Określenie zawodów deficytowych.

Monitor Polski

M.P.1987.37.312

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 24 listopada 1987 r.
w sprawie określenia zawodów deficytowych.

Na podstawie § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty (Dz. U. z 1985 r. Nr 40, poz. 197, z 1986 r. Nr 9, poz. 47 i Nr 33, poz. 158 oraz z 1987 r. Nr 26, poz. 144) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz zawodów deficytowych stanowiący załącznik do zarządzenia. Wykazem obejmuje się zawody deficytowe, których wykonywanie przez emerytów i rencistów zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie powoduje zawieszenia emerytury lub renty.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 września 1986 r. w sprawie określenia zawodów deficytowych (Monitor Polski Nr 29, poz. 212).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

I. Zawody robotnicze:

1) górnicy i pokrewni,

2) hutnicy i pokrewni,

3) robotnicy obróbki metali,

4) robotnicy w produkcji chemicznej i pokrewni,

5) robotnicy w produkcji materiałów budowlanych i pokrewni,

6) robotnicy w produkcji wyrobów włókienniczych i pokrewni,

7) robotnicy w produkcji odzieży i pokrewni,

8) robotnicy obróbki skóry i pokrewni,

9) robotnicy poligraficzni i pokrewni,

10) robotnicy budowlani i pokrewni,

11) robotnicy w eksploatacji urządzeń i taboru kolejowego i pokrewni,

12) robotnicy w eksploatacji taboru komunikacji drogowej i pokrewni,

13) maszynistki, robotnicy łączności i pokrewni,

14) mechanicy maszyn i urządzeń,

15) monterzy maszyn i urządzeń,

16) konserwatorzy urządzeń sprzętu ratunkowego i pokrewni,

17) maszyniści urządzeń umiejscowionych i pokrewni,

18) elektroenergetycy,

19) elektromonterzy,

20) elektromechanicy,

21) cieśle i stolarze,

22) młynarze i pokrewni,

23) piekarze i pokrewni,

24) masarze,

25) doker,

26) maszyniści suwnic żurawi i pokrewni,

27) operator sprzętu ciężkiego i zmechanizowanego,

28) maszyniści maszyn do robót drogowych i torowych oraz pokrewni,

29) leśnicy, szkółkarze i pokrewni,

30) drwal,

31) strażnicy i wartownicy,

32) palacze,

33) sprzedawcy,

34) stroiciele instrumentów muzycznych,

35) ortopedzi,

36) masażysta,

37) robotnicy niewykwalifikowani,

38) robotnicy zatrudnieni w zawodach bezpośrednio produkcyjnych w spółdzielczości inwalidzkiej i spółdzielczości niewidomych.

II. Zawody nierobotnicze:

1) lekarze i lekarze dentyści, zatrudnieni w społecznej służbie zdrowia,

2) biolog, chemik, fizyk, zatrudnieni w społecznej służbie zdrowia,

3) technicy medyczni, pielęgniarki i pokrewni oraz pracownik socjalny, zatrudnieni w społecznej służbie zdrowia,

4) inżynier i technik budownictwa,

5) inżynier elektryk, inżynier architekt, inżynier inżynierii środowiska,

6) inżynier i technik geodeta,

7) nauczyciele i nauczyciele akademiccy,

8) specjalista turystyki,

9) ekonomista organizacji i zarządzania,

10) tłumacz,

11) pedagog pedagogiki specjalnej,

12) rzecznik patentowy,

13) księgowi, kasjerzy oraz pracownicy obsługi finansowo-księgowej,

14) pilot samolotowy i pilot śmigłowcowy,

15) magazynier,

16) maszynistka.