Monitor Polski

M.P.1954.103.1341

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1958 r.

UCHWAŁA Nr 680
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1954 r.
w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1954 r. Nr 32, poz. 133) oraz art. 1 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Do uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej obowiązani są właściciele budynków objętych powszechną elektryfikacją.
2. W przypadku gdy budynek objęty powszechną elektryfikacją użytkowany jest przez inną osobę, prezydium powiatowej rady narodowej może obciążyć tę osobę obowiązkiem uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej.
§  2.
1. 1 Wysokość opłaty elektryfikacyjnej ustala się w zależności od przychodu szacunkowego z gospodarstwa rolnego w drugim roku przed rokiem kalendarzowym przystąpienia do prac elektryfikacyjnych w danej wsi lub osiedlu. Opłaty elektryfikacyjne zawierają tabele nr 1 (przy elektryfikacji) i nr 2 (przy doelektryfikacji), stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
2. W przypadku gdy budynek stanowi własność osoby nie będącej właścicielem lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a której źródłem utrzymania jest wynagrodzenie za pracę najemną, opłatę elektryfikacyjną ustala się według najniższej grupy przychodowości w załączonych tabelach.
3. Gdy budynek stanowi własność osób nie objętych przepisami ust. 1, 2 i 4 wysokość opłaty elektryfikacyjnej ustala prezydium powiatowej rady narodowej, określając, która grupa przychodowości w załączonych tabelach ma w tym przypadku zastosowanie.
4. Członkowie spółdzielni produkcyjnych za elektryfikację budynków stanowiących ich własność osobistą uiszczają opłaty w zależności od przychodu szacunkowego z działki przyzagrodowej na zasadach przewidzianych w ust. 1.
5. 2 Upoważnia się Ministra Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów do zmiany granic przychodowości dla grup gospodarstw wymienionych w tabelach opłat elektryfikacyjnych (ust. 1) odpowiednio do zmian przychodu szacunkowego ustalonego dla celów wymiaru podatku gruntowego za dany rok.
§  3. Wymiaru opłat dokonuje prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z terytorialnie właściwym przedsiębiorstwem elektryfikacji rolnictwa. Prezydium powiatowej rady narodowej obowiązane jest dostarczyć przedsiębiorstwu elektryfikacji rolnictwa wszelkich potrzebnych informacji dotyczących płatników objętych powszechną elektryfikacją.
§  4.
1. Opłata elektryfikacyjna uiszczana jest zgodnie z nakazami wydanymi przez prezydium powiatowej rady narodowej.
2. 3 Opłatę elektryfikacyjną rozkłada się na okres 4 lat z półrocznymi terminami płatności.
3. Za elektryfikację i doelektryfikację spółdzielni produkcyjnych (spółdzielczych ośrodków gospodarczych) prezydia powiatowych rad narodowych wymierzają opłaty na podstawie sporządzonych przez przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa wyciągów z kosztorysów robót elektryfikacyjnych. Wysokość opłat dla spółdzielni ustala się na 25% wartości kosztorysowej tych robót. Opłaty te pokrywają spółdzielnie w ciągu 3 lat w półrocznych terminach płatności.
4. Raty z tytułu opłat elektryfikacyjnych powinny być uiszczane do końca kwietnia i do końca października każdego roku, z tym że płatność pierwszej raty przypada w najbliższym z powyższych terminów po rozpoczęciu robót elektryfikacyjnych w danej wsi lub osiedlu.
§  5. Do spraw wymiaru i poboru opłat elektryfikacyjnych mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych i o postępowaniu podatkowym.
§  6.
1. 4 Za dodatkowe (pozastandardowe) instalacje świetlne w budynkach mieszkalnych, które będą wykonywane łącznie z przeprowadzeniem podstawowych urządzeń odbiorczych (standardów) na wniosek zainteresowanych, ustala się następujące opłaty ryczałtowe:
a) za każdy dodatkowy punkt świetlny - 174 zł,
b) za każde dodatkowe gniazdo wtykowe - 92 zł,
c) za dodatkowy pion (wewnętrzną linię zasilającą) - 260 zł,
d) za dodatkową deskę licznikową i zabezpieczenie - 114 zł.
2. Pełna należność za żądane dodatkowe instalacje świetlne powinna być wpłacona właściwemu terenowo przedsiębiorstwu elektryfikacji rolnictwa przed rozpoczęciem robót w danej wsi lub osiedlu.
3. Upoważnia się Ministra Rolnictwa do dokonywania zmian wysokości opłat ryczałtowych za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  7. Uchwała nie dotyczy budynków użytkowanych przez urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa pod zarządem państwowym, centrale spółdzielni oraz spółdzielnie - z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Finansowanie elektryfikacji wymienionych budynków uregulowane jest zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 października 1951 r. w sprawie elektryfikowania obiektów nierolniczych w ramach elektryfikacji wsi i osiedli (Biuletyn P.K.P.G. Nr 29, poz. 296).
§  8. Organizacje i instytucje nie wymienione w § 7, które zgłoszą wniosek o objęcie ich elektryfikacją, opłacają rzeczywiste koszty przyłączenia i wykonania urządzeń w wysokości i w terminach ustalonych przez przedsiębiorstwo elektryfikacji rolnictwa.
§  9. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom Rolnictwa i Finansów.
§  10. Uchyla się uchwałę nr 515 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych, pobieranych przy powszechnej elektryfikacji (Monitor Polski Nr A-71, poz. 920), oraz uchwałę nr 699 Rady Ministrów z dnia 24 września 1953 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych w 1953 r. przy powszechnej elektryfikacji (Monitor Polski Nr A-106, poz. 1424).
§  11.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.
2. Przepisy uchwał określonych w § 10 stosuje się do wymiaru i poboru opłat elektryfikacyjnych za okres do dnia 1 stycznia 1954 r.
ZAŁĄCZNIKI 5

