§ 2. - Określenie zawodów deficytowych.

Monitor Polski

M.P.1986.29.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1986 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 maja 1985 r. w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 121 i Nr 23, poz. 180 oraz z 1986 r. Nr 2, poz. 14).