rachunek wskazany przez organ dokonujący rejestracji pojazdu.
1.
W razie wycofania pojazdu z ruchu przed dniem 1 lipca danego roku 50% uiszczonej opłaty rejestracyjnej podlega zwrotowi.
2.
Zwrotu opłaty dokonuje na wniosek zainteresowanego organ, na którego rachunek suma podlegająca zwrotowi została zarachowana. Do wniosku o zwrot należy dołączyć zaświadczenie, stwierdzające wycofanie pojazdu z ruchu, wydane przez właściwy organ do spraw komunikacji prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, oraz dowód dokonania wpłaty.
W razie przejścia własności pojazdu na inną osobę (jednostkę) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej przez poprzedniego właściciela pojazdu zachowuje swą ważność w stosunku do nowego właściciela.
Opłaty rejestracyjne od pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, szefów i cudzoziemskiego personelu tych przedstawicielstw i urzędów oraz innych osób i organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, ustalają odrębne przepisy.
Opłaty za badanie techniczne pojazdów pobierane są na podstawie odrębnych przepisów.
1.
Osoby (jednostki) wymienione w § 1, które uiściły opłaty rejestracyjne za 1971 r. w wysokości ustalonej zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1969 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów (Monitor Polski Nr 16, poz. 126), obowiązane są w terminie do dnia 30 września 1971 r. wnieść dodatkową opłatę, odpowiadającą różnicy pomiędzy wysokością stawek dotychczasowych a stawek ustalonych w niniejszym zarządzeniu.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy opłat rejestracyjnych od samochodów osobowych używanych do publicznego przewozu osób (taksówek osobowych). W odniesieniu do tych samochodów stosuje się do dnia 31 grudnia 1971 r. stawki opłat rejestracyjnych ustalone w zarządzeniu z dnia 31 marca 1969 r. wymienionym w ust. 1, a od dnia 1 stycznia 1972 r. stawki opłat ustalone w niniejszym zarządzeniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1969 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów (Monitor Polski Nr 16, poz. 126).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 marca 1973 r. (M.P.73.12.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1973 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 marca 1973 r. (M.P.73.12.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1973 r.
3 § 1 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1971 r. (M.P.72.4.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 stycznia 1972 r.
4 § 1 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1971 r. (M.P.72.4.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 stycznia 1972 r.
5 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 marca 1973 r. (M.P.73.12.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1973 r.
6 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 16 marca 1973 r. (M.P.73.12.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1973 r.
7 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 16 marca 1973 r. (M.P.73.12.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1973 r.
8 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1971 r. (M.P.72.4.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 stycznia 1972 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 1973 r.

9 § 7 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1971 r. (M.P.72.4.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 stycznia 1972 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 1973 r.

10 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 17 stycznia 1973 r. (M.P.73.4.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 1973 r.