TABELA Nr 1

Opłaty elektryfikacyjne w złotych w zależności od przychodowości gospodarstwa rolnego (elektryfikacja).

Lp.Grupa gospodarstw według przychodowości z 1955 r.StandardyCałkowita opłata elektryfikacyjna na gospodarstwoRoczna oplata elektryfikacyjna na gospodarstwo
Rata półroczna na gospodarstwo
1do 8.360I2.900725
0036250
28.361 - 9.600II3.300825
0041250
39.601 - 12 100II3.700925
0046250
412.101 - 13.100II4.1001.025
0051250
513.101 - 14.500II4.6001.150
0057500
614.501 - 15.180II5.1001.275
0063750
715.181 - 17.600III5.8001.450
0072500
8ponad 17.600III6.5001.625
0081250

TABELA Nr 2

Opłaty elektryfikacyjne w złotych w zależności od przychodowości gospodarstwa rolnego (doelektryfikacja).

Lp.Grupa gospodarstw według przychodowości z 1955 r.StandardyCałkowita opłata elektryfikacyjna na gospodarstwoRoczna opłata elektryfikacyjna na gospodarstwo
Rata półroczna na gospodarstwo
1do 8.360I1.740435
0021750
28.361 - 9.600II1.980495
0024750
39.601 - 12.100II2.220555
0027750
412.101 - 13.100II2.460615
0030750
513.101 -14.500II2.760690
0034500
614.501 - 15.180II3.060765
0038250
715.181 - 17.600III3.480870
0043500
8ponad 17.600III3.900975
0048750
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 78 z dnia 4 lutego 1956 r. (M.P.56.14.220) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1956 r.
2 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 78 z dnia 4 lutego 1956 r. (M.P.56.14.220) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1956 r.
3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 116 z dnia 25 marca 1957 r. (M.P.57.39.250) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1957 r.
4 § 6 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 78 z dnia 4 lutego 1956 r. (M.P.56.14.220) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1956 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie opłat za instalowanie punktów siłowych i dodatkowych (pozastandardowych) instalacji świetlnych (M.P.58.27.162) z dniem 1 kwietnia 1958 r.

5 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 78 z dnia 4 lutego 1956 r. (M.P.56.14.220) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1956 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 116 z dnia 25 marca 1957 r. (M.P.57.39.250) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1957 r.