Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Monitor Polski

M.P.1983.14.82

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 13 kwietnia 1983 r.
w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

Na podstawie § 9 ust. 4 uchwały nr 226 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego w 1983 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 248) zarządza się, co następuje:
Ustala się opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych, zwane dalej "opłatami-dodatkowymi", w wysokości:
1)
za energię elektryczną - 12,50 zł za 1 kWh,
2)
za gaz wysokometanowy - 16 zł za 1 m3,
3)
za gaz zaazotowany - 10 zł za 1 m3,
4)
za gaz koksowniczy - 8 zł za 1 m3.
Opłaty dodatkowe oblicza się za energię elektryczną i paliwa gazowe zużyte ponad ustalone:
1)
limity kwartalne zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych - po każdym kwartale,
2)
limity dobowe zużycia paliw gazowych - po każdym miesiącu.
Opłaty dodatkowe należy przekazać w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, na rachunek budżetu centralnego we właściwym dla jednostki gospodarki uspołecznionej urzędzie skarbowym.
O wielkości przekroczenia ustalonych limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych jednostki gospodarki uspołecznionej powiadamiają w terminie określonym w § 3 jednostkę, która ustaliła limit.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.