Monitor Polski

M.P.1953.A-106.1424

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1953 r.

UCHWAŁA NR 699
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 września 1953 r.
w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych w 1953 r. przy powszechnej elektryfikacji.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1950 r. Nr 28, poz. 256 i z 1952 r. Nr 23, poz. 147) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Opłaty pobierane przy powszechnej elektryfikacji i doelektryfikacji ustala się na 1953 r. w ten sposób, że w dotychczasowych tabelach zatwierdzonych uchwałą nr 515 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych, pobieranych przy powszechnej elektryfikacji (Monitor Polski Nr A-71, poz. 920):
1) dostosowuje się podział indywidualnych gospodarstw rolnych na grupy przychodowości do przychodu szacunkowego służącego za podstawę wymiaru podatku gruntowego na 1952 r.;
2) stawki opłat wyznacza się zależnie od rodzaju standartu urządzeń elektrycznych, kosztów ich założenia i od przychodowości gospodarstw w sposób następujący:
a) przy elektryfikacji: dla gospodarstw, których urządzenia elektryczne objęte są grupą I standartu - w wysokości 40% średniego kosztu tych urządzeń, dla gospodarstw w grupie II standartu - w wysokości od 40 do 70% i dla gospodarstw w grupie III standartu - w wysokości od 70 do 115% średniego kosztu urządzeń przewidzianych w tych standartach, według załączonej tabeli nr 1,
b) przy doelektryfikacji - średnio w wysokości 63% opłat za elektryfikację, według załączonej tabeli nr 2.
§  2. Płatność opłat za elektryfikację i doelektryfikację rozkłada się następująco:
1) dla gospodarstw zaliczonych do grupy I standartu - na okres 4 lat z półrocznymi terminami płatności;
2) dla gospodarstw w grupie II i III standartu - na okres 3 lat z półrocznymi terminami płatności.
§  3.
1. Za elektryfikację i doelektryfikację spółdzielni produkcyjnych (spółdzielczych ośrodków gospodarczych) prezydia rad narodowych wymierzają opłaty na podstawie sporządzonych przez przedsiębiorstwa elektryfikacyjne wyciągów z kosztorysów robót elektryfikacyjnych. Opłaty dla spółdzielni ustala się w wysokości 25% wartości kosztorysowej tych robót. Opłaty te pokrywają spółdzielnie w ciągu 3 lat w półrocznych terminach płatności.
2. Członkowie spółdzielni produkcyjnych uiszczają opłaty za elektryfikację budynków stanowiących ich osobistą własność na zasadach przewidzianych dla gospodarstw indywidualnych.
§  4. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Finansów, Rolnictwa i Energetyki.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

TABELA Nr 1.

Opłaty elektryfikacyjne w złotych w zależności od przychodowości gospodarstwa rolnego (elektryfikacja).

Lp.Grupy gospodarstw według przychodowości w 1952 r. w złotychGrupa standartuCałkowita opłata elektryfikacyjna na gospodarstwo złotychRoczna opłata elektryfikacyjna na gospodarstwo złotychRata półroczna na gospodarstwo złotych
11 - 900I870218109,00
2901 - 1.900I870218109,00
31.901 - 2.800I870218109,00
42.801 - 3.800I870218109,00
53.801 - 4.800I870218109,00
64.801 - 5.700I870218109,00
75.701 - 6.700I870218109,00
86.701 - 7.600II1.040347173,50
97.601 - 8.600II1.040347173,50
108.601 - 9.600II1.045348174,00
119.601 - 10.500II1.045348174,00
1210.501 - 11.500II1.305435217,50
1311.501 - 12.400II1.570523261,50
1412.401 - 13.400II1.830610305,00
1513.401 - 14.400III2.140713356,50
1614.401 - 15.300III2.425808404,00
1715.301 - 16.300III2.695898449,00
18powyżej 16.300III3.1001.033516,50

TABELA Nr 2.

Opłaty elektryfikacyjne w złotych w zależności od przychodowości gospodarstwa rolnego (doelektryfikacja).

Lp.Grupy gospodarstw według przychodowości

w 1952 r. w złotych

Grupa standartuCałkowita opłata

elektryfikacyjna na gospodarstwo złotych

Roczna opłata elektryfikacyjna na gospodarstwo złotychRata półroczna na gospodarstwo złotych
11 - 900I54813768,50
2901 - 1.900I54813768,50
31.901 - 2.800I54813768,50
42.801 - 3.800I54813768,50
53.801 - 4.800I54813768,50
64.801 - 5.700I54813768,50
75.701 - 6.700I54813768,50
86.701 - 7.600II655218109,00
97.601 - 8.600II655218109,00
108.601 - 9.600II656219109,50
119.601 - 10.500II658219109,50
1210.501 - 11.500II822274137,00
1311.501 - 12.400II989330165,00
1412.401 - 13.400II1.153384192,00
1513.401 - 14.400III1.348449224,50
1614.401 - 15.300III1.528509254,50
1715.301 - 16.300III1.698566283,00
18powyżej 16.300III1.953651325,50