Określenie zawodów deficytowych.

Monitor Polski

M.P.1986.29.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 17 września 1986 r.
w sprawie określenia zawodów deficytowych.

Na podstawie § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty (Dz. U. z 1985 r. Nr 40, poz. 197 i z 1986 r. Nr 9, poz. 47) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz zawodów deficytowych stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 maja 1985 r. w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 15, poz. 121 i Nr 23, poz. 180 oraz z 1986 r. Nr 2, poz. 14).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

I. Zawody robotnicze:

1) górnicy i pokrewni,

2) hutnicy i pokrewni,

3) robotnicy obróbki metali,

4) robotnicy w produkcji chemicznej i pokrewni,

5) robotnicy w produkcji materiałów budowlanych i pokrewni,

6) robotnicy w produkcji wyrobów włókienniczych i pokrewni,

7) robotnicy w produkcji odzieży i pokrewni,

8) robotnicy obróbki skóry i pokrewni,

9) robotnicy poligraficzni i pokrewni,

10) robotnicy budowlani i pokrewni,

11) robotnicy w eksploatacji urządzeń i taboru kolejowego i pokrewni,

12) robotnicy w eksploatacji taboru komunikacji drogowej i pokrewni,

13) maszynistki, robotnicy łączności i pokrewni,

14) mechanicy maszyn i urządzeń,

15) monterzy maszyn i urządzeń,

16) konserwator instalacji i urządzeń sanitarnych c.o. i c.w.,

17) elektroenergetycy,

18) elektromonterzy,

19) elektromechanicy,

20) cieśle i stolarze,

21) młynarze i pokrewni,

22) piekarze i pokrewni,

23) masarze,

24) doker,

25) maszyniści suwnic, żurawi i pokrewni,

26) operator sprzętu ciężkiego i zmechanizowanego,

27) maszyniści maszyn do robót drogowych i torowych i pokrewni,

28) leśnicy, szkółkarze i pokrewni,

29) drwal,

30) strażnicy i wartownicy,

31) dozorca mienia,

32) palacze,

33) salowa,

34) sprzątaczka,

35) sprzedawcy.

II. Zawody nierobotnicze:

1) lekarze zatrudnieni w społecznej służbie zdrowia,

2) technicy medyczni, pielęgniarki i pokrewni, zatrudnieni w społecznej służbie zdrowia,

3) księgowi oraz pracownicy obsługi finansowo-księgowej,

4) nauczyciele,

5) rzecznik patentowy,

6) magazynier,

7) maszynistka.

Pkt 3, 4 i 7 części II nie dotyczą województwa bialskopodlaskiego.