Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1984.13.96

Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW GÓRNICTWA I ENERGETYKI ORAZ GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
z dnia 11 maja 1984 r.
w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Na podstawie § 12 ust. 3 uchwały nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985 (Monitor Polski Nr 37, poz. 206 i z 1984 r. Nr 10, poz. 67) oraz § 3 ust. 1 uchwały nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów (Monitor Polski Nr 36, poz. 202) zarządza się, co następuje:
Ustala się opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych, zwane dalej "opłatami dodatkowymi", w wysokości:
1)
za energię elektryczną - 15 zł za 1 kWh,
2)
za gaz wysokometanowy - 20 zł za 1 m3,
3)
za gaz zaazotowany - 12 zł za 1 m3,
4)
za gaz koksowniczy - 10 zł za 1 m3.
1.
Opłaty dodatkowe oblicza się za energię elektryczną i paliwa gazowe zużyte ponad ustalone:
1)
limity kwartalne zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych - po każdym kwartale,
2)
limity dobowe zużycia paliw gazowych - po każdym miesiącu.
2.
Podstawę do obliczenia przez odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych wielkości opłat dodatkowych stanowi:
1)
w stosunku do opłat dodatkowych określonych w ust. 1 pkt 1 - sprawozdanie, o którym mowa w § 13 ust. 2 uchwały nr 142 Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985 (Monitor Polski Nr 37, poz. 206 i z 1984 r. Nr 10, poz. 67),
2)
w stosunku do opłat dodatkowych określonych w ust. 1 pkt 2 - faktura dostawcy gazu za miesięczne zużycie paliw gazowych.
Odbiorcy energii elektrycznej i paliw gazowych przekazują opłaty dodatkowe na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie obliczeniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.
O wielkości przekroczenia ustalonych limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych odbiorcy powiadamiają w terminie określonym w § 3 jednostkę, która ustaliła limit.
Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 kwietnia 1983 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych (Monitor Polski Nr 14, poz. 82).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